Konferans bildirisi Açık Erişim

Nanobaybik:İlkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) İçeriklerinin Nbt Anlayışına, Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Gelişimine Etkisi

MENŞURE ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.273723</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>MENŞURE ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN</creatorName>
   <affiliation>Necmettin Erbakan Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Nanobaybik:İlkokulda Nanobilim Ve Nanoteknoloji (Nbt) İçeriklerinin Nbt Anlayışına, Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerine Ve Bilimsel Kimlik Gelişimine Etkisi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2024</publicationYear>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2024-06-05</date>
 </dates>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273723</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.273722</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Nanoteknoloji, geniş bir alanda uygulanabilirliği nedeniyle s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir kalkınma &amp;ccedil;abalarında devrim yaratmakta ve 21. y&amp;uuml;zyılda ekonomik kalkınma i&amp;ccedil;in kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu durum nano &amp;ouml;l&amp;ccedil;ekli kavramları kavramsallaştırmak i&amp;ccedil;in nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) eğitimini &amp;ouml;n plana &amp;ccedil;ıkarmıştır. NBT, g&amp;uuml;ncel konuların &amp;ouml;ğretilmesi hususunda &amp;ouml;nemli fikirler sunmakta ve bu fikirlerin de erken aşamalarda desteklenmesi gerektiğinin altını &amp;ccedil;izmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut &amp;ccedil;alışma ilkokulda NBT eğitimine odaklanmıştır. &amp;Ccedil;alışmada 63 ilkokul &amp;ouml;ğrencisine 10 hafta boyunca NBT etkinlikleri i&amp;ccedil;eren toplam 20 etkinlik uygulanmıştır. &amp;Ouml;ğrencilere sunulan NBT eğitiminin; NBT anlayışına, bilimsel akıl y&amp;uuml;r&amp;uuml;tme becerilerine ve bilimsel kimlik gelişimine etkisini belirlemek amacıyla veri toplama ara&amp;ccedil;ları hazırlanmıştır. &amp;Ccedil;alışmada t&amp;uuml;m veri toplama ara&amp;ccedil;ları &amp;ouml;n test ve son test olarak kullanılmışlardır. &amp;Ouml;ğrencilere sunulan NBT eğitimlerinin etkililiğini belirlemek amacıyla yapılan analizlerde, uygulama sonrasında &amp;ouml;ğrencilerin NBT anlayışlarının ve bilim kimliklerinin geliştiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lm&amp;uuml;şt&amp;uuml;r. Bununla birlikte &amp;ouml;ğrencilerin bilimsel akıl y&amp;uuml;r&amp;uuml;tme becerilerinin kimi boyutlarında gelişme tespit edilmiştir. Ulaşılan sonu&amp;ccedil;lar ilkokulda NBT eğitiminin etkili olduğunu ve ilkokulda bilimsel becerilerin gelişimini desteklediğini g&amp;ouml;stermiştir. Bu durum nano bilginin &amp;ccedil;ocuklar tarafından anlaşılabildiğini dolayısıyla nano d&amp;uuml;nyanın deneyimlenebileceğini işaret etmektedir. Bulgular, NBT eğitimi hakkında ilkokul d&amp;uuml;zeyinde y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;lecek &amp;ccedil;alışmalar i&amp;ccedil;in &amp;ouml;nc&amp;uuml; niteliğinde olup eğitimciler, araştırmacılar, program geliştiriciler ve politika geliştiriciler i&amp;ccedil;in &amp;ccedil;ıkarımlar sunmaktadır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
 <fundingReferences>
  <fundingReference>
   <funderName>Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştirma Kurumu</funderName>
   <funderIdentifier funderIdentifierType="Crossref Funder ID">https://doi.org/10.13039/501100004410</funderIdentifier>
   <awardNumber>123K683</awardNumber>
  </fundingReference>
 </fundingReferences>
</resource>
59
12
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5959
İndirme 1212
Veri hacmi 38.2 MB38.2 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 1212

Alıntı yap