Konferans bildirisi Açık Erişim

Kontrollü Hayalet Avcılığın Sualtı Canlılarıyla Etkileşimi

ŞEN Yusuf; ÖZEKİNCİ Uğur


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252042", 
 "conceptrecid": "252042", 
 "created": "2022-11-09T15:41:44.540976+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252043", 
 "files": [
  {
   "bucket": "08999bcf-2b4c-4c13-8ff2-4a872a36e812", 
   "checksum": "md5:2705f019838f2be0869ff1c5d25ed3bf", 
   "key": "Bildiri Kitab\u0131nda Bas\u0131lm\u0131\u015f Metin_121Y077.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/08999bcf-2b4c-4c13-8ff2-4a872a36e812/Bildiri%20Kitab%C4%B1nda%20Bas%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F%20Metin_121Y077.pdf"
   }, 
   "size": 421127, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252043, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252043.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/08999bcf-2b4c-4c13-8ff2-4a872a36e812", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252042.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252042", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252043", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252043", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252043", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252043"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u015eEN Yusuf", 
    "orcid": "0000-0002-0595-4618"
   }, 
   {
    "affiliation": "\u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00d6ZEK\u0130NC\u0130 U\u011fur", 
    "orcid": "0000-0003-2207-0168"
   }
  ], 
  "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma da kaybolan av ara&ccedil;lar\u0131n\u0131n ger&ccedil;ekle\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu hayalet avc\u0131l\u0131k etkisiyle benzer etkiler g&ouml;steren, ticari bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n av verimini artt\u0131rmak amac\u0131yla a\u011flar\u0131n\u0131 uzun s&uuml;re suda bekletmesi y&ouml;nteminden kaynakl\u0131 kontroll&uuml; hayalet avc\u0131l\u0131k etkisine dikkat &ccedil;ekmek ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Fanyal\u0131 uzatma a\u011flar\u0131ndan marya a\u011flar\u0131n\u0131n, bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n kontrol&uuml;nde av verimini artt\u0131rmak i&ccedil;in suda uzun s&uuml;re bekletilerek kullan\u0131lmas\u0131 y&ouml;ntemi, bal\u0131k&ccedil;\u0131l\u0131k ve ekosistemler i&ccedil;in istenmeyen bir durum olan kontroll&uuml; olarak hayalet avc\u0131l\u0131k etkisi yaratmaktad\u0131r. A\u011flar\u0131n suda ortalama 5 g&uuml;n bekletilmesi esnas\u0131nda ilk g&uuml;nlerde a\u011flara yakalanan t&uuml;rler baz\u0131 biyolojik, fiziko-kimyasal ve mekanik etkiler sebebiyle bozularak kokmakta ve a\u011flara yakalanan bal\u0131klar ile beslenen predat&ouml;r t&uuml;rlerden fener (Lophius piscatorius Linnaeus, 1758), lipsoz (Scorpaena scrofa Linnaeus 1758), \u0131stakoz (Homarus gammarus (Linnaeus, 1758)) ve b&ouml;cek (Palinurus vulgaris Latreille, 1804) gibi t&uuml;rler a\u011fa &ccedil;ekilmektedir. Bu durum da a\u011flar\u0131n sudan kald\u0131r\u0131lmas\u0131na kadar ge&ccedil;en s&uuml;rede tekrar tekrar ger&ccedil;ekle\u015ferek, bir&ccedil;ok canl\u0131n\u0131n &ouml;l&uuml;m&uuml;ne ve bozulmas\u0131na sebep oldu\u011fu i&ccedil;in denizel ortamlarda bir sorun olarak kar\u015f\u0131m\u0131za &ccedil;\u0131kmaktad\u0131r. \u0130lave olarak, ekonomik de\u011feri ne olursa olsun, k&ouml;pek bal\u0131klar\u0131 ve vatozlar gibi k\u0131k\u0131rdakl\u0131 bal\u0131klar ile omurgal\u0131 ve omurgas\u0131z t&uuml;rlerden bir&ccedil;ok canl\u0131 a\u011flar\u0131n suda kalma s&uuml;relerinden olumsuz y&ouml;nde etkilenmektedir.