Dergi makalesi Açık Erişim

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Özlem Bilik; Yaprak Sarıgöl Ordin; Zeynep Deveci; Buket Çelik; Emel Sütsünbüloğlu; Özgül Karayurt


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Özlem Bilik</dc:creator>
 <dc:creator>Yaprak Sarıgöl Ordin</dc:creator>
 <dc:creator>Zeynep Deveci</dc:creator>
 <dc:creator>Buket Çelik</dc:creator>
 <dc:creator>Emel Sütsünbüloğlu</dc:creator>
 <dc:creator>Özgül Karayurt</dc:creator>
 <dc:date>2020-04-15</dc:date>
 <dc:description>Giriş: Ülkemizde gece yarısından sonra aç kalma uygulamasının ve ameliyata alınma sürelerinin uzun olduğu bilinmektedir. Bu durumun ameliyat öncesi ve sonrası süreçte hastaların anksiyetesini arttırdığı düşünülmektedir. Amaç: Ameliyat öncesi açlık süresinin ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeyine etkisini incelemektir. Yöntem: Araştırma, ileriye dönük, kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. Örneklemi Ağustos 2015-Ocak 2016’da bir üniversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde elektif cerrahi planlanan 86 hasta oluşturdu. Hastalar açlık süresine göre iki gruba ayrıldı (Grup 1 &lt; 8 saat; Grup 2 ≥ 8 saat). Veriler “Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu” ve “Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Grupların sosyodemografik ve klinik özellikler açısından benzer olduğu saptandı. Grup 1’in ortalama açlık süresi 7.34 ± 0.18, Grup 2’nin 12.01 ± 2.10 saat olarak bulundu. Gruplar arasında kliniğe yattığı gün Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamaları, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası Durumluk Kaygı Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Her iki grubun ameliyat öncesi hafif düzeyde anksiyete yaşadığı saptanmış olmasına rağmen, açlık süresinin hastaların anksiyete düzeyini etkilemediği bulundu.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/252211</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:252211</dc:identifier>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:source>Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 13(2) 43-48</dc:source>
 <dc:subject>Ameliyat Öncesi Dönem</dc:subject>
 <dc:subject>Açlık</dc:subject>
 <dc:subject>Anksiyete</dc:subject>
 <dc:subject>Hemşirelik</dc:subject>
 <dc:subject>ortopedik cerrahi</dc:subject>
 <dc:title>Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
70
64
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7071
İndirme 6464
Veri hacmi 18.1 MB18.1 MB
Tekil görüntülenme 6263
Tekil indirme 5555

Alıntı yap