Dergi makalesi Açık Erişim

Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Ameliyat Öncesi ve Sonrası Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi

Özlem Bilik; Yaprak Sarıgöl Ordin; Zeynep Deveci; Buket Çelik; Emel Sütsünbüloğlu; Özgül Karayurt


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252210", 
 "conceptrecid": "252210", 
 "created": "2023-01-12T11:05:29.913110+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252211", 
 "files": [
  {
   "bucket": "a43c1114-1d27-4fcc-95e4-50d5a8ce2335", 
   "checksum": "md5:6566e861c7864ee62d985808394abc66", 
   "key": "Ameliyat \u00f6ncesi a\u00e7l\u0131k durumu anksiyete.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/a43c1114-1d27-4fcc-95e4-50d5a8ce2335/Ameliyat%20%C3%B6ncesi%20a%C3%A7l%C4%B1k%20durumu%20anksiyete.pdf"
   }, 
   "size": 283123, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252211, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252211.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/a43c1114-1d27-4fcc-95e4-50d5a8ce2335", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252210.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252210", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252211", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252211", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252211", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252211"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "name": "\u00d6zlem Bilik"
   }, 
   {
    "name": "Yaprak Sar\u0131g\u00f6l Ordin"
   }, 
   {
    "name": "Zeynep Deveci"
   }, 
   {
    "name": "Buket \u00c7elik"
   }, 
   {
    "name": "Emel S\u00fcts\u00fcnb\u00fclo\u011flu", 
    "orcid": "0000-0002-1363-8471"
   }, 
   {
    "name": "\u00d6zg\u00fcl Karayurt"
   }
  ], 
  "description": "<p>Giri\u015f: &Uuml;lkemizde gece yar\u0131s\u0131ndan sonra a&ccedil; kalma uygulamas\u0131n\u0131n ve ameliyata al\u0131nma s&uuml;relerinin uzun oldu\u011fu bilinmektedir. Bu durumun ameliyat &ouml;ncesi ve sonras\u0131 s&uuml;re&ccedil;te hastalar\u0131n anksiyetesini artt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 d&uuml;\u015f&uuml;n&uuml;lmektedir. Ama&ccedil;: Ameliyat &ouml;ncesi a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resinin ameliyat &ouml;ncesi ve sonras\u0131 anksiyete d&uuml;zeyine etkisini incelemektir. Y&ouml;ntem: Ara\u015ft\u0131rma, ileriye d&ouml;n&uuml;k, kesitsel ve tan\u0131mlay\u0131c\u0131 tiptedir. &Ouml;rneklemi A\u011fustos 2015-Ocak 2016&rsquo;da bir &uuml;niversite hastanesinin ortopedi ve travmatoloji klini\u011finde elektif cerrahi planlanan 86 hasta olu\u015fturdu. Hastalar a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resine g&ouml;re iki gruba ayr\u0131ld\u0131 (Grup 1 &lt; 8 saat; Grup 2 &ge; 8 saat). Veriler &ldquo;Sosyodemografik ve Klinik &Ouml;zellikler Formu&rdquo; ve &ldquo;Durumluk ve S&uuml;rekli Kayg\u0131 &Ouml;l&ccedil;e\u011fi&rdquo; ile topland\u0131. Verilerin analizinde tan\u0131mlay\u0131c\u0131 istatistikler, t testi ve ki kare testi kullan\u0131ld\u0131. Bulgular: Gruplar\u0131n sosyodemografik ve klinik &ouml;zellikler a&ccedil;\u0131s\u0131ndan benzer oldu\u011fu saptand\u0131. Grup 1&rsquo;in ortalama a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resi 7.34 &plusmn; 0.18, Grup 2&rsquo;nin 12.01 &plusmn; 2.10 saat olarak bulundu. Gruplar aras\u0131nda klini\u011fe yatt\u0131\u011f\u0131 g&uuml;n S&uuml;rekli Kayg\u0131 &Ouml;l&ccedil;e\u011fi puan ortalamalar\u0131, ameliyat &ouml;ncesi ve ameliyat sonras\u0131 Durumluk Kayg\u0131 &Ouml;l&ccedil;e\u011fi puan ortalamalar\u0131 aras\u0131nda istatistiksel olarak anlaml\u0131 fark bulunmad\u0131. Sonu&ccedil;: Her iki grubun ameliyat &ouml;ncesi hafif d&uuml;zeyde anksiyete ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 saptanm\u0131\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen, a&ccedil;l\u0131k s&uuml;resinin hastalar\u0131n anksiyete d&uuml;zeyini etkilemedi\u011fi bulundu.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252211", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "2", 
   "pages": "43-48", 
   "title": "Dokuz Eyl\u00fcl \u00dcniversitesi Hem\u015firelik Fak\u00fcltesi Elektronik Dergisi", 
   "volume": "13"
  }, 
  "keywords": [
   "Ameliyat \u00d6ncesi D\u00f6nem", 
   "A\u00e7l\u0131k", 
   "Anksiyete", 
   "Hem\u015firelik", 
   "ortopedik cerrahi"
  ], 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2020-04-15", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252210", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252211"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252210"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sa\u011fl\u0131k Bilimleri > Hem\u015firelik > Cerrahi Hastal\u0131klar\u0131 Hem\u015fireli\u011fi"
  ], 
  "title": "Ameliyat \u00d6ncesi A\u00e7l\u0131k S\u00fcresinin Ameliyat \u00d6ncesi ve Sonras\u0131 Anksiyete D\u00fczeyine Etkisinin \u0130ncelenmesi"
 }, 
 "owners": [
  351
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 55.0, 
  "unique_downloads": 48.0, 
  "unique_views": 51.0, 
  "version_downloads": 55.0, 
  "version_unique_downloads": 48.0, 
  "version_unique_views": 50.0, 
  "version_views": 58.0, 
  "version_volume": 15571765.0, 
  "views": 59.0, 
  "volume": 15571765.0
 }, 
 "updated": "2023-01-12T11:05:29.962513+00:00"
}
58
55
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 5859
İndirme 5555
Veri hacmi 15.6 MB15.6 MB
Tekil görüntülenme 5051
Tekil indirme 4848

Alıntı yap