Kitap Açık Erişim

BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Fındıklar Ülkü, Çiğdem


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252295, 
 "@type": "Book", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7420-3538", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Eren, Fatih"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Erdem, Rahmi"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-6311-9151", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Alkan Me\u015fhur, H. Filiz"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-9593-3548", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Akdeniz \u00dcniversitesi", 
   "name": "Ertu\u011fay, K\u0131van\u00e7"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-4540-1134", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "F\u0131nd\u0131klar \u00dclk\u00fc, \u00c7i\u011fdem"
  }
 ], 
 "datePublished": "2017-12-10", 
 "description": "<p>Tarihi, do\u011fal ve k&uuml;lt&uuml;rel de\u011ferleri ile &ouml;ne &ccedil;\u0131kan Bal\u0131kesir \u015fehri, Sel&ccedil;uk Planlama Okulu taraf\u0131ndan 2014-2015 E\u011fitim &Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131 Planlama St&uuml;dyosu 5 ve Planlama St&uuml;dyosu 6 dersleri kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ilmi\u015ftir. Bir y\u0131l boyunca devam eden &ccedil;al\u0131\u015fmalarda, &ouml;\u011frencilere kronik hale gelmi\u015f kentsel/k\u0131rsal sorunlara stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri geli\u015ftirebilme becerisi kazand\u0131rmak hedeflenmi\u015ftir. &Ouml;\u011frencilerden se&ccedil;tikleri tema ba\u011flam\u0131nda saptad\u0131klar\u0131 bir soruna ya da potansiyele ili\u015fkin kuramsal ve kavramsal temel olu\u015fturmalar\u0131, analiz ve sentezler &uuml;retmeleri ve meselelere s&uuml;re&ccedil; odakl\u0131 yakla\u015farak stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler geli\u015ftirmeleri istenmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Bu kitap, &ouml;\u011frencilerimizin se&ccedil;tikleri alan veya sorun ekseninde s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;kleri &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n bir &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bu deneyim sayesinde &ouml;\u011frencilerimiz, bir konuyu derinlemesine ele alarak inceleme f\u0131rsat\u0131 bulmu\u015f, kapsaml\u0131 saha ara\u015ft\u0131rmas\u0131 y&uuml;r&uuml;tme ve ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir makaleye d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme becerisi kazanm\u0131\u015flard\u0131r.</p>\n\n<p>Kitapta, \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren stratejik planlama, ula\u015f\u0131m planlamas\u0131, kentsel koruma, eri\u015febilirlik, ekolojik planlama, k\u0131rsal kalk\u0131nma, hava kirlili\u011fi, end&uuml;striyel simbiyoz, enerji-etkin planlama, geri d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik, ya\u015fam kalitesi, ya\u015fl\u0131 dostu kent vb. pek &ccedil;ok konuda yaz\u0131lm\u0131\u015f &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici ara\u015ft\u0131rma makaleleri yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Bal\u0131kesir&rsquo;e faydal\u0131 olmas\u0131n\u0131 &uuml;mit etti\u011fimiz bu kitap, Bal\u0131kesir&rsquo;e y&ouml;nelik karar vericileri, kent y&ouml;neticilerini ve Bal\u0131kesirlileri \u015fehrin sorun ve potansiyelleri &uuml;zerine daha hassas d&uuml;\u015f&uuml;nmeye davet etmektedir. Kitab\u0131n haz\u0131rl\u0131k s&uuml;recinde &ouml;\u011frencilerimize maddi ve manevi deste\u011fini esirgemeyen herkese en i&ccedil;ten te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
 "identifier": 252295, 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Bal\u0131kesir", 
  "\u015eehir", 
  "B\u00f6lge", 
  "Planlama", 
  "Stratejik", 
  "Sorun", 
  "\u00c7\u00f6z\u00fcm", 
  "Kent"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcm", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252295"
}
86
182
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 8686
İndirme 182182
Veri hacmi 4.2 GB4.2 GB
Tekil görüntülenme 7373
Tekil indirme 162162

Alıntı yap