Konferans bildirisi Açık Erişim

TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ

Donduran, Can


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.263243", 
 "conceptrecid": "263243", 
 "created": "2023-10-27T18:16:47.326399+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.263244", 
 "files": [
  {
   "bucket": "33e02e56-b115-49c8-9897-57a0327fcc2a", 
   "checksum": "md5:fb97a7370ee05f5977b967acdaadc533", 
   "key": "VII. Mu\u0308lkiye Uluslararas\u0131 I\u0307lis\u0327kiler Kongresi (2023)_DONDURAN Bildiri.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/33e02e56-b115-49c8-9897-57a0327fcc2a/VII.%20Mu%CC%88lkiye%20Uluslararas%C4%B1%20I%CC%87lis%CC%A7kiler%20Kongresi%20%282023%29_DONDURAN%20Bildiri.pdf"
   }, 
   "size": 724658, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 263244, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.263244.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/33e02e56-b115-49c8-9897-57a0327fcc2a", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.263243.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.263243", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.263244", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263244", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/263244", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263244"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "name": "Donduran, Can", 
    "orcid": "0000-0003-2737-1410"
   }
  ], 
  "description": "<p>Uyu\u015fmazl\u0131klar\u0131n bar\u0131\u015f&ccedil;\u0131l yollarla &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde en etkin y&ouml;ntemlerden biri olan arabuluculu\u011fun teknik niteliklerine ve gerekliliklerine odaklan\u0131larak m&uuml;stakil bir eylem olarak ele al\u0131nmas\u0131, s&uuml;recin i&ccedil;erisinde \u015fekillendi\u011fi ba\u011flamdan kopmas\u0131na yol a&ccedil;t\u0131\u011f\u0131ndan tam olarak anla\u015f\u0131lamamas\u0131na sebep olmaktad\u0131r. Yayg\u0131n e\u011filimin aksine, bir devlet taraf\u0131ndan ger&ccedil;ekle\u015ftirildi\u011finde arabuluculuk, bu devletin siyasi &ouml;ncelikleri, beklentileri ve stratejilerinden etkilenir ve d\u0131\u015f politikan\u0131n kendisi ya da bir par&ccedil;as\u0131 haline gelir. Di\u011fer bir ifadeyle arabuluculuk, d\u0131\u015f politikan\u0131n farkl\u0131 ara&ccedil;larla devam\u0131d\u0131r. Devletlerin, di\u011fer pek &ccedil;ok konuda oldu\u011fu gibi bu y&ouml;ndeki d\u0131\u015f politika tercihleri, uluslararas\u0131 sisteme ili\u015fkin alg\u0131lar\u0131, i&ccedil; politika kayg\u0131lar\u0131, uluslararas\u0131 alandaki ama&ccedil; ve &ouml;ncelikleri gibi &ccedil;e\u015fitli fakt&ouml;rlerden etkilenerek \u015fekillenir. Bir d\u0131\u015f politika arac\u0131 olarak arabuluculu\u011fun sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir analizi yaln\u0131zca bu &ccedil;er&ccedil;eveden yakla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, bir d\u0131\u015f politika arac\u0131 olarak arabuluculu\u011fun T&uuml;rk D\u0131\u015f Politikas\u0131nda (TDP) uygulama odakl\u0131 d&uuml;zlemden, normatif ve d&uuml;\u015f&uuml;nsel d&uuml;zleme yerle\u015ftirilmesini ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki konumunu incelemektedir.&nbsp;</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.263244", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "Arabuluculuk", 
   "\u00c7at\u0131\u015fma \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc", 
   "Diplomatik aktivizm", 
   "T\u00fcrk d\u0131\u015f politikas\u0131"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "meeting": {
   "dates": "12-13 Ekim 2023", 
   "place": "Ankara", 
   "session": "XX", 
   "title": "VII. M\u00fclkiye Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler Kongresi", 
   "url": "http://www.mulkiyeircongress.org"
  }, 
  "publication_date": "2023-10-27", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.263243", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263244"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263243"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "title": "Konferans bildirisi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Siyaset Bilimi > Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler"
  ], 
  "title": "T\u00dcRK D\u0130PLOMAS\u0130S\u0130NDE Y\u00dcKSELEN AKT\u0130V\u0130ZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLA\u015eIMDAN D\u00dc\u015e\u00dcNSEL BOYUTA GE\u00c7\u0130\u015e"
 }, 
 "owners": [
  220
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 168.0, 
  "unique_downloads": 158.0, 
  "unique_views": 191.0, 
  "version_downloads": 168.0, 
  "version_unique_downloads": 158.0, 
  "version_unique_views": 191.0, 
  "version_views": 230.0, 
  "version_volume": 121742544.0, 
  "views": 230.0, 
  "volume": 121742544.0
 }, 
 "updated": "2023-10-27T18:16:47.371281+00:00"
}
230
168
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 230230
İndirme 168168
Veri hacmi 121.7 MB121.7 MB
Tekil görüntülenme 191191
Tekil indirme 158158

Alıntı yap