Dergi makalesi Açık Erişim

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

   Özlem Bilik; Yaprak Sarıgöl Ordin; Zeynep Deveci; Buket Çelik; Emel Sütsünbüloğlu; Özgül Karayurt

Giriş: Ülkemizde gece yarısından sonra aç kalma uygulamasının ve ameliyata alınma sürelerinin uzun olduğu bilinmektedir. Bu durumun ameliyat öncesi ve sonrası süreçte hastaların anksiyetesini arttırdığı düşünülmektedir. Amaç: Ameliyat öncesi açlık süresinin ameliyat öncesi ve sonrası anksiyete düzeyine etkisini incelemektir. Yöntem: Araştırma, ileriye dönük, kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. Örneklemi Ağustos 2015-Ocak 2016’da bir üniversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde elektif cerrahi planlanan 86 hasta oluşturdu. Hastalar açlık süresine göre iki gruba ayrıldı (Grup 1 < 8 saat; Grup 2 ≥ 8 saat). Veriler “Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Formu” ve “Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği” ile toplandı. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, t testi ve ki kare testi kullanıldı. Bulgular: Grupların sosyodemografik ve klinik özellikler açısından benzer olduğu saptandı. Grup 1’in ortalama açlık süresi 7.34 ± 0.18, Grup 2’nin 12.01 ± 2.10 saat olarak bulundu. Gruplar arasında kliniğe yattığı gün Sürekli Kaygı Ölçeği puan ortalamaları, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası Durumluk Kaygı Ölçeği puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: Her iki grubun ameliyat öncesi hafif düzeyde anksiyete yaşadığı saptanmış olmasına rağmen, açlık süresinin hastaların anksiyete düzeyini etkilemediği bulundu.

Dosyalar (283.1 kB)
Dosya adı Boyutu
Ameliyat öncesi açlık durumu anksiyete.pdf
md5:6566e861c7864ee62d985808394abc66
283.1 kB İndir
53
51
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5354
İndirme 5151
Veri hacmi 14.4 MB14.4 MB
Tekil görüntülenme 4647
Tekil indirme 4545

Alıntı yap