Konferans bildirisi Açık Erişim

Jeodezik Ölçmeler Kullanılarak Kablosuz Fark Eğim Ölçer Sisteminin Kalibrasyonu ve Doğrulanması

Uslu, Ahmet; Gül, Eren; Çelik, Ahmet; Kaptan, Deniz; Çokçetin, Bahadır; Üzer, Okan


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252217", 
 "abstract": "<p>Mikro-elektro-mekanik sistem (MEMS) ivme&ouml;l&ccedil;er tabanl\u0131 e\u011fim &ouml;l&ccedil;er, lineer ivmeyi, titre\u015fimi ve oryantasyon a&ccedil;\u0131lar\u0131n\u0131 &ouml;l&ccedil;mek i&ccedil;in olduk&ccedil;a geli\u015fmi\u015f ve yayg\u0131n kullan\u0131m alan\u0131na sahip bir teknolojidir. MEMS tabanl\u0131 e\u011fim&ouml;l&ccedil;erler; dijital &ouml;zellikleri, k&uuml;&ccedil;&uuml;k boyutlar\u0131, d&uuml;\u015f&uuml;k a\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131, uygun maliyetleri, y&uuml;ksek do\u011fruluklar\u0131 ve d&uuml;\u015f&uuml;k g&uuml;&ccedil; t&uuml;ketimleri ile End&uuml;stri 4.0&#39;\u0131n vazge&ccedil;ilmez bir bile\u015feni haline gelmi\u015ftir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, fizik tedavi ve rehabilitasyon alan\u0131nda kullan\u0131lmak &uuml;zere geli\u015ftirilen MEMS teknolojisine dayal\u0131 ivme&ouml;l&ccedil;erli bir e\u011fim&ouml;l&ccedil;erin kalibrasyonunun yap\u0131lmas\u0131, kalibrasyon i\u015flemi sonras\u0131 &ouml;nerilen tekni\u011fin uygulanabilirli\u011fini ve performans\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek i&ccedil;in do\u011frulama deneylerinin yap\u0131lmas\u0131 ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu ama&ccedil;la ivmelerden hesaplanan a&ccedil;\u0131sal de\u011ferler, jeodezik &ouml;l&ccedil;melerden elde edilen referans de\u011ferlerle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kalibrasyon i&ccedil;in e\u011friye uydurma (curve fitting) y&ouml;ntemi kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Kalibrasyon sonucunda ger&ccedil;ek a&ccedil;\u0131yla &ouml;l&ccedil;&uuml;len a&ccedil;\u0131 aras\u0131ndaki en k&uuml;&ccedil;&uuml;k fark 0.012o , en y&uuml;ksek fark ise 0.356o bulunmu\u015ftur. E\u011fim &ouml;l&ccedil;erin &ouml;l&ccedil;&uuml;m hatas\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmek i&ccedil;in Karesel Ortalama Hata (KOH) istatistiki &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml; dikkate al\u0131narak do\u011fruluk analizi yap\u0131lm\u0131\u015f ve KOH 0.163o olarak bulunmu\u015ftur. Sonu&ccedil;lar, e\u011fim&ouml;l&ccedil;erin y&uuml;ksek hassasiyette ve uygulanabilir oldu\u011funu g&ouml;stermektedir. &Ccedil;al\u0131\u015fma MEMS tabanl\u0131 e\u011fim &ouml;l&ccedil;erlerin kalibrasyonu ve do\u011frulama deneyleri &uuml;zerine &ccedil;al\u0131\u015fan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lara ula\u015fmay\u0131 hedeflemekte, sa\u011fl\u0131k hizmetlerinin &ouml;nemli bir unsuru olan t\u0131bbi cihazlar\u0131n temininde d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131n azalt\u0131lmas\u0131, yerli ve milli &uuml;retimin desteklenmesi a&ccedil;\u0131s\u0131ndan referans olu\u015fturabilecek bir yakla\u015f\u0131m sunmaktad\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada a&ccedil;\u0131klanan yakla\u015f\u0131m, fizik tedavi ve te\u015fhis i\u015flemlerinin yan\u0131 s\u0131ra pratik m&uuml;hendislikte y&uuml;ksek do\u011fruluk elde etmek i&ccedil;in &ccedil;ok &ccedil;e\u015fitli alanlarda kullan\u0131labilir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Uslu", 
   "given": " Ahmet"
  }, 
  {
   "family": "G\u00fcl", 
   "given": " Eren"
  }, 
  {
   "family": "\u00c7elik", 
   "given": " Ahmet"
  }, 
  {
   "family": "Kaptan", 
   "given": " Deniz"
  }, 
  {
   "family": "\u00c7ok\u00e7etin", 
   "given": " Bahad\u0131r"
  }, 
  {
   "family": "\u00dczer", 
   "given": " Okan"
  }
 ], 
 "id": "252217", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    10, 
    18
   ]
  ]
 }, 
 "title": "Jeodezik \u00d6l\u00e7meler Kullan\u0131larak Kablosuz Fark E\u011fim \u00d6l\u00e7er Sisteminin Kalibrasyonu ve Do\u011frulanmas\u0131", 
 "type": "paper-conference"
}
57
45
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5757
İndirme 4545
Veri hacmi 55.8 MB55.8 MB
Tekil görüntülenme 5454
Tekil indirme 3838

Alıntı yap