Konferans bildirisi Açık Erişim

Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Arızaların Sistem Özelliklerine ve Konumsal Değişimine Göre İncelenmesi

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut; Özdemir, Özgür


Citation Style Language JSON

{
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252414", 
 "abstract": "<p>Ya\u011fmursuyu drenaj sistemleri, kentsel alanlarda ya\u011f\u0131\u015f\u0131 insanlara ve &ccedil;evreye zarar vermeden uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan sistemlerdir. Bu sistemlerde planlama, tasar\u0131m, &ccedil;evresel etkiler, i\u015f&ccedil;ilik, ya\u011f\u0131\u015f ko\u015fullar\u0131 gibi fakt&ouml;rlere ba\u011fl\u0131 olarak ar\u0131zalar meydana gelmektedir. Ar\u0131zalara zaman\u0131nda m&uuml;dahale edilmezse sistem de teknik aksakl\u0131klar meydana gelebilmekte hatta can ve mal kay\u0131plar\u0131na yol a&ccedil;abilecek sonu&ccedil;lar ortaya &ccedil;\u0131kabilmektedir. Bu nedenle bu sistemlerde olu\u015fan ar\u0131zalar\u0131n analiz edilmesi ve uygun &ccedil;&ouml;z&uuml;m yollar\u0131n\u0131n belirlenmesi gerekmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, Kayseri ili Kocasinan, Melikgazi ve Talas il&ccedil;eleri &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak belirlenmi\u015ftir. &Ccedil;al\u0131\u015fma, bu il&ccedil;elerde bulunan 92 mahallede 01.01.2020-31.08.2022 tarihleri aras\u0131nda meydana gelen ar\u0131zalar\u0131n detayl\u0131 bir analizi sunulmu\u015ftur. Bu kapsamda 903 mek&acirc;nsal &ouml;zelli\u011fe sahip ar\u0131za verisi; boru malzemesi, boru &ccedil;ap\u0131 ve ar\u0131za nedenine g&ouml;re alt kategorilerde incelenmi\u015ftir. \u0130l&ccedil;elere g&ouml;re toplam ar\u0131za say\u0131s\u0131 belirlenerek, ar\u0131zalar\u0131n zamansal &ouml;zellikleri de analiz edilmi\u015ftir. Ayr\u0131ca ar\u0131za verilerinin yo\u011funlu\u011funun g&ouml;rselle\u015ftirilmesi amac\u0131yla Arc- GIS 10.5&rsquo;de Kernel yo\u011funluk haritalar\u0131 olu\u015fturulmu\u015ftur. &Ccedil;al\u0131\u015fma sonucunda en fazla ar\u0131zan\u0131n PVC borularda meydana geldi\u011fi belirlenmi\u015ftir. Boru &ccedil;ap\u0131na g&ouml;re en fazla ar\u0131za 150 mm &ccedil;apa sahip borularda ger&ccedil;ekle\u015fmi\u015ftir. Ar\u0131zalar en &ccedil;ok hat ve bacalar\u0131n dolmas\u0131yla meydana gelmi\u015ftir. Kernel yo\u011funluk haritalar\u0131, &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131n\u0131n &ccedil;o\u011funlu\u011funda n&uuml;fusun artt\u0131\u011f\u0131 yerlerde ar\u0131za say\u0131s\u0131n\u0131n da artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g&ouml;stermektedir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "\u00c7\u0131ra\u011f", 
   "given": " Burak"
  }, 
  {
   "family": "F\u0131rat", 
   "given": " Mahmut"
  }, 
  {
   "family": "\u00d6zdemir", 
   "given": " \u00d6zg\u00fcr"
  }
 ], 
 "id": "252414", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2023, 
    5, 
    18
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "Ya\u011fmursuyu Drenaj Sistemlerinde Meydana Gelen Ar\u0131zalar\u0131n Sistem \u00d6zelliklerine ve Konumsal De\u011fi\u015fimine G\u00f6re \u0130ncelenmesi", 
 "type": "paper-conference"
}
125
90
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 125125
İndirme 9090
Veri hacmi 83.0 MB83.0 MB
Tekil görüntülenme 106106
Tekil indirme 8181

Alıntı yap