Konferans bildirisi Açık Erişim

Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Sistem Özelliklerine ve Konumsal Değişimine Göre İncelenmesi

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut; Özdemir, Özgür


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252414, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-7721-5128", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00c7\u0131ra\u011f, Burak"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8010-9289", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130n\u00f6n\u00fc \u00dcniversitesi", 
   "name": "F\u0131rat, Mahmut"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-0573-9221", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Kayseri Su ve Kanalizasyon \u0130daresi,", 
   "name": "\u00d6zdemir, \u00d6zg\u00fcr"
  }
 ], 
 "datePublished": "2023-05-18", 
 "description": "<p>Ya\u011fmursuyu drenaj sistemleri, kentsel alanlarda ya\u011f\u0131\u015f\u0131 insanlara ve &ccedil;evreye zarar vermeden uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan sistemlerdir. Bu sistemlerde planlama, tasar\u0131m, &ccedil;evresel etkiler, i\u015f&ccedil;ilik, ya\u011f\u0131\u015f ko\u015fullar\u0131 gibi fakt&ouml;rlere ba\u011fl\u0131 olarak ar\u0131zalar meydana gelmektedir. Ar\u0131zalara zaman\u0131nda m&uuml;dahale edilmezse sistem de teknik aksakl\u0131klar meydana gelebilmekte hatta can ve mal kay\u0131plar\u0131na yol a&ccedil;abilecek sonu&ccedil;lar ortaya &ccedil;\u0131kabilmektedir. Bu nedenle bu sistemlerde olu\u015fan ar\u0131zalar\u0131n analiz edilmesi ve uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;m yollar\u0131n\u0131n belirlenmesi gerekmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, Kayseri ili Kocasinan, Melikgazi ve Talas il&ccedil;eleri &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak belirlenmi\u015ftir. &Ccedil;al\u0131\u015fma, bu il&ccedil;elerde bulunan 92 mahallede 01.01.2020-31.08.2022 tarihleri aras\u0131nda meydana gelen ar\u0131zalar\u0131n detayl\u0131 bir analizi sunulmu\u015ftur. Bu kapsamda 903 mek&acirc;nsal &ouml;zelli\u011fe sahip ar\u0131za verisi; boru malzemesi, boru &ccedil;ap\u0131 ve ar\u0131za nedenine g&ouml;re alt kategorilerde incelenmi\u015ftir. \u0130l&ccedil;elere g&ouml;re toplam ar\u0131za say\u0131s\u0131 belirlenerek, ar\u0131zalar\u0131n zamansal &ouml;zellikleri de analiz edilmi\u015ftir. Ayr\u0131ca ar\u0131za verilerinin yo\u011funlu\u011funun g&ouml;rselle\u015ftirilmesi amac\u0131yla Arc- GIS 10.5&rsquo;de Kernel yo\u011funluk haritalar\u0131 olu\u015fturulmu\u015ftur. &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucunda en fazla ar\u0131zan\u0131n PVC borularda meydana geldi\u011fi belirlenmi\u015ftir. Boru &ccedil;ap\u0131na g&ouml;re en fazla ar\u0131za 150 mm &ccedil;apa sahip borularda ger&ccedil;ekle\u015fmi\u015ftir. Ar\u0131zalar en &ccedil;ok hat ve bacalar\u0131n dolmas\u0131yla meydana gelmi\u015ftir. Kernel yo\u011funluk haritalar\u0131, &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131n\u0131n &ccedil;o\u011funlu\u011funda n&uuml;fusun artt\u0131\u011f\u0131 yerlerde ar\u0131za say\u0131s\u0131n\u0131n da artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g&ouml;stermektedir.</p>", 
 "headline": "Ya\u011fmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Ar\u0131zalar\u0131n Sistem \u00d6zelliklerine ve Konumsal De\u011fi\u015fimine G\u00f6re \u0130ncelenmesi", 
 "identifier": 252414, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Ar\u0131za kay\u0131tlar\u0131", 
  "Kernel yo\u011funluk analizi", 
  "Ya\u011fmursuyu drenaj sistemleri", 
  "Yo\u011funluk haritalar\u0131"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "Ya\u011fmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Ar\u0131zalar\u0131n Sistem \u00d6zelliklerine ve Konumsal De\u011fi\u015fimine G\u00f6re \u0130ncelenmesi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252414"
}
89
52
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8989
İndirme 5252
Veri hacmi 47.9 MB47.9 MB
Tekil görüntülenme 7272
Tekil indirme 4747

Alıntı yap