Dergi makalesi Açık Erişim

Bir Okulun Kurumsal Hafızası Okulun Öğrencilerine Neler Katabilir?

Eren, Şulenur; Yorulmaz, Nuray; Eren, Fatih


JSON

{
 "conceptrecid": "263284", 
 "created": "2023-11-10T14:47:23.352530+00:00", 
 "doi": "10.37669/milliegitim.1183908", 
 "files": [
  {
   "bucket": "60b0879a-b0c8-4a14-a0e7-525fa06500ff", 
   "checksum": "md5:8c8336eaf2c02b507982bfd83383c092", 
   "key": "MEB Dergisi_Fatih Eren.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/60b0879a-b0c8-4a14-a0e7-525fa06500ff/MEB%20Dergisi_Fatih%20Eren.pdf"
   }, 
   "size": 2350867, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 263285, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.37669/milliegitim.1183908.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/60b0879a-b0c8-4a14-a0e7-525fa06500ff", 
  "doi": "https://doi.org/10.37669/milliegitim.1183908", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263285", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/263285", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263285"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Ba\u011f\u0131ms\u0131z Ara\u015ft\u0131rmac\u0131", 
    "name": "Eren, \u015eulenur", 
    "orcid": "0000-0001-7267-7721"
   }, 
   {
    "affiliation": "\u00d6\u011fretmen", 
    "name": "Yorulmaz, Nuray", 
    "orcid": "0000-0001-6352-0298"
   }, 
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }
  ], 
  "description": "<p>D&uuml;nyada pek &ccedil;ok &ccedil;ocuk, e\u011fitim almak amac\u0131yla &ouml;m&uuml;rlerinin en az 12 y\u0131l\u0131n\u0131 okulda ge&ccedil;irmektedir.Uzun y\u0131llar e\u011fitim ve &ouml;\u011fretim faaliyetinde bulunan bir okulda olumlu ve olumsuz pek&ccedil;ok \u015fey ya\u015fanmaktad\u0131r ve t&uuml;m ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klar yak\u0131n tarihe ait k&uuml;lt&uuml;rel bir miras olarak okuldabirikmektedir ancak &ccedil;o\u011fu zaman bir okulda e\u011fitim almaya ba\u015flayan &ouml;\u011frenciler, o okulunge&ccedil;mi\u015finden ve biriktirdi\u011fi k&uuml;lt&uuml;rel mirastan k\u0131sacas\u0131 i&ccedil;inde bulunduklar\u0131 e\u011fitim kurumundakiya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klardan ve k&uuml;lt&uuml;rel birikimden habersiz olmaktad\u0131r. H&acirc;lbuki bir okul, ya\u015fanm\u0131\u015fl\u0131klar\u0131ve biriktirdi\u011fi k&uuml;lt&uuml;rel miras ile o okulda yeni okumaya ba\u015flayan &ouml;\u011frencilere bir ilham,ibret ve bilgi kayna\u011f\u0131 olabilir. Bu ara\u015ft\u0131rman\u0131n amac\u0131, bir okulda y\u0131llar i&ccedil;inde olu\u015fan kurumsalhaf\u0131zay\u0131 ke\u015ffetmek ve kurumsal haf\u0131zan\u0131n o okulda yeni okumaya ba\u015flayan &ouml;\u011frencilere merakuyand\u0131ran ve etkili bir yolla aktar\u0131lmas\u0131n\u0131n &ouml;\u011frenciler &uuml;zerinde olu\u015fturdu\u011fu etkiyi incelemektir.Ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda belge inceleme ve derinlemesine g&ouml;r&uuml;\u015fme y&ouml;ntemleri kullan\u0131larak birortaokulda ge&ccedil;mi\u015fte ya\u015fanan t&uuml;m ba\u015far\u0131lar, &ouml;nemli hadiseler, sars\u0131c\u0131 deneyimler, ilham ve ibretverici olaylar tespit edilmi\u015ftir. Ard\u0131ndan elde edilen veriler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda, okulun yak\u0131n tarihine \u0131\u015f\u0131ktutan, 1-3 dakika aras\u0131 uzunlukta k\u0131sa tematik videolar