Dergi makalesi Açık Erişim

Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi

Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar; Yıldız, Murat


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.17365/TMD.2019.1.4", 
 "abstract": "<p>Ama&ccedil;: &Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131, mek&acirc;n dizimi y&ouml;nteminin sundu\u011fu analitik ve objektif bulgular\u0131n, kentsel tasar\u0131m yar\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n j&uuml;ri de\u011ferlendirme s&uuml;recine sunabilece\u011fi katk\u0131lar\u0131 ortaya koymakt\u0131r. Y&ouml;ntem: &Ccedil;al\u0131\u015fmada, 2005 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasar\u0131m Proje Yar\u0131\u015fmas\u0131&rsquo;nda &ouml;d&uuml;l alan ilk &uuml;&ccedil; yar\u0131\u015fma projesi ve proje alan\u0131n\u0131n mevcut durumu &ldquo;mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemi&rdquo;nin analitik ara&ccedil;lar\u0131 kullan\u0131larak incelenmi\u015ftir. Alan &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 sonu&ccedil;lar\u0131, yar\u0131\u015fma \u015fartnamesinde belirtilen alan sorunlar\u0131, ihtiya&ccedil; programlar\u0131 ve yar\u0131\u015fma s&uuml;reci sonunda yay\u0131nlanan j&uuml;ri raporlar\u0131yla bir arada de\u011ferlendirilerek; mekan dizimi y&ouml;nteminin proje de\u011ferlendirme s&uuml;recinde kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n olumlu ve olumsuz y&ouml;nleri tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Projelerin mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemiyle analiz edilmesi, projelere ili\u015fkin aksiyelite, konveksite, entegrasyon, ba\u011flant\u0131l\u0131l\u0131k ve kavranabilirlik de\u011ferleri gibi kentsel tasar\u0131m ilkelerine dair objektif bulgular\u0131n &uuml;retilmesine imk&acirc;n tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131r. Bu de\u011ferler temelinde tasar\u0131m projelerinde mek&acirc;na y&ouml;nelik sistemin ne kadar &ccedil;al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, ihtiya&ccedil; programlar\u0131na cevap verip vermedi\u011fi incelenmi\u015f, j&uuml;ri sonu&ccedil; raporlar\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bulgular: Mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemi ile proje alan\u0131n\u0131n mevcut durumu ile &uuml;&ccedil; yar\u0131\u015fma projesinin sentaktik verileri ortaya konmu\u015ftur. Sonu&ccedil;: &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucunda; elde edilen t&uuml;m sentaktik de\u011ferler, kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131larak de\u011ferlendirildi\u011finde mek&acirc;n dizimi y&ouml;nteminin j&uuml;ri de\u011ferlendirme s&uuml;recine dahil edilmesi ile yar\u0131\u015fma projelerinin analitik ve objektif perspektiften ele al\u0131nmas\u0131 ad\u0131na olumlu katk\u0131lar sa\u011flayaca\u011f\u0131 &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u00d6zy\u0131lmaz K\u00fc\u00e7\u00fckya\u011fc\u0131", 
   "given": " P\u0131nar"
  }, 
  {
   "family": "Y\u0131ld\u0131z", 
   "given": " Murat"
  }
 ], 
 "id": "252432", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    4, 
    29
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "Kentsel Tasar\u0131m Yar\u0131\u015fma Projelerinin De\u011ferlendirilmesinde Mekan Dizimi Y\u00f6ntemi", 
 "type": "article-journal"
}
183
69
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 183
İndirme 69
Veri hacmi 197.2 MB
Tekil görüntülenme 140
Tekil indirme 57

Alıntı yap