Dergi makalesi Açık Erişim

Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi

Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar; Yıldız, Murat


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252432, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-7045-7722", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Gebze Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00d6zy\u0131lmaz K\u00fc\u00e7\u00fckya\u011fc\u0131, P\u0131nar"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-3660-1150", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Gebze Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Y\u0131ld\u0131z, Murat"
  }
 ], 
 "datePublished": "2019-04-29", 
 "description": "<p>Ama&ccedil;: &Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131, mek&acirc;n dizimi y&ouml;nteminin sundu\u011fu analitik ve objektif bulgular\u0131n, kentsel tasar\u0131m yar\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n j&uuml;ri de\u011ferlendirme s&uuml;recine sunabilece\u011fi katk\u0131lar\u0131 ortaya koymakt\u0131r. Y&ouml;ntem: &Ccedil;al\u0131\u015fmada, 2005 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasar\u0131m Proje Yar\u0131\u015fmas\u0131&rsquo;nda &ouml;d&uuml;l alan ilk &uuml;&ccedil; yar\u0131\u015fma projesi ve proje alan\u0131n\u0131n mevcut durumu &ldquo;mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemi&rdquo;nin analitik ara&ccedil;lar\u0131 kullan\u0131larak incelenmi\u015ftir. Alan &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 sonu&ccedil;lar\u0131, yar\u0131\u015fma \u015fartnamesinde belirtilen alan sorunlar\u0131, ihtiya&ccedil; programlar\u0131 ve yar\u0131\u015fma s&uuml;reci sonunda yay\u0131nlanan j&uuml;ri raporlar\u0131yla bir arada de\u011ferlendirilerek; mekan dizimi y&ouml;nteminin proje de\u011ferlendirme s&uuml;recinde kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n olumlu ve olumsuz y&ouml;nleri tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Projelerin mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemiyle analiz edilmesi, projelere ili\u015fkin aksiyelite, konveksite, entegrasyon, ba\u011flant\u0131l\u0131l\u0131k ve kavranabilirlik de\u011ferleri gibi kentsel tasar\u0131m ilkelerine dair objektif bulgular\u0131n &uuml;retilmesine imk&acirc;n tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131r. Bu de\u011ferler temelinde tasar\u0131m projelerinde mek&acirc;na y&ouml;nelik sistemin ne kadar &ccedil;al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, ihtiya&ccedil; programlar\u0131na cevap verip vermedi\u011fi incelenmi\u015f, j&uuml;ri sonu&ccedil; raporlar\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bulgular: Mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemi ile proje alan\u0131n\u0131n mevcut durumu ile &uuml;&ccedil; yar\u0131\u015fma projesinin sentaktik verileri ortaya konmu\u015ftur. Sonu&ccedil;: &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucunda; elde edilen t&uuml;m sentaktik de\u011ferler, kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131larak de\u011ferlendirildi\u011finde mek&acirc;n dizimi y&ouml;nteminin j&uuml;ri de\u011ferlendirme s&uuml;recine dahil edilmesi ile yar\u0131\u015fma projelerinin analitik ve objektif perspektiften ele al\u0131nmas\u0131 ad\u0131na olumlu katk\u0131lar sa\u011flayaca\u011f\u0131 &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.</p>", 
 "headline": "Kentsel Tasar\u0131m Yar\u0131\u015fma Projelerinin De\u011ferlendirilmesinde Mekan Dizimi Y\u00f6ntemi", 
 "identifier": 252432, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Mekan Dizimi", 
  "Kentsel Tasar\u0131m Yar\u0131\u015fmalar\u0131", 
  "Aksiyelite", 
  "Konveksite", 
  "Kavranabilirlik", 
  "Entegrasyon"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "Kentsel Tasar\u0131m Yar\u0131\u015fma Projelerinin De\u011ferlendirilmesinde Mekan Dizimi Y\u00f6ntemi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252432"
}
138
59
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 138
İndirme 59
Veri hacmi 168.6 MB
Tekil görüntülenme 101
Tekil indirme 47

Alıntı yap