Dergi makalesi Açık Erişim

Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?

Eren, Şulenur; Yorulmaz, Nuray; Eren, Fatih


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.37669/milliegitim.1183908", 
 "abstract": "<p>D&uuml;nyada pek &ccedil;ok &ccedil;ocuk, e\u011fitim almak amac\u0131yla &ouml;m&uuml;rlerinin en az 12 y\u0131l\u0131n\u0131 okulda ge&ccedil;irmektedir.Uzun y\u0131llar e\u011fitim ve &ouml;\u011fretim faaliyetinde bulunan bir okulda olumlu ve olumsuz pek&ccedil;ok \u015fey ya\u015fanmaktad\u0131r ve t&uuml;m ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klar yak\u0131n tarihe ait k&uuml;lt&uuml;rel bir miras olarak okuldabirikmektedir ancak &ccedil;o\u011fu zaman bir okulda e\u011fitim almaya ba\u015flayan &ouml;\u011frenciler, o okulunge&ccedil;mi\u015finden ve biriktirdi\u011fi k&uuml;lt&uuml;rel mirastan k\u0131sacas\u0131 i&ccedil;inde bulunduklar\u0131 e\u011fitim kurumundakiya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klardan ve k&uuml;lt&uuml;rel birikimden habersiz olmaktad\u0131r. H&acirc;lbuki bir okul, ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klar\u0131ve biriktirdi\u011fi k&uuml;lt&uuml;rel miras ile o okulda yeni okumaya ba\u015flayan &ouml;\u011frencilere bir ilham,ibret ve bilgi kayna\u011f\u0131 olabilir. Bu ara\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131, bir okulda y\u0131llar i&ccedil;inde olu\u015fan kurumsalhaf\u0131zay\u0131 ke\u015ffetmek ve kurumsal haf\u0131zan\u0131n o okulda yeni okumaya ba\u015flayan &ouml;\u011frencilere merakuyand\u0131ran ve etkili bir yolla aktar\u0131lmas\u0131n\u0131n &ouml;\u011frenciler &uuml;zerinde olu\u015fturdu\u011fu etkiyi incelemektir.Ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda belge inceleme ve derinlemesine g&ouml;r&uuml;\u015fme y&ouml;ntemleri kullan\u0131larak birortaokulda ge&ccedil;mi\u015fte ya\u015fanan t&uuml;m ba\u015far\u0131lar, &ouml;nemli hadiseler, sars\u0131c\u0131 deneyimler, ilham ve ibretverici olaylar tespit edilmi\u015ftir. Ard\u0131ndan elde edilen veriler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, okulun yak\u0131n tarihine \u0131\u015f\u0131ktutan, 1-3 dakika aras\u0131 uzunlukta k\u0131sa tematik videolar haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. Devam\u0131nda, bir teknolojiktasar\u0131m s&uuml;reci i\u015fletilerek, okulun i&ccedil;inde kolay eri\u015filebilir bir noktaya bir teknolojik kutu yerle\u015ftirilmi\u015ftir.Teknolojik kutuda bulunan lenslere g&ouml;zlerini yakla\u015ft\u0131ran &ouml;\u011frencilerin, haz\u0131rlanantematik k\u0131sa videolar\u0131 g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; ve sesli olarak izlemeleri sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu deneyimi ya\u015fayan&ouml;\u011frenciler, sistematik g&ouml;zlem yoluyla izlenmi\u015f, &ouml;\u011frencilerle derinlemesine g&ouml;r&uuml;\u015fme ve anketyap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma bulgular\u0131, &ouml;\u011frencilerin e\u011fitim g&ouml;rd&uuml;kleri kurumun k&uuml;lt&uuml;rel birikiminey&uuml;ksek bir ilgi ve merak duydu\u011funu, okullar\u0131na olan bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131lar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini, anlam kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131ve okula olan aidiyetlerinin g&uuml;&ccedil;lendi\u011fini ortaya koymu\u015ftur.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " \u015eulenur"
  }, 
  {
   "family": "Yorulmaz", 
   "given": " Nuray"
  }, 
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }
 ], 
 "container_title": "Milli E\u011fitim Dergisi", 
 "id": "263285", 
 "issue": "240", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2023, 
    11, 
    1
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "note": "Bu \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc, T\u00dcB\u0130TAK taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen 14.Ortaokul \u00d6\u011frencileri Ara\u015ft\u0131rma Projeleri\nB\u00f6lge Yar\u0131\u015fmas\u0131nda \"Okulumuzda Yak\u0131n Tarihin G\u00f6zleri\" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla s\u00f6zl\u00fc olarak sunulmu\u015ftur. \u00c7al\u0131\u015fma,\nherhangi bir yerde daha \u00f6nce yay\u0131nlanmam\u0131\u015ft\u0131r.", 
 "page": "2587-2614", 
 "title": "Bir Okulun Kurumsal Haf\u0131zas\u0131 Okulun \u00d6\u011frencilerine Neler Katabilir?", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "52"
}
175
116
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 175
İndirme 116
Veri hacmi 272.7 MB
Tekil görüntülenme 165
Tekil indirme 106

Alıntı yap