Konferans bildirisi Açık Erişim

TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ

Donduran, Can


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 263244, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2737-1410", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Donduran, Can"
  }
 ], 
 "datePublished": "2023-10-27", 
 "description": "<p>Uyu\u015fmazl\u0131klar\u0131n bar\u0131\u015f&ccedil;\u0131l yollarla &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde en etkin y&ouml;ntemlerden biri olan arabuluculu\u011fun teknik niteliklerine ve gerekliliklerine odaklan\u0131larak m&uuml;stakil bir eylem olarak ele al\u0131nmas\u0131, s&uuml;recin i&ccedil;erisinde \u015fekillendi\u011fi ba\u011flamdan kopmas\u0131na yol a&ccedil;t\u0131\u011f\u0131ndan tam olarak anla\u015f\u0131lamamas\u0131na sebep olmaktad\u0131r. Yayg\u0131n e\u011filimin aksine, bir devlet taraf\u0131ndan ger&ccedil;ekle\u015ftirildi\u011finde arabuluculuk, bu devletin siyasi &ouml;ncelikleri, beklentileri ve stratejilerinden etkilenir ve d\u0131\u015f politikan\u0131n kendisi ya da bir par&ccedil;as\u0131 haline gelir. Di\u011fer bir ifadeyle arabuluculuk, d\u0131\u015f politikan\u0131n farkl\u0131 ara&ccedil;larla devam\u0131d\u0131r. Devletlerin, di\u011fer pek &ccedil;ok konuda oldu\u011fu gibi bu y&ouml;ndeki d\u0131\u015f politika tercihleri, uluslararas\u0131 sisteme ili\u015fkin alg\u0131lar\u0131, i&ccedil; politika kayg\u0131lar\u0131, uluslararas\u0131 alandaki ama&ccedil; ve &ouml;ncelikleri gibi &ccedil;e\u015fitli fakt&ouml;rlerden etkilenerek \u015fekillenir. Bir d\u0131\u015f politika arac\u0131 olarak arabuluculu\u011fun sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir analizi yaln\u0131zca bu &ccedil;er&ccedil;eveden yakla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, bir d\u0131\u015f politika arac\u0131 olarak arabuluculu\u011fun T&uuml;rk D\u0131\u015f Politikas\u0131nda (TDP) uygulama odakl\u0131 d&uuml;zlemden, normatif ve d&uuml;\u015f&uuml;nsel d&uuml;zleme yerle\u015ftirilmesini ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki konumunu incelemektedir.&nbsp;</p>", 
 "headline": "T\u00dcRK D\u0130PLOMAS\u0130S\u0130NDE Y\u00dcKSELEN AKT\u0130V\u0130ZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLA\u015eIMDAN D\u00dc\u015e\u00dcNSEL BOYUTA GE\u00c7\u0130\u015e", 
 "identifier": 263244, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "keywords": [
  "Arabuluculuk", 
  "\u00c7at\u0131\u015fma \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc", 
  "Diplomatik aktivizm", 
  "T\u00fcrk d\u0131\u015f politikas\u0131"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "T\u00dcRK D\u0130PLOMAS\u0130S\u0130NDE Y\u00dcKSELEN AKT\u0130V\u0130ZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLA\u015eIMDAN D\u00dc\u015e\u00dcNSEL BOYUTA GE\u00c7\u0130\u015e", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263244"
}
230
168
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 230230
İndirme 168168
Veri hacmi 121.7 MB121.7 MB
Tekil görüntülenme 191191
Tekil indirme 158158

Alıntı yap