Dergi makalesi Açık Erişim

Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?

Eren, Şulenur; Yorulmaz, Nuray; Eren, Fatih


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 263285, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7267-7721", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Ba\u011f\u0131ms\u0131z Ara\u015ft\u0131rmac\u0131", 
   "name": "Eren, \u015eulenur"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-6352-0298", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u00d6\u011fretmen", 
   "name": "Yorulmaz, Nuray"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7420-3538", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Eren, Fatih"
  }
 ], 
 "datePublished": "2023-11-01", 
 "description": "<p>D&uuml;nyada pek &ccedil;ok &ccedil;ocuk, e\u011fitim almak amac\u0131yla &ouml;m&uuml;rlerinin en az 12 y\u0131l\u0131n\u0131 okulda ge&ccedil;irmektedir.Uzun y\u0131llar e\u011fitim ve &ouml;\u011fretim faaliyetinde bulunan bir okulda olumlu ve olumsuz pek&ccedil;ok \u015fey ya\u015fanmaktad\u0131r ve t&uuml;m ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klar yak\u0131n tarihe ait k&uuml;lt&uuml;rel bir miras olarak okuldabirikmektedir ancak &ccedil;o\u011fu zaman bir okulda e\u011fitim almaya ba\u015flayan &ouml;\u011frenciler, o okulunge&ccedil;mi\u015finden ve biriktirdi\u011fi k&uuml;lt&uuml;rel mirastan k\u0131sacas\u0131 i&ccedil;inde bulunduklar\u0131 e\u011fitim kurumundakiya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klardan ve k&uuml;lt&uuml;rel birikimden habersiz olmaktad\u0131r. H&acirc;lbuki bir okul, ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klar\u0131ve biriktirdi\u011fi k&uuml;lt&uuml;rel miras ile o okulda yeni okumaya ba\u015flayan &ouml;\u011frencilere bir ilham,ibret ve bilgi kayna\u011f\u0131 olabilir. Bu ara\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131, bir okulda y\u0131llar i&ccedil;inde olu\u015fan kurumsalhaf\u0131zay\u0131 ke\u015ffetmek ve kurumsal haf\u0131zan\u0131n o okulda yeni okumaya ba\u015flayan &ouml;\u011frencilere merakuyand\u0131ran ve etkili bir yolla aktar\u0131lmas\u0131n\u0131n &ouml;\u011frenciler &uuml;zerinde olu\u015fturdu\u011fu etkiyi incelemektir.Ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda belge inceleme ve derinlemesine g&ouml;r&uuml;\u015fme y&ouml;ntemleri kullan\u0131larak birortaokulda ge&ccedil;mi\u015fte ya\u015fanan t&uuml;m ba\u015far\u0131lar, &ouml;nemli hadiseler, sars\u0131c\u0131 deneyimler, ilham ve ibretverici olaylar tespit edilmi\u015ftir. Ard\u0131ndan elde edilen veriler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, okulun yak\u0131n tarihine \u0131\u015f\u0131ktutan, 1-3 dakika aras\u0131 uzunlukta k\u0131sa tematik videolar haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. Devam\u0131nda, bir teknolojiktasar\u0131m s&uuml;reci i\u015fletilerek, okulun i&ccedil;inde kolay eri\u015filebilir bir noktaya bir teknolojik kutu yerle\u015ftirilmi\u015ftir.Teknolojik kutuda bulunan lenslere g&ouml;zlerini yakla\u015ft\u0131ran &ouml;\u011frencilerin, haz\u0131rlanantematik k\u0131sa videolar\u0131 g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; ve sesli olarak izlemeleri sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu deneyimi ya\u015fayan&ouml;\u011frenciler, sistematik g&ouml;zlem yoluyla izlenmi\u015f, &ouml;\u011frencilerle derinlemesine g&ouml;r&uuml;\u015fme ve anketyap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma bulgular\u0131, &ouml;\u011frencilerin e\u011fitim g&ouml;rd&uuml;kleri kurumun k&uuml;lt&uuml;rel birikiminey&uuml;ksek bir ilgi ve merak duydu\u011funu, okullar\u0131na olan bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131lar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini, anlam kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131ve okula olan aidiyetlerinin g&uuml;&ccedil;lendi\u011fini ortaya koymu\u015ftur.</p>", 
 "headline": "Bir Okulun Kurumsal Haf\u0131zas\u0131 Okulun \u00d6\u011frencilerine Neler Katabilir?", 
 "identifier": 263285, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "okul", 
  "kurumsal haf\u0131za", 
  "k\u00fclt\u00fcrel birikim", 
  "dijital ar\u015fiv", 
  "teknoloji", 
  "nesiller aras\u0131 aktar\u0131m"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/", 
 "name": "Bir Okulun Kurumsal Haf\u0131zas\u0131 Okulun \u00d6\u011frencilerine Neler Katabilir?", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263285"
}
165
111
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 165
İndirme 111
Veri hacmi 260.9 MB
Tekil görüntülenme 156
Tekil indirme 102

Alıntı yap