Dergi makalesi Açık Erişim

TRIPS ANLAŞMASI'NDA İLAÇ PATENTLERİNİN ZORUNLU LİSANSI

Hakan Kocak


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252047, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9591-028X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "ANKARA SOSYAL B\u0130L\u0130MLER \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130", 
   "name": "Hakan Kocak"
  }
 ], 
 "datePublished": "2020-01-01", 
 "description": "<p>&Uuml;lkeler ihtiya&ccedil; duyduklar\u0131 patentli ila&ccedil;lara zorunlu lisans yoluyla daha uygun ko\u015fullarda eri\u015febilmektedirler. Zorunlu lisans, patent sahibinin r\u0131zas\u0131 olmaks\u0131z\u0131n bir kamu otoritesi karar\u0131 ile devlete veya &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ki\u015filere verilen patent konusu bulu\u015fu kullanma yetkisidir. Zorunlu lisans sayesinde, bir yandan patent sahibinin menfaati uluslararas\u0131 anla\u015fmalarda ve ulusal d&uuml;zenlemelerde belirlenen ilke ve esaslar &ccedil;er&ccedil;evesinde korunurken; di\u011fer yandan, toplumun patentli ila&ccedil;lara duydu\u011fu ihtiya&ccedil; kar\u015f\u0131lanmaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, ila&ccedil;lara eri\u015fim sorununun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde zorunlu lisans kurumunun oynad\u0131\u011f\u0131 rol, Ticaretle Ba\u011flant\u0131l\u0131 Fikri M&uuml;lkiyet Anla\u015fmas\u0131 (TRIPS Anla\u015fmas\u0131) ba\u011flam\u0131nda incelenmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, d&ouml;rt b&ouml;l&uuml;mden olu\u015fmaktad\u0131r. Birinci b&ouml;l&uuml;mde, ila&ccedil; bulu\u015flar\u0131n\u0131n patent korumas\u0131na al\u0131nmas\u0131 s&uuml;recinden bahsedilmektedir. \u0130kinci b&ouml;l&uuml;mde, zorunlu lisans kurumunun genel esaslar\u0131 a&ccedil;\u0131klanmaktad\u0131r. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&ouml;l&uuml;mde, ila&ccedil; patentleri hakk\u0131nda zorunlu lisansa karar verilmesi s&uuml;reci incelenmektedir. Son olarak, g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar ila&ccedil; patentleri y&ouml;n&uuml;nden zorunlu lisans uygulamas\u0131na de\u011finilmektedir.</p>", 
 "headline": "TRIPS ANLA\u015eMASI'NDA \u0130LA\u00c7 PATENTLER\u0130N\u0130N ZORUNLU L\u0130SANSI", 
 "identifier": 252047, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Zorunlu Lisans", 
  "\u0130la\u00e7 Patenti", 
  "TRIPS Anla\u015fmas\u0131", 
  "Doha Deklarasyonu", 
  "Lisans Bedeli", 
  "\u0130la\u00e7lara Eri\u015fim Hakk\u0131"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "TRIPS ANLA\u015eMASI'NDA \u0130LA\u00c7 PATENTLER\u0130N\u0130N ZORUNLU L\u0130SANSI", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252047"
}
44
10
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4444
İndirme 1010
Veri hacmi 4.0 MB4.0 MB
Tekil görüntülenme 4040
Tekil indirme 99

Alıntı yap