Dergi makalesi Açık Erişim

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Özlem Bilik; Yaprak Sarıgöl Ordin; Zeynep Deveci; Buket Çelik; Emel Sütsünbüloğlu; Özgül Karayurt


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252211, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "\u00d6zlem Bilik"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Yaprak Sar\u0131g\u00f6l Ordin"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Zeynep Deveci"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "Buket \u00c7elik"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-1363-8471", 
   "@type": "Person", 
   "name": "Emel S\u00fcts\u00fcnb\u00fclo\u011flu"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "name": "\u00d6zg\u00fcl Karayurt"
  }
 ], 
 "datePublished": "2020-04-15", 
 "description": "<p>Giri\u015f: &Uuml;lkemizde gece yar\u0131s\u0131ndan sonra a&ccedil; kalma uygulamas\u0131n\u0131n ve ameliyata al\u0131nma s&uuml;relerinin uzun oldu\u011fu bilinmektedir. Bu durumun ameliyat &ouml;ncesi ve sonras\u0131 s&uuml;re&ccedil;te hastalar\u0131n anksiyetesini artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmektedir. Ama&ccedil;: Ameliyat &ouml;ncesi a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resinin ameliyat &ouml;ncesi ve sonras\u0131 anksiyete d&uuml;zeyine etkisini incelemektir. Y&ouml;ntem: Ara\u015ft\u0131rma, ileriye d&ouml;n&uuml;k, kesitsel ve tan\u0131mlay\u0131c\u0131 tiptedir. &Ouml;rneklemi A\u011fustos 2015-Ocak 2016&rsquo;da bir &uuml;niversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji klini\u011finde elektif cerrahi planlanan 86 hasta olu\u015fturdu. Hastalar a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resine g&ouml;re iki gruba ayr\u0131ld\u0131 (Grup 1 &lt; 8 saat; Grup 2 &ge; 8 saat). Veriler &ldquo;Sosyodemografik ve Klinik &Ouml;zellikler Formu&rdquo; ve &ldquo;Durumluk ve S&uuml;rekli Kayg\u0131 &Ouml;l&ccedil;e\u011fi&rdquo; ile topland\u0131. Verilerin analizinde tan\u0131mlay\u0131c\u0131 istatistikler, t testi ve ki kare testi kullan\u0131ld\u0131. Bulgular: Gruplar\u0131n sosyodemografik ve klinik &ouml;zellikler a&ccedil;\u0131s\u0131ndan benzer oldu\u011fu saptand\u0131. Grup 1&rsquo;in ortalama a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resi 7.34 &plusmn; 0.18, Grup 2&rsquo;nin 12.01 &plusmn; 2.10 saat olarak bulundu. Gruplar aras\u0131nda klini\u011fe yatt\u0131\u011f\u0131 g&uuml;n S&uuml;rekli Kayg\u0131 &Ouml;l&ccedil;e\u011fi puan ortalamalar\u0131, ameliyat &ouml;ncesi ve ameliyat sonras\u0131 Durumluk Kayg\u0131 &Ouml;l&ccedil;e\u011fi puan ortalamalar\u0131 aras\u0131nda istatistiksel olarak anlaml\u0131 fark bulunmad\u0131. Sonu&ccedil;: Her iki grubun ameliyat &ouml;ncesi hafif d&uuml;zeyde anksiyete ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 saptanm\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen, a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resinin hastalar\u0131n anksiyete d&uuml;zeyini etkilemedi\u011fi bulundu.</p>", 
 "headline": "Ameliyat \u00d6ncesi A\u00e7l\u0131k S\u00fcresinin Ameliyat \u00d6ncesi ve Sonras\u0131 Anksiyete D\u00fczeyine Etkisinin \u0130ncelenmesi", 
 "identifier": 252211, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "keywords": [
  "Ameliyat \u00d6ncesi D\u00f6nem", 
  "A\u00e7l\u0131k", 
  "Anksiyete", 
  "Hem\u015firelik", 
  "ortopedik cerrahi"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "Ameliyat \u00d6ncesi A\u00e7l\u0131k S\u00fcresinin Ameliyat \u00d6ncesi ve Sonras\u0131 Anksiyete D\u00fczeyine Etkisinin \u0130ncelenmesi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252211"
}
58
55
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5859
İndirme 5555
Veri hacmi 15.6 MB15.6 MB
Tekil görüntülenme 5051
Tekil indirme 4848

Alıntı yap