Dergi makalesi Açık Erişim

Genç Yetişkinlerin Beslenme Durumunun Sağlıklı Yeme İndeksi-2005 İle Değerlendirilmesi

   Erçim, Rüveyda Esra; Pekcan, Gülden

Amaç: Bu araştırma 19-35 yaş arasındaki bireylerin beslenme durumlarının sağlıklı yeme indeksi (Healthy Eating Index-HEI-2005) ile saptanması amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Bireyler ve Yöntem: Çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya Bingöl Üniversitesi’nde eğitim gören 19-35 yaş arasındaki gönüllü 498 üniversite öğrencisi (erkek= 230, %46.2, kadın= 268, %53.8) katılmıştır. Sorukağıdı ile öğrencilere ilişkin genel bilgiler, beslenme alışkanlıkları, 24 saatlik besin tüketim durumu saptanmış, antropometrik ölçümleri alınmış ve bireylerin HEI-2005 değerleri hesaplanmış, indeksle yaş ve cinsiyet ilişkisi incelenmiştir.  HEI tam puanı 100’dür. Sağlıklı Yeme İndeksi skoru 80’nin üzerinde ise diyet “kaliteli”, 51-80 arasında ise diyet “geliştirilmeli” ve 51’in altında ise diyet “yetersiz” olarak   tanımlanmaktadır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması erkeklerde 22.1±2.8, kadınlarda 21.7±3 yıldır. Ortalama beden kütle indeksi (BKİ) erkeklerde 23.1±2.7, kadınlarda 22.4±3.5 kg/m2 olarak bulunmuştur. Bireylerin %85.7’si 19-24 yaş grubundadır. Bireylerin %96.4’ü bekardır. Erkeklerin %48.7’si ve kadınların %79.9’u sigara kullanmaz iken, erkeklerin %42.6’sı ve kadınların %13.8’i halen sigara kullanmaktadır. Toplam HEİ-2005 puanı karşılaştırıldığında kadınların HEİ-2005 skorunun (57.1±6.7 puan) erkeklerden (54.0±6.3 puan) fazla olduğu görülmüştür (p<0.05). HEİ skoruna göre  öğrencilerin çoğunluğunun (erkek= %72.6, kadın= %85.8) beslenme durumunun geliştirilmesi gereken düzeyde   olduğu ancak ortalamalarına bakıldığında diyet kalitesinin yetersiz olduğu bulunmuştur. Sonuç: Üniversite öğrencileri, beslenme alışkanlıklarının düzenlenebileceği ve ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenebileceği bir gruptur. Öğrencilerde beslenme bilgisinin ve farkındalığının geliştirilmesine yönelik eğitimler düzenlenmeli, programlar ve politikalar oluşturulmalıdır.

Dosyalar (183.1 kB)
Dosya adı Boyutu
Genç+Yetişkinlerin+Beslenme+Durumunun+Sağlıklı+Yeme+İndeksi-2005+İle+Değerlendirilmesi.pdf
md5:d20b4e45de560ead12f70fabf888389d
183.1 kB İndir
52
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5252
İndirme 1313
Veri hacmi 2.4 MB2.4 MB
Tekil görüntülenme 4343
Tekil indirme 1111

Alıntı yap