Konferans bildirisi Açık Erişim

Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi

ŞEN Yusuf; ÖZEKİNCİ Uğur


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252043", 
 "abstract": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma da kaybolan av ara&ccedil;lar\u0131n\u0131n ger&ccedil;ekle\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu hayalet avc\u0131l\u0131k etkisiyle benzer etkiler g&ouml;steren, ticari bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n av verimini artt\u0131rmak amac\u0131yla a\u011flar\u0131n\u0131 uzun s&uuml;re suda bekletmesi y&ouml;nteminden kaynakl\u0131 kontroll&uuml; hayalet avc\u0131l\u0131k etkisine dikkat &ccedil;ekmek ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Fanyal\u0131 uzatma a\u011flar\u0131ndan marya a\u011flar\u0131n\u0131n, bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n kontrol&uuml;nde av verimini artt\u0131rmak i&ccedil;in suda uzun s&uuml;re bekletilerek kullan\u0131lmas\u0131 y&ouml;ntemi, bal\u0131k&ccedil;\u0131l\u0131k ve ekosistemler i&ccedil;in istenmeyen bir durum olan kontroll&uuml; olarak hayalet avc\u0131l\u0131k etkisi yaratmaktad\u0131r. A\u011flar\u0131n suda ortalama 5 g&uuml;n bekletilmesi esnas\u0131nda ilk g&uuml;nlerde a\u011flara yakalanan t&uuml;rler baz\u0131 biyolojik, fiziko-kimyasal ve mekanik etkiler sebebiyle bozularak kokmakta ve a\u011flara yakalanan bal\u0131klar ile beslenen predat&ouml;r t&uuml;rlerden fener (Lophius piscatorius Linnaeus, 1758), lipsoz (Scorpaena scrofa Linnaeus 1758), \u0131stakoz (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)) ve b&ouml;cek (Palinurus vulgaris Latreille, 1804) gibi t&uuml;rler a\u011fa &ccedil;ekilmektedir. Bu durum da a\u011flar\u0131n sudan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na kadar ge&ccedil;en s&uuml;rede tekrar tekrar ger&ccedil;ekle\u015ferek, bir&ccedil;ok canl\u0131n\u0131n &ouml;l&uuml;m&uuml;ne ve bozulmas\u0131na sebep oldu\u011fu i&ccedil;in denizel ortamlarda bir sorun olarak kar\u015f\u0131m\u0131za &ccedil;\u0131kmaktad\u0131r. \u0130lave olarak, ekonomik de\u011feri ne olursa olsun, k&ouml;pek bal\u0131klar\u0131 ve vatozlar gibi k\u0131k\u0131rdakl\u0131 bal\u0131klar ile omurgal\u0131 ve omurgas\u0131z t&uuml;rlerden bir&ccedil;ok canl\u0131 a\u011flar\u0131n suda kalma s&uuml;relerinden olumsuz y&ouml;nde etkilenmektedir.<br>\nSonu&ccedil; olarak; bu &ccedil;al\u0131\u015fma ile a\u011flar\u0131n suda uzun s&uuml;re bekletilme s&uuml;resinin etkileri ve etkilerin azalt\u0131lmas\u0131 i&ccedil;in, yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z &ccedil;al\u0131\u015fmalar ile bal\u0131k&ccedil;\u0131l\u0131kta kontroll&uuml; hayalet avc\u0131l\u0131\u011fa dikkat &ccedil;ekmek ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Ticari bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n ekonomik kazan&ccedil;lar\u0131 ve av verimleri de g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, fanyal\u0131 uzatma a\u011flar\u0131n\u0131n suda uzun s&uuml;re bekletilmesinin sebep olabilece\u011fi olumsuz ekolojik etkilerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;erek stoklar\u0131n korunmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flamas\u0131 hedeflenmektedir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u015eEN Yusuf"
  }, 
  {
   "family": "\u00d6ZEK\u0130NC\u0130 U\u011fur"
  }
 ], 
 "id": "252043", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2022, 
    12, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "note": "Bu \u00e7al\u0131\u015fma \u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi, Lisans\u00fcst\u00fc E\u011fitim Enstit\u00fcs\u00fc \u00f6\u011frencisi Yusuf \u015eEN'in, Bilimsel Ara\u015ft\u0131rma Projeleri kapsam\u0131nda FDK-2020-3411 no'lu doktora tez projesi ile 121Y077 no'lu T\u00dcB\u0130TAK 1002 projesi kapsam\u0131nda \u00fcretilmi\u015ftir", 
 "title": "Kontroll\u00fc Hayalet Avc\u0131l\u0131\u011f\u0131n Sualt\u0131 Canl\u0131lar\u0131yla Etkile\u015fimi", 
 "type": "paper-conference"
}
120
93
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 120120
İndirme 9393
Veri hacmi 39.2 MB39.2 MB
Tekil görüntülenme 104104
Tekil indirme 8484

Alıntı yap