Dergi makalesi Açık Erişim

Kentsel Tasarım Yarışma Projelerinin Değerlendirilmesinde Mekan Dizimi Yöntemi

Özyılmaz Küçükyağcı, Pınar; Yıldız, Murat


JSON

{
 "conceptrecid": "252431", 
 "created": "2023-05-25T05:55:05.568574+00:00", 
 "doi": "10.17365/TMD.2019.1.4", 
 "files": [
  {
   "bucket": "a0bc84fa-7a3f-4d05-922a-0d4bd8c2ff4f", 
   "checksum": "md5:68107be0fba2f71fc876ac69f0cf8fc4", 
   "key": "kentsel-tasarim-yarisma-projelerinin-degerlendirilmesinde-mekan-dizimi-yontemi20190521084103.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/a0bc84fa-7a3f-4d05-922a-0d4bd8c2ff4f/kentsel-tasarim-yarisma-projelerinin-degerlendirilmesinde-mekan-dizimi-yontemi20190521084103.pdf"
   }, 
   "size": 2858176, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252432, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.17365/TMD.2019.1.4.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/a0bc84fa-7a3f-4d05-922a-0d4bd8c2ff4f", 
  "doi": "https://doi.org/10.17365/TMD.2019.1.4", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252432", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252432", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252432"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "Gebze Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "\u00d6zy\u0131lmaz K\u00fc\u00e7\u00fckya\u011fc\u0131, P\u0131nar", 
    "orcid": "0000-0002-7045-7722"
   }, 
   {
    "affiliation": "Gebze Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Y\u0131ld\u0131z, Murat", 
    "orcid": "0000-0003-3660-1150"
   }
  ], 
  "description": "<p>Ama&ccedil;: &Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n amac\u0131, mek&acirc;n dizimi y&ouml;nteminin sundu\u011fu analitik ve objektif bulgular\u0131n, kentsel tasar\u0131m yar\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n j&uuml;ri de\u011ferlendirme s&uuml;recine sunabilece\u011fi katk\u0131lar\u0131 ortaya koymakt\u0131r. Y&ouml;ntem: &Ccedil;al\u0131\u015fmada, 2005 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lan Gebze Tarihi Kent Merkezi Kentsel Tasar\u0131m Proje Yar\u0131\u015fmas\u0131&rsquo;nda &ouml;d&uuml;l alan ilk &uuml;&ccedil; yar\u0131\u015fma projesi ve proje alan\u0131n\u0131n mevcut durumu &ldquo;mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemi&rdquo;nin analitik ara&ccedil;lar\u0131 kullan\u0131larak incelenmi\u015ftir. Alan &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 sonu&ccedil;lar\u0131, yar\u0131\u015fma \u015fartnamesinde belirtilen alan sorunlar\u0131, ihtiya&ccedil; programlar\u0131 ve yar\u0131\u015fma s&uuml;reci sonunda yay\u0131nlanan j&uuml;ri raporlar\u0131yla bir arada de\u011ferlendirilerek; mekan dizimi y&ouml;nteminin proje de\u011ferlendirme s&uuml;recinde kullan\u0131lmas\u0131n\u0131n olumlu ve olumsuz y&ouml;nleri tart\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Projelerin mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemiyle analiz edilmesi, projelere ili\u015fkin aksiyelite, konveksite, entegrasyon, ba\u011flant\u0131l\u0131l\u0131k ve kavranabilirlik de\u011ferleri gibi kentsel tasar\u0131m ilkelerine dair objektif bulgular\u0131n &uuml;retilmesine imk&acirc;n tan\u0131m\u0131\u015ft\u0131r. Bu de\u011ferler temelinde tasar\u0131m projelerinde mek&acirc;na y&ouml;nelik sistemin ne kadar &ccedil;al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131, ihtiya&ccedil; programlar\u0131na cevap verip vermedi\u011fi incelenmi\u015f, j&uuml;ri sonu&ccedil; raporlar\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rmalar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Bulgular: Mek&acirc;n dizimi y&ouml;ntemi ile proje alan\u0131n\u0131n mevcut durumu ile &uuml;&ccedil; yar\u0131\u015fma projesinin sentaktik verileri ortaya konmu\u015ftur. Sonu&ccedil;: &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucunda; elde edilen t&uuml;m sentaktik de\u011ferler, kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131larak de\u011ferlendirildi\u011finde mek&acirc;n dizimi y&ouml;nteminin j&uuml;ri de\u011ferlendirme s&uuml;recine dahil edilmesi ile yar\u0131\u015fma projelerinin analitik ve objektif perspektiften ele al\u0131nmas\u0131 ad\u0131na olumlu katk\u0131lar sa\u011flayaca\u011f\u0131 &ouml;ng&ouml;r&uuml;lmektedir.</p>", 
  "doi": "10.17365/TMD.2019.1.4", 
  "has_grant": false, 
  "keywords": [
   "Mekan Dizimi", 
   "Kentsel Tasar\u0131m Yar\u0131\u015fmalar\u0131", 
   "Aksiyelite", 
   "Konveksite", 
   "Kavranabilirlik", 
   "Entegrasyon"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-sa"
  }, 
  "publication_date": "2019-04-29", 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252432"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252431"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "Kentsel Tasar\u0131m Yar\u0131\u015fma Projelerinin De\u011ferlendirilmesinde Mekan Dizimi Y\u00f6ntemi"
 }, 
 "owners": [
  1056
 ], 
 "revision": 2, 
 "stats": {
  "downloads": 69.0, 
  "unique_downloads": 57.0, 
  "unique_views": 140.0, 
  "version_downloads": 69.0, 
  "version_unique_downloads": 57.0, 
  "version_unique_views": 140.0, 
  "version_views": 183.0, 
  "version_volume": 197214144.0, 
  "views": 183.0, 
  "volume": 197214144.0
 }, 
 "updated": "2023-05-25T05:56:33.779471+00:00"
}
183
69
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 183
İndirme 69
Veri hacmi 197.2 MB
Tekil görüntülenme 140
Tekil indirme 57

Alıntı yap