Kitap bölümü Açık Erişim

Kütahya Gayrimenkul Piyasa Yapısı ve Davranışı

Eren, Fatih


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-605-66689-0-6", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252303", 
 "abstract": "<p>Her \u015fehrin oldu\u011fu gibi, K&uuml;tahya&rsquo;n\u0131n da kendine has bir gayrimenkul piyasas\u0131 vard\u0131r. Ulusal ve yerel &ouml;l&ccedil;ekte kent ekonomisinde ya\u015fanan geli\u015fmeler ve K&uuml;tahyal\u0131lar\u0131n de\u011fi\u015fen sosyal yap\u0131s\u0131, K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n yap\u0131s\u0131n\u0131 ve davran\u0131\u015f\u0131n\u0131 do\u011frudan etkilemektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, &ouml;zg&uuml;n bir davran\u0131\u015f sergileyen K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n bug&uuml;nk&uuml; yap\u0131sal durumu ve e\u011filimleri genel hatlar\u0131yla betimlenmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmada niteliksel bir metodoloji takip edilmi\u015f, derinlemesine y&uuml;zy&uuml;ze g&ouml;r&uuml;\u015fme ve odak grup g&ouml;r&uuml;\u015fmesi y&ouml;ntemleri kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Ara\u015ft\u0131rma sonucu g&ouml;sterir ki, K&uuml;tahya gayrimenkul piyasas\u0131n\u0131n &ouml;n&uuml;nde iki se&ccedil;enek bulunmaktad\u0131r. Piyasa yak\u0131n gelecekte ya spek&uuml;latif giri\u015fimlerle bir konut arz\u0131 patlamas\u0131 ya\u015fayacak, ya da kentin arsa sto\u011funun az say\u0131da insan\u0131n kontrol&uuml;ne ge&ccedil;mi\u015f olmas\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak bir t\u0131kanmayla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalacakt\u0131r. K&uuml;tahya&rsquo;daki riskli ve niteliksiz gayrimenkul sto\u011funun yenilenmesinde, TOK\u0130 ve k&uuml;&ccedil;&uuml;k yerli in\u015faat \u015firketlerinin ba\u015frol&uuml; payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g&ouml;r&uuml;lmektedir. K&uuml;tahya Belediyesi ise, kentsel geli\u015fmeyi tamamen gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml; oyuncular\u0131n\u0131n tercih ve kararlar\u0131na b\u0131rakmadan, kentte sosyo-&ccedil;evresel y&ouml;n&uuml; kuvvetli gayrimenkul projelerinin &ouml;n&uuml;n&uuml; a&ccedil;mak suretiyle kentsel geli\u015fmeyi olumlu \u015fekilde y&ouml;nlendirebilecek yegane etkili ve yetkili akt&ouml;r konumundad\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }
 ], 
 "container_title": "K\u00fctahya Gayrimenkul Piyasa Yap\u0131s\u0131 ve Davran\u0131\u015f\u0131", 
 "id": "252303", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2016, 
    7, 
    10
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Atlas Akademi Yay\u0131nevi", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "K\u00fctahya Gayrimenkul Piyasa Yap\u0131s\u0131 ve Davran\u0131\u015f\u0131", 
 "type": "chapter"
}
54
13
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5454
İndirme 1313
Veri hacmi 9.0 MB9.0 MB
Tekil görüntülenme 5050
Tekil indirme 1212

Alıntı yap