haz\u0131rlanm\u0131\u015ft\u0131r. Devam\u0131nda, bir teknolojiktasar\u0131m s&uuml;reci i\u015fletilerek, okulun i&ccedil;inde kolay eri\u015filebilir bir noktaya bir teknolojik kutu yerle\u015ftirilmi\u015ftir.Teknolojik kutuda bulunan lenslere g&ouml;zlerini yakla\u015ft\u0131ran &ouml;\u011frencilerin, haz\u0131rlanantematik k\u0131sa videolar\u0131 g&ouml;r&uuml;nt&uuml;l&uuml; ve sesli olarak izlemeleri sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r. Bu deneyimi ya\u015fayan&ouml;\u011frenciler, sistematik g&ouml;zlem yoluyla izlenmi\u015f, &ouml;\u011frencilerle derinlemesine g&ouml;r&uuml;\u015fme ve anketyap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma bulgular\u0131, &ouml;\u011frencilerin e\u011fitim g&ouml;rd&uuml;kleri kurumun k&uuml;lt&uuml;rel birikiminey&uuml;ksek bir ilgi ve merak duydu\u011funu, okullar\u0131na olan bak\u0131\u015f a&ccedil;\u0131lar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fti\u011fini, anlam kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131ve okula olan aidiyetlerinin g&uuml;&ccedil;lendi\u011fini ortaya koymu\u015ftur.</p>", 
  "doi": "10.37669/milliegitim.1183908", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "240", 
   "pages": "2587-2614", 
   "title": "Milli E\u011fitim Dergisi", 
   "volume": "52"
  }, 
  "keywords": [
   "okul", 
   "kurumsal haf\u0131za", 
   "k\u00fclt\u00fcrel birikim", 
   "dijital ar\u015fiv", 
   "teknoloji", 
   "nesiller aras\u0131 aktar\u0131m"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-sa-4.0"
  }, 
  "notes": "Bu \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc, T\u00dcB\u0130TAK taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen 14.Ortaokul \u00d6\u011frencileri Ara\u015ft\u0131rma Projeleri\nB\u00f6lge Yar\u0131\u015fmas\u0131nda \"Okulumuzda Yak\u0131n Tarihin G\u00f6zleri\" ba\u015fl\u0131\u011f\u0131yla s\u00f6zl\u00fc olarak sunulmu\u015ftur. \u00c7al\u0131\u015fma,\nherhangi bir yerde daha \u00f6nce yay\u0131nlanmam\u0131\u015ft\u0131r.", 
  "publication_date": "2023-11-01", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263285"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "263284"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama", 
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama > B\u00f6lgesel Planlama", 
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama > Kent Planlamas\u0131 ve Geli\u015fimi", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Tarih", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > E\u011fitim > Okul Y\u00f6neticili\u011fi ve E\u011fitim Deneticili\u011fi", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > E\u011fitim", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Sosyoloji > Kurumlar Sosyolojisi"
  ], 
  "title": "Bir Okulun Kurumsal Haf\u0131zas\u0131 Okulun \u00d6\u011frencilerine Neler Katabilir?"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 115.0, 
  "unique_downloads": 105.0, 
  "unique_views": 163.0, 
  "version_downloads": 115.0, 
  "version_unique_downloads": 105.0, 
  "version_unique_views": 163.0, 
  "version_views": 173.0, 
  "version_volume": 270349705.0, 
  "views": 173.0, 
  "volume": 270349705.0
 }, 
 "updated": "2023-11-10T14:47:23.410878+00:00"
}
173
115
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 173
İndirme 115
Veri hacmi 270.3 MB
Tekil görüntülenme 163
Tekil indirme 105

Alıntı yap