Konferans bildirisi Açık Erişim

TÜRK DİPLOMASİSİNDE YÜKSELEN AKTİVİZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLAŞIMDAN DÜŞÜNSEL BOYUTA GEÇİŞ

Donduran, Can


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263244", 
 "abstract": "<p>Uyu\u015fmazl\u0131klar\u0131n bar\u0131\u015f&ccedil;\u0131l yollarla &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde en etkin y&ouml;ntemlerden biri olan arabuluculu\u011fun teknik niteliklerine ve gerekliliklerine odaklan\u0131larak m&uuml;stakil bir eylem olarak ele al\u0131nmas\u0131, s&uuml;recin i&ccedil;erisinde \u015fekillendi\u011fi ba\u011flamdan kopmas\u0131na yol a&ccedil;t\u0131\u011f\u0131ndan tam olarak anla\u015f\u0131lamamas\u0131na sebep olmaktad\u0131r. Yayg\u0131n e\u011filimin aksine, bir devlet taraf\u0131ndan ger&ccedil;ekle\u015ftirildi\u011finde arabuluculuk, bu devletin siyasi &ouml;ncelikleri, beklentileri ve stratejilerinden etkilenir ve d\u0131\u015f politikan\u0131n kendisi ya da bir par&ccedil;as\u0131 haline gelir. Di\u011fer bir ifadeyle arabuluculuk, d\u0131\u015f politikan\u0131n farkl\u0131 ara&ccedil;larla devam\u0131d\u0131r. Devletlerin, di\u011fer pek &ccedil;ok konuda oldu\u011fu gibi bu y&ouml;ndeki d\u0131\u015f politika tercihleri, uluslararas\u0131 sisteme ili\u015fkin alg\u0131lar\u0131, i&ccedil; politika kayg\u0131lar\u0131, uluslararas\u0131 alandaki ama&ccedil; ve &ouml;ncelikleri gibi &ccedil;e\u015fitli fakt&ouml;rlerden etkilenerek \u015fekillenir. Bir d\u0131\u015f politika arac\u0131 olarak arabuluculu\u011fun sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir analizi yaln\u0131zca bu &ccedil;er&ccedil;eveden yakla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, bir d\u0131\u015f politika arac\u0131 olarak arabuluculu\u011fun T&uuml;rk D\u0131\u015f Politikas\u0131nda (TDP) uygulama odakl\u0131 d&uuml;zlemden, normatif ve d&uuml;\u015f&uuml;nsel d&uuml;zleme yerle\u015ftirilmesini ve g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki konumunu incelemektedir.&nbsp;</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Donduran", 
   "given": " Can"
  }
 ], 
 "id": "263244", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2023, 
    10, 
    27
   ]
  ]
 }, 
 "title": "T\u00dcRK D\u0130PLOMAS\u0130S\u0130NDE Y\u00dcKSELEN AKT\u0130V\u0130ZM VE ARABULUCULUK: UYGULAMA ODAKLI YAKLA\u015eIMDAN D\u00dc\u015e\u00dcNSEL BOYUTA GE\u00c7\u0130\u015e", 
 "type": "paper-conference"
}
218
157
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 218218
İndirme 157157
Veri hacmi 113.8 MB113.8 MB
Tekil görüntülenme 182182
Tekil indirme 148148

Alıntı yap