<br>\nSonu&ccedil; olarak; bu &ccedil;al\u0131\u015fma ile a\u011flar\u0131n suda uzun s&uuml;re bekletilme s&uuml;resinin etkileri ve etkilerin azalt\u0131lmas\u0131 i&ccedil;in, yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z &ccedil;al\u0131\u015fmalar ile bal\u0131k&ccedil;\u0131l\u0131kta kontroll&uuml; hayalet avc\u0131l\u0131\u011fa dikkat &ccedil;ekmek ama&ccedil;lanm\u0131\u015ft\u0131r. Ticari bal\u0131k&ccedil;\u0131lar\u0131n ekonomik kazan&ccedil;lar\u0131 ve av verimleri de g&ouml;z &ouml;n&uuml;nde bulundurularak, fanyal\u0131 uzatma a\u011flar\u0131n\u0131n suda uzun s&uuml;re bekletilmesinin sebep olabilece\u011fi olumsuz ekolojik etkilerin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;erek stoklar\u0131n korunmas\u0131na katk\u0131 sa\u011flamas\u0131 hedeflenmektedir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252043", 
  "has_grant": true, 
  "keywords": [
   "Hayalet avc\u0131l\u0131k, kontroll\u00fc hayalet avc\u0131l\u0131k, suda bekleme s\u00fcresi, fanyal\u0131 uzatma a\u011f\u0131, stoklar\u0131n korunmas\u0131"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "meeting": {
   "acronym": "USUBADES", 
   "dates": "20-22 Kas\u0131m 2022", 
   "place": "\u00c7anakkale", 
   "session": "4", 
   "session_part": "4", 
   "title": "Ulusal Sualt\u0131 Bilimsel Ara\u015ft\u0131rma ve De\u011ferleri Sempozyumu", 
   "url": "http://usubades.org/"
  }, 
  "notes": "Bu \u00e7al\u0131\u015fma \u00c7anakkale Onsekiz Mart \u00dcniversitesi, Lisans\u00fcst\u00fc E\u011fitim Enstit\u00fcs\u00fc \u00f6\u011frencisi Yusuf \u015eEN'in, Bilimsel Ara\u015ft\u0131rma Projeleri kapsam\u0131nda FDK-2020-3411 no'lu doktora tez projesi ile 121Y077 no'lu T\u00dcB\u0130TAK 1002 projesi kapsam\u0131nda \u00fcretilmi\u015ftir", 
  "publication_date": "2022-12-01", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252042", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252043"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252042"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "conferencepaper", 
   "title": "Konferans bildirisi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Tar\u0131msal Bilimler > Su \u00dcr\u00fcnleri > Su \u00dcr\u00fcnleri Avlama Teknolojileri"
  ], 
  "title": "Kontroll\u00fc Hayalet Avc\u0131l\u0131\u011f\u0131n Sualt\u0131 Canl\u0131lar\u0131yla Etkile\u015fimi", 
  "tubitak_grants": [
   {
    "program": "1002", 
    "project_number": "121Y077", 
    "workgroup": "\u00c7AYDAG"
   }
  ]
 }, 
 "owners": [
  646
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 70.0, 
  "unique_downloads": 65.0, 
  "unique_views": 83.0, 
  "version_downloads": 70.0, 
  "version_unique_downloads": 65.0, 
  "version_unique_views": 83.0, 
  "version_views": 96.0, 
  "version_volume": 29478890.0, 
  "views": 96.0, 
  "volume": 29478890.0
 }, 
 "updated": "2022-11-09T15:41:44.598941+00:00"
}
96
70
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9696
İndirme 7070
Veri hacmi 29.5 MB29.5 MB
Tekil görüntülenme 8383
Tekil indirme 6565

Alıntı yap