Kitap Açık Erişim

BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Fındıklar Ülkü, Çiğdem


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-605-320-816-7", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252295", 
 "abstract": "<p>Tarihi, do\u011fal ve k&uuml;lt&uuml;rel de\u011ferleri ile &ouml;ne &ccedil;\u0131kan Bal\u0131kesir \u015fehri, Sel&ccedil;uk Planlama Okulu taraf\u0131ndan 2014-2015 E\u011fitim &Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131 Planlama St&uuml;dyosu 5 ve Planlama St&uuml;dyosu 6 dersleri kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ilmi\u015ftir. Bir y\u0131l boyunca devam eden &ccedil;al\u0131\u015fmalarda, &ouml;\u011frencilere kronik hale gelmi\u015f kentsel/k\u0131rsal sorunlara stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri geli\u015ftirebilme becerisi kazand\u0131rmak hedeflenmi\u015ftir. &Ouml;\u011frencilerden se&ccedil;tikleri tema ba\u011flam\u0131nda saptad\u0131klar\u0131 bir soruna ya da potansiyele ili\u015fkin kuramsal ve kavramsal temel olu\u015fturmalar\u0131, analiz ve sentezler &uuml;retmeleri ve meselelere s&uuml;re&ccedil; odakl\u0131 yakla\u015farak stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler geli\u015ftirmeleri istenmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Bu kitap, &ouml;\u011frencilerimizin se&ccedil;tikleri alan veya sorun ekseninde s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;kleri &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n bir &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bu deneyim sayesinde &ouml;\u011frencilerimiz, bir konuyu derinlemesine ele alarak inceleme f\u0131rsat\u0131 bulmu\u015f, kapsaml\u0131 saha ara\u015ft\u0131rmas\u0131 y&uuml;r&uuml;tme ve ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir makaleye d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme becerisi kazanm\u0131\u015flard\u0131r.</p>\n\n<p>Kitapta, \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren stratejik planlama, ula\u015f\u0131m planlamas\u0131, kentsel koruma, eri\u015febilirlik, ekolojik planlama, k\u0131rsal kalk\u0131nma, hava kirlili\u011fi, end&uuml;striyel simbiyoz, enerji-etkin planlama, geri d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik, ya\u015fam kalitesi, ya\u015fl\u0131 dostu kent vb. pek &ccedil;ok konuda yaz\u0131lm\u0131\u015f &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici ara\u015ft\u0131rma makaleleri yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Bal\u0131kesir&rsquo;e faydal\u0131 olmas\u0131n\u0131 &uuml;mit etti\u011fimiz bu kitap, Bal\u0131kesir&rsquo;e y&ouml;nelik karar vericileri, kent y&ouml;neticilerini ve Bal\u0131kesirlileri \u015fehrin sorun ve potansiyelleri &uuml;zerine daha hassas d&uuml;\u015f&uuml;nmeye davet etmektedir. Kitab\u0131n haz\u0131rl\u0131k s&uuml;recinde &ouml;\u011frencilerimize maddi ve manevi deste\u011fini esirgemeyen herkese en i&ccedil;ten te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }, 
  {
   "family": "Erdem", 
   "given": " Rahmi"
  }, 
  {
   "family": "Alkan Me\u015fhur", 
   "given": " H. Filiz"
  }, 
  {
   "family": "Ertu\u011fay", 
   "given": " K\u0131van\u00e7"
  }, 
  {
   "family": "F\u0131nd\u0131klar \u00dclk\u00fc", 
   "given": " \u00c7i\u011fdem"
  }
 ], 
 "container_title": "BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcm", 
 "id": "252295", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2017, 
    12, 
    10
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcm", 
 "type": "book"
}
55
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5555
İndirme 1717
Veri hacmi 389.7 MB389.7 MB
Tekil görüntülenme 4444
Tekil indirme 1313

Alıntı yap