Konferans bildirisi Açık Erişim

Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması

Uslu, Ahmet; Gül, Eren; Çelik, Ahmet; Kaptan, Deniz; Çokçetin, Bahadır; Üzer, Okan


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252217, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-8745-423X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
   "name": "Uslu, Ahmet"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-7574-8406", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
   "name": "G\u00fcl, Eren"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-6288-3182", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00c7elik, Ahmet"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-6055-5038", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
   "name": "Kaptan, Deniz"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9652-9050", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00c7ok\u00e7etin, Bahad\u0131r"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2375-9207", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u00fctahya Sa\u011fl\u0131k Bilimleri \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00dczer, Okan"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-10-18", 
 "description": "<p>Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) ivme&ouml;l&ccedil;er tabanl\u0131 e\u011fim &ouml;l&ccedil;er, lineer ivmeyi, titre\u015fimi ve oryantasyon a&ccedil;\u0131lar\u0131n\u0131 &ouml;l&ccedil;mek i&ccedil;in olduk&ccedil;a geli\u015fmi\u015f ve yayg\u0131n kullan\u0131m alan\u0131na sahip bir teknolojidir. MEMS tabanl\u0131 e\u011fim&ouml;l&ccedil;erler; dijital &ouml;zellikleri, k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlar\u0131, d&uuml;\u015f&uuml;k a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131, uygun maliyetleri, y&uuml;ksek do\u011fruluklar\u0131 ve d&uuml;\u015f&uuml;k g&uuml;&ccedil; t&uuml;ketimleri ile End&uuml;stri 4.0&#39;\u0131n vazge&ccedil;ilmez bir bile\u015feni haline gelmi\u015ftir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon alan\u0131nda kullan\u0131lmak &uuml;zere geli\u015ftirilen MEMS teknolojisine dayal\u0131 ivme&ouml;l&ccedil;erli bir e\u011fim&ouml;l&ccedil;erin kalibrasyonunun yap\u0131lmas\u0131, kalibrasyon i\u015flemi sonras\u0131 &ouml;nerilen tekni\u011fin uygulanabilirli\u011fini ve performans\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek i&ccedil;in do\u011frulama deneylerinin yap\u0131lmas\u0131 ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu ama&ccedil;la ivmelerden hesaplanan a&ccedil;\u0131sal de\u011ferler, jeodezik &ouml;l&ccedil;melerden elde edilen referans de\u011ferlerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kalibrasyon i&ccedil;in e\u011friye uydurma (curve fitting) y&ouml;ntemi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kalibrasyon sonucunda ger&ccedil;ek a&ccedil;\u0131yla &ouml;l&ccedil;&uuml;len a&ccedil;\u0131 aras\u0131ndaki en k&uuml;&ccedil;&uuml;k fark 0.012o , en y&uuml;ksek fark ise 0.356o bulunmu\u015ftur. E\u011fim &ouml;l&ccedil;erin &ouml;l&ccedil;&uuml;m hatas\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek i&ccedil;in Karesel Ortalama Hata (KOH) istatistiki &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml; dikkate al\u0131narak do\u011fruluk analizi yap\u0131lm\u0131\u015f ve KOH 0.163o olarak bulunmu\u015ftur. Sonu&ccedil;lar, e\u011fim&ouml;l&ccedil;erin y&uuml;ksek hassasiyette ve uygulanabilir oldu\u011funu g&ouml;stermektedir. &Ccedil;al\u0131\u015fma MEMS tabanl\u0131 e\u011fim &ouml;l&ccedil;erlerin kalibrasyonu ve do\u011frulama deneyleri &uuml;zerine &ccedil;al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara ula\u015fmay\u0131 hedeflemekte, sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin &ouml;nemli bir unsuru olan t\u0131bbi cihazlar\u0131n temininde d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131, yerli ve milli &uuml;retimin desteklenmesi a&ccedil;\u0131s\u0131ndan referans olu\u015fturabilecek bir yakla\u015f\u0131m sunmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada a&ccedil;\u0131klanan yakla\u015f\u0131m, fizik tedavi ve te\u015fhis i\u015flemlerinin yan\u0131 s\u0131ra pratik m&uuml;hendislikte y&uuml;ksek do\u011fruluk elde etmek i&ccedil;in &ccedil;ok &ccedil;e\u015fitli alanlarda kullan\u0131labilir.</p>", 
 "headline": "Jeodezik \u00d6l\u00e7meler Kullan\u0131larak Kablosuz Fark E\u011fim \u00d6l\u00e7er Sisteminin Kalibrasyonu ve Do\u011frulanmas\u0131", 
 "identifier": 252217, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "keywords": [
  "E\u011fim \u00d6l\u00e7\u00fcm\u00fc", 
  "\u00d6l\u00e7\u00fcm Sistemi Tasar\u0131m\u0131", 
  "Kalibrasyon", 
  "Do\u011frulama"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Jeodezik \u00d6l\u00e7meler Kullan\u0131larak Kablosuz Fark E\u011fim \u00d6l\u00e7er Sisteminin Kalibrasyonu ve Do\u011frulanmas\u0131", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252217"
}
64
63
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6464
İndirme 6363
Veri hacmi 78.2 MB78.2 MB
Tekil görüntülenme 6060
Tekil indirme 5252

Alıntı yap