Konferans bildirisi Açık Erişim

Nanobaybik:İlkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) İçeriklerinin Nbt Anlayışına, Bilimsel Akıl Yürütme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Gelişimine Etkisi

MENŞURE ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/273723", 
 "abstract": "<p>Nanoteknoloji, geni\u015f bir alanda uygulanabilirli\u011fi nedeniyle s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir kalk\u0131nma &ccedil;abalar\u0131nda devrim yaratmakta ve 21. y&uuml;zy\u0131lda ekonomik kalk\u0131nma i&ccedil;in kritik bir noktada bulunmaktad\u0131r. Bu durum nano &ouml;l&ccedil;ekli kavramlar\u0131 kavramsalla\u015ft\u0131rmak i&ccedil;in nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) e\u011fitimini &ouml;n plana &ccedil;\u0131karm\u0131\u015ft\u0131r. NBT, g&uuml;ncel konular\u0131n &ouml;\u011fretilmesi hususunda &ouml;nemli fikirler sunmakta ve bu fikirlerin de erken a\u015famalarda desteklenmesi gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 &ccedil;izmektedir. Bu noktadan hareketle mevcut &ccedil;al\u0131\u015fma ilkokulda NBT e\u011fitimine odaklanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada 63 ilkokul &ouml;\u011frencisine 10 hafta boyunca NBT etkinlikleri i&ccedil;eren toplam 20 etkinlik uygulanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ouml;\u011frencilere sunulan NBT e\u011fitiminin; NBT anlay\u0131\u015f\u0131na, bilimsel ak\u0131l y&uuml;r&uuml;tme becerilerine ve bilimsel kimlik geli\u015fimine etkisini belirlemek amac\u0131yla veri toplama ara&ccedil;lar\u0131 haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada t&uuml;m veri toplama ara&ccedil;lar\u0131 &ouml;n test ve son test olarak kullan\u0131lm\u0131\u015flard\u0131r. &Ouml;\u011frencilere sunulan NBT e\u011fitimlerinin etkilili\u011fini belirlemek amac\u0131yla yap\u0131lan analizlerde, uygulama sonras\u0131nda &ouml;\u011frencilerin NBT anlay\u0131\u015flar\u0131n\u0131n ve bilim kimliklerinin geli\u015fti\u011fi g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Bununla birlikte &ouml;\u011frencilerin bilimsel ak\u0131l y&uuml;r&uuml;tme becerilerinin kimi boyutlar\u0131nda geli\u015fme tespit edilmi\u015ftir. Ula\u015f\u0131lan sonu&ccedil;lar ilkokulda NBT e\u011fitiminin etkili oldu\u011funu ve ilkokulda bilimsel becerilerin geli\u015fimini destekledi\u011fini g&ouml;stermi\u015ftir. Bu durum nano bilginin &ccedil;ocuklar taraf\u0131ndan anla\u015f\u0131labildi\u011fini dolay\u0131s\u0131yla nano d&uuml;nyan\u0131n deneyimlenebilece\u011fini i\u015faret etmektedir. Bulgular, NBT e\u011fitimi hakk\u0131nda ilkokul d&uuml;zeyinde y&uuml;r&uuml;t&uuml;lecek &ccedil;al\u0131\u015fmalar i&ccedil;in &ouml;nc&uuml; niteli\u011finde olup e\u011fitimciler, ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, program geli\u015ftiriciler ve politika geli\u015ftiriciler i&ccedil;in &ccedil;\u0131kar\u0131mlar sunmaktad\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "MEN\u015eURE ALKI\u015e K\u00dc\u00c7\u00dcKAYDIN"
  }
 ], 
 "id": "273723", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2024, 
    6, 
    5
   ]
  ]
 }, 
 "title": "Nanobaybik:\u0130lkokulda Nanobilim ve Nanoteknoloji (Nbt) \u0130\u00e7eriklerinin Nbt Anlay\u0131\u015f\u0131na, Bilimsel Ak\u0131l Y\u00fcr\u00fctme Becerilerine ve Bilimsel Kimlik Geli\u015fimine Etkisi", 
 "type": "paper-conference"
}
47
11
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4747
İndirme 1111
Veri hacmi 35.0 MB35.0 MB
Tekil görüntülenme 4545
Tekil indirme 1111

Alıntı yap