Konferans bildirisi Açık Erişim

Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması

Uslu, Ahmet; Gül, Eren; Çelik, Ahmet; Kaptan, Deniz; Çokçetin, Bahadır; Üzer, Okan


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252216", 
 "conceptrecid": "252216", 
 "created": "2023-01-16T08:09:18.544986+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252217", 
 "files": [
  {
   "bucket": "d95b6862-c8ed-472b-8abd-60bad1b7ce20", 
   "checksum": "md5:9c108e0ea3a52c9befce44f1fadb43af", 
   "key": "kalibrasyon_bildiri.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/d95b6862-c8ed-472b-8abd-60bad1b7ce20/kalibrasyon_bildiri.pdf"
   }, 
   "size": 1240512, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252217, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252217.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/d95b6862-c8ed-472b-8abd-60bad1b7ce20", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252216.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252216", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252217", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252217", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252217", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252217"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
    "name": "Uslu, Ahmet", 
    "orcid": "0000-0001-8745-423X"
   }, 
   {
    "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
    "name": "G\u00fcl, Eren", 
    "orcid": "0000-0002-7574-8406"
   }, 
   {
    "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00c7elik, Ahmet", 
    "orcid": "0000-0002-6288-3182"
   }, 
   {
    "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
    "name": "Kaptan, Deniz", 
    "orcid": "0000-0002-6055-5038"
   }, 
   {
    "affiliation": "K\u00fctahya Dumlup\u0131nar \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00c7ok\u00e7etin, Bahad\u0131r", 
    "orcid": "0000-0002-9652-9050"
   }, 
   {
    "affiliation": "K\u00fctahya Sa\u011fl\u0131k Bilimleri \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00dczer, Okan", 
    "orcid": "0000-0003-2375-9207"
   }
  ], 
  "description": "<p>Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) ivme&ouml;l&ccedil;er tabanl\u0131 e\u011fim &ouml;l&ccedil;er, lineer ivmeyi, titre\u015fimi ve oryantasyon a&ccedil;\u0131lar\u0131n\u0131 &ouml;l&ccedil;mek i&ccedil;in olduk&ccedil;a geli\u015fmi\u015f ve yayg\u0131n kullan\u0131m alan\u0131na sahip bir teknolojidir. MEMS tabanl\u0131 e\u011fim&ouml;l&ccedil;erler; dijital &ouml;zellikleri, k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlar\u0131, d&uuml;\u015f&uuml;k a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131, uygun maliyetleri, y&uuml;ksek do\u011fruluklar\u0131 ve d&uuml;\u015f&uuml;k g&uuml;&ccedil; t&uuml;ketimleri ile End&uuml;stri 4.0&#39;\u0131n vazge&ccedil;ilmez bir bile\u015feni haline gelmi\u015ftir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon alan\u0131nda kullan\u0131lmak &uuml;zere geli\u015ftirilen MEMS teknolojisine dayal\u0131 ivme&ouml;l&ccedil;erli bir e\u011fim&ouml;l&ccedil;erin kalibrasyonunun yap\u0131lmas\u0131, kalibrasyon i\u015flemi sonras\u0131 &ouml;nerilen tekni\u011fin uygulanabilirli\u011fini ve performans\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek i&ccedil;in do\u011frulama deneylerinin yap\u0131lmas\u0131 ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu ama&ccedil;la ivmelerden hesaplanan a&ccedil;\u0131sal de\u011ferler, jeodezik &ouml;l&ccedil;melerden elde edilen referans de\u011ferlerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kalibrasyon i&ccedil;in e\u011friye uydurma (curve fitting) y&ouml;ntemi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kalibrasyon sonucunda ger&ccedil;ek a&ccedil;\u0131yla &ouml;l&ccedil;&uuml;len a&ccedil;\u0131 aras\u0131ndaki en k&uuml;&ccedil;&uuml;k fark 0.012o , en y&uuml;ksek fark ise 0.356o bulunmu\u015ftur. E\u011fim &ouml;l&ccedil;erin &ouml;l&ccedil;&uuml;m hatas\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek i&ccedil;in Karesel Ortalama Hata (KOH) istatistiki &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml; dikkate al\u0131narak do\u011fruluk analizi yap\u0131lm\u0131\u015f ve KOH 0.163o olarak bulunmu\u015ftur. Sonu&ccedil;lar, e\u011fim&ouml;l&ccedil;erin y&uuml;ksek hassasiyette ve uygulanabilir oldu\u011funu g&ouml;stermektedir. &Ccedil;al\u0131\u015fma MEMS tabanl\u0131 e\u011fim &ouml;l&ccedil;erlerin kalibrasyonu ve do\u011frulama deneyleri &uuml;zerine &ccedil;al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara ula\u015fmay\u0131 hedeflemekte, sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin &ouml;nemli bir unsuru olan t\u0131bbi cihazlar\u0131n temininde d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131, yerli ve milli &uuml;retimin desteklenmesi a&ccedil;\u0131s\u0131ndan referans olu\u015fturabilecek bir yakla\u015f\u0131m sunmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada a&ccedil;\u0131klanan yakla\u015f\u0131m, fizik tedavi ve te\u015fhis i\u015flemlerinin yan\u0131 s\u0131ra pratik m&uuml;hendislikte y&uuml;ksek do\u011fruluk elde etmek i&ccedil;in &ccedil;ok &ccedil;e\u015fitli alanlarda kullan\u0131labilir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252217", 
  "has_grant": true, 
  "keywords": [
   "E\u011fim \u00d6l\u00e7\u00fcm\u00fc", 
   "\u00d6l\u00e7\u00fcm Sistemi Tasar\u0131m\u0131", 
   "Kalibrasyon", 
   "Do\u011frulama"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2022-10-18", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252216", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252217"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252216"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "title": "Konferans bildirisi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Harita M\u00fchendisli\u011fi-Geomatik > \u00d6l\u00e7me Tekni\u011fi", 
   "Teknik Bilimler > Elektrik-Elektronik M\u00fchendisli\u011fi > Elektronik > D\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcc\u00fcler ve Alg\u0131lama Ayg\u0131tlar\u0131", 
   "Teknik Bilimler > Elektrik-Elektronik M\u00fchendisli\u011fi > Elektronik > Elektronik Devreler"
  ], 
  "title": "Jeodezik \u00d6l\u00e7meler Kullan\u0131larak Kablosuz Fark E\u011fim \u00d6l\u00e7er Sisteminin Kalibrasyonu ve Do\u011frulanmas\u0131", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "1005", 
    "project_number": "121E424", 
    "workgroup": "EEEAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  794
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 45.0, 
  "unique_downloads": 38.0, 
  "unique_views": 54.0, 
  "version_downloads": 45.0, 
  "version_unique_downloads": 38.0, 
  "version_unique_views": 54.0, 
  "version_views": 57.0, 
  "version_volume": 55823040.0, 
  "views": 57.0, 
  "volume": 55823040.0
 }, 
 "updated": "2023-01-16T08:09:18.594005+00:00"
}
57
45
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5757
İndirme 4545
Veri hacmi 55.8 MB55.8 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 3838

Alıntı yap