Kitap Açık Erişim

BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik Çözüm

Eren, Fatih; Erdem, Rahmi; Alkan Meşhur, H. Filiz; Ertuğay, Kıvanç; Fındıklar Ülkü, Çiğdem


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252294", 
 "conceptrecid": "252294", 
 "created": "2023-03-09T11:39:52.426177+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252295", 
 "files": [
  {
   "bucket": "e589d8b5-b54b-4ea2-9670-b5526dd3a834", 
   "checksum": "md5:5eeab9b78deec336379620479ee6faab", 
   "key": "BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcm.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/e589d8b5-b54b-4ea2-9670-b5526dd3a834/BALIKESIR%2018%20Planlama%20Sorunu%2018%20Stratejik%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCm.pdf"
   }, 
   "size": 22925570, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252295, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252295.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/e589d8b5-b54b-4ea2-9670-b5526dd3a834", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252294.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252294", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252295", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252295", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252295", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252295"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Erdem, Rahmi"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Alkan Me\u015fhur, H. Filiz", 
    "orcid": "0000-0002-6311-9151"
   }, 
   {
    "affiliation": "Akdeniz \u00dcniversitesi", 
    "name": "Ertu\u011fay, K\u0131van\u00e7", 
    "orcid": "0000-0001-9593-3548"
   }, 
   {
    "affiliation": "Konya Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "F\u0131nd\u0131klar \u00dclk\u00fc, \u00c7i\u011fdem", 
    "orcid": "0000-0003-4540-1134"
   }
  ], 
  "description": "<p>Tarihi, do\u011fal ve k&uuml;lt&uuml;rel de\u011ferleri ile &ouml;ne &ccedil;\u0131kan Bal\u0131kesir \u015fehri, Sel&ccedil;uk Planlama Okulu taraf\u0131ndan 2014-2015 E\u011fitim &Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131 Planlama St&uuml;dyosu 5 ve Planlama St&uuml;dyosu 6 dersleri kapsam\u0131nda &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ilmi\u015ftir. Bir y\u0131l boyunca devam eden &ccedil;al\u0131\u015fmalarda, &ouml;\u011frencilere kronik hale gelmi\u015f kentsel/k\u0131rsal sorunlara stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri geli\u015ftirebilme becerisi kazand\u0131rmak hedeflenmi\u015ftir. &Ouml;\u011frencilerden se&ccedil;tikleri tema ba\u011flam\u0131nda saptad\u0131klar\u0131 bir soruna ya da potansiyele ili\u015fkin kuramsal ve kavramsal temel olu\u015fturmalar\u0131, analiz ve sentezler &uuml;retmeleri ve meselelere s&uuml;re&ccedil; odakl\u0131 yakla\u015farak stratejik &ccedil;&ouml;z&uuml;mler geli\u015ftirmeleri istenmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Bu kitap, &ouml;\u011frencilerimizin se&ccedil;tikleri alan veya sorun ekseninde s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;kleri &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131n bir &uuml;r&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Bu deneyim sayesinde &ouml;\u011frencilerimiz, bir konuyu derinlemesine ele alarak inceleme f\u0131rsat\u0131 bulmu\u015f, kapsaml\u0131 saha ara\u015ft\u0131rmas\u0131 y&uuml;r&uuml;tme ve ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f bir makaleye d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rme becerisi kazanm\u0131\u015flard\u0131r.</p>\n\n<p>Kitapta, \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren stratejik planlama, ula\u015f\u0131m planlamas\u0131, kentsel koruma, eri\u015febilirlik, ekolojik planlama, k\u0131rsal kalk\u0131nma, hava kirlili\u011fi, end&uuml;striyel simbiyoz, enerji-etkin planlama, geri d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m, s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilirlik, ya\u015fam kalitesi, ya\u015fl\u0131 dostu kent vb. pek &ccedil;ok konuda yaz\u0131lm\u0131\u015f &ouml;zg&uuml;n ve ilgi &ccedil;ekici ara\u015ft\u0131rma makaleleri yer almaktad\u0131r.</p>\n\n<p>Bal\u0131kesir&rsquo;e faydal\u0131 olmas\u0131n\u0131 &uuml;mit etti\u011fimiz bu kitap, Bal\u0131kesir&rsquo;e y&ouml;nelik karar vericileri, kent y&ouml;neticilerini ve Bal\u0131kesirlileri \u015fehrin sorun ve potansiyelleri &uuml;zerine daha hassas d&uuml;\u015f&uuml;nmeye davet etmektedir. Kitab\u0131n haz\u0131rl\u0131k s&uuml;recinde &ouml;\u011frencilerimize maddi ve manevi deste\u011fini esirgemeyen herkese en i&ccedil;ten te\u015fekk&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p>Edit&ouml;rler Grubu</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252295", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-605-320-816-7", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k"
  }, 
  "keywords": [
   "Bal\u0131kesir", 
   "\u015eehir", 
   "B\u00f6lge", 
   "Planlama", 
   "Stratejik", 
   "Sorun", 
   "\u00c7\u00f6z\u00fcm", 
   "Kent"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "title": "BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcm"
  }, 
  "publication_date": "2017-12-10", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252294", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252295"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252294"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "book", 
   "title": "Kitap", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "BALIKESIR 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcm"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 3, 
 "stats": {
  "downloads": 17.0, 
  "unique_downloads": 13.0, 
  "unique_views": 44.0, 
  "version_downloads": 17.0, 
  "version_unique_downloads": 13.0, 
  "version_unique_views": 44.0, 
  "version_views": 55.0, 
  "version_volume": 389734690.0, 
  "views": 55.0, 
  "volume": 389734690.0
 }, 
 "updated": "2023-03-09T13:10:41.148987+00:00"
}
55
17
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5555
İndirme 1717
Veri hacmi 389.7 MB389.7 MB
Tekil görüntülenme 4444
Tekil indirme 1313

Alıntı yap