Kitap bölümü Açık Erişim

Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı

Eren, Fatih


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252303, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7420-3538", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Eren, Fatih"
  }
 ], 
 "datePublished": "2016-07-10", 
 "description": "<p>Her \u015fehrin oldu\u011fu gibi, K&uuml;tahya&rsquo;n\u0131n da kendine has bir gayrimenkul piyasas\u0131 vard\u0131r. Ulusal ve yerel &ouml;l&ccedil;ekte kent ekonomisinde ya\u015fanan geli\u015fmeler ve K&uuml;tahyal\u0131lar\u0131n de\u011fi\u015fen sosyal yap\u0131s\u0131, K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n yap\u0131s\u0131n\u0131 ve davran\u0131\u015f\u0131n\u0131 do\u011frudan etkilemektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, &ouml;zg&uuml;n bir davran\u0131\u015f sergileyen K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n bug&uuml;nk&uuml; yap\u0131sal durumu ve e\u011filimleri genel hatlar\u0131yla betimlenmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada niteliksel bir metodoloji takip edilmi\u015f, derinlemesine y&uuml;zy&uuml;ze g&ouml;r&uuml;\u015fme ve odak grup g&ouml;r&uuml;\u015fmesi y&ouml;ntemleri kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma sonucu g&ouml;sterir ki, K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n &ouml;n&uuml;nde iki se&ccedil;enek bulunmaktad\u0131r. Piyasa yak\u0131n gelecekte ya spek&uuml;latif giri\u015fimlerle bir konut arz\u0131 patlamas\u0131 ya\u015fayacak, ya da kentin arsa sto\u011funun az say\u0131da insan\u0131n kontrol&uuml;ne ge&ccedil;mi\u015f olmas\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak bir t\u0131kanmayla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalacakt\u0131r. K&uuml;tahya&rsquo;daki riskli ve niteliksiz gayrimenkul sto\u011funun yenilenmesinde, TOK\u0130 ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k yerli in\u015faat \u015firketlerinin ba\u015frol&uuml; payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;lmektedir. K&uuml;tahya Belediyesi ise, kentsel geli\u015fmeyi tamamen gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml; oyuncular\u0131n\u0131n tercih ve kararlar\u0131na b\u0131rakmadan, kentte sosyo-&ccedil;evresel y&ouml;n&uuml; kuvvetli gayrimenkul projelerinin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;mak suretiyle kentsel geli\u015fmeyi olumlu \u015fekilde y&ouml;nlendirebilecek yegane etkili ve yetkili akt&ouml;r konumundad\u0131r.</p>", 
 "headline": "K\u00fctahya Gayrimenkul Piyasa Yap\u0131s\u0131 ve Davran\u0131\u015f\u0131", 
 "identifier": 252303, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "K\u00fctahya", 
  "Gayrimenkul", 
  "Piyasa", 
  "Emlak", 
  "Kent", 
  "\u015eehir", 
  "Planlama"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "K\u00fctahya Gayrimenkul Piyasa Yap\u0131s\u0131 ve Davran\u0131\u015f\u0131", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252303"
}
54
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5454
İndirme 1313
Veri hacmi 9.0 MB9.0 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 1212

Alıntı yap