Konferans bildirisi Açık Erişim

Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi

ŞEN Yusuf; ÖZEKİNCİ Uğur


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252043, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-0595-4618", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u015eEN Yusuf"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2207-0168", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00d6ZEK\u0130NC\u0130 U\u011fur"
  }
 ], 
 "datePublished": "2022-12-01", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma da kaybolan av ara&ccedil;lar\u0131n\u0131n ger&ccedil;ekle\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu hayalet avc\u0131l\u0131k etkisiyle benzer etkiler g&ouml;steren, ticari bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n av verimini artt\u0131rmak amac\u0131yla a\u011flar\u0131n\u0131 uzun s&uuml;re suda bekletmesi y&ouml;nteminden kaynakl\u0131 kontroll&uuml; hayalet avc\u0131l\u0131k etkisine dikkat &ccedil;ekmek ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Fanyal\u0131 uzatma a\u011flar\u0131ndan marya a\u011flar\u0131n\u0131n, bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n kontrol&uuml;nde av verimini artt\u0131rmak i&ccedil;in suda uzun s&uuml;re bekletilerek kullan\u0131lmas\u0131 y&ouml;ntemi, bal\u0131k&ccedil;\u0131l\u0131k ve ekosistemler i&ccedil;in istenmeyen bir durum olan kontroll&uuml; olarak hayalet avc\u0131l\u0131k etkisi yaratmaktad\u0131r. A\u011flar\u0131n suda ortalama 5 g&uuml;n bekletilmesi esnas\u0131nda ilk g&uuml;nlerde a\u011flara yakalanan t&uuml;rler baz\u0131 biyolojik, fiziko-kimyasal ve mekanik etkiler sebebiyle bozularak kokmakta ve a\u011flara yakalanan bal\u0131klar ile beslenen predat&ouml;r t&uuml;rlerden fener (Lophius piscatorius Linnaeus, 1758), lipsoz (Scorpaena scrofa Linnaeus 1758), \u0131stakoz (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)) ve b&ouml;cek (Palinurus vulgaris Latreille, 1804) gibi t&uuml;rler a\u011fa &ccedil;ekilmektedir. Bu durum da a\u011flar\u0131n sudan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na kadar ge&ccedil;en s&uuml;rede tekrar tekrar ger&ccedil;ekle\u015ferek, bir&ccedil;ok canl\u0131n\u0131n &ouml;l&uuml;m&uuml;ne ve bozulmas\u0131na sebep oldu\u011fu i&ccedil;in denizel ortamlarda bir sorun olarak kar\u015f\u0131m\u0131za &ccedil;\u0131kmaktad\u0131r. \u0130lave olarak, ekonomik de\u011feri ne olursa olsun, k&ouml;pek bal\u0131klar\u0131 ve vatozlar gibi k\u0131k\u0131rdakl\u0131 bal\u0131klar ile omurgal\u0131 ve omurgas\u0131z t&uuml;rlerden bir&ccedil;ok canl\u0131 a\u011flar\u0131n suda kalma s&uuml;relerinden olumsuz y&ouml;nde etkilenmektedir.<br>\nSonu&ccedil; olarak; bu &ccedil;al\u0131\u015fma ile a\u011flar\u0131n suda uzun s&uuml;re bekletilme s&uuml;resinin etkileri ve etkilerin azalt\u0131lmas\u0131 i&ccedil;in, yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z &ccedil;al\u0131\u015fmalar ile bal\u0131k&ccedil;\u0131l\u0131kta kontroll&uuml; hayalet avc\u0131l\u0131\u011fa dikkat &ccedil;ekmek ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Ticari bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n ekonomik kazan&ccedil;lar\u0131 ve av verimleri de g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, fanyal\u0131 uzatma a\u011flar\u0131n\u0131n suda uzun s&uuml;re bekletilmesinin sebep olabilece\u011fi olumsuz ekolojik etkilerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;erek stoklar\u0131n korunmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flamas\u0131 hedeflenmektedir.</p>", 
 "headline": "Kontroll\u00fc Hayalet Avc\u0131l\u0131\u011f\u0131n Sualt\u0131 Canl\u0131lar\u0131yla Etkile\u015fimi", 
 "identifier": 252043, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Hayalet avc\u0131l\u0131k, kontroll\u00fc hayalet avc\u0131l\u0131k, suda bekleme s\u00fcresi, fanyal\u0131 uzatma a\u011f\u0131, stoklar\u0131n korunmas\u0131"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "Kontroll\u00fc Hayalet Avc\u0131l\u0131\u011f\u0131n Sualt\u0131 Canl\u0131lar\u0131yla Etkile\u015fimi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252043"
}
37
20
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 3737
İndirme 2020
Veri hacmi 8.4 MB8.4 MB
Tekil görüntülenme 2929
Tekil indirme 1818

Alıntı yap