Dergi makalesi Açık Erişim

TRIPS ANLAŞMASI'NDA İLAÇ PATENTLERİNİN ZORUNLU LİSANSI

Hakan Kocak


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252046", 
 "conceptrecid": "252046", 
 "created": "2022-11-12T00:45:53.118217+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252047", 
 "files": [
  {
   "bucket": "67b84938-cd9d-4b19-b53a-657e61051e71", 
   "checksum": "md5:e3e13363ce002a1fe8e5cbb58ab0f2e4", 
   "key": "TRIPS ANLA__MASI___NDA __LA__ PATENTLER__N__N ZORUNLU L__SANSI[", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/67b84938-cd9d-4b19-b53a-657e61051e71/TRIPS%20ANLA__MASI___NDA%20__LA__%20PATENTLER__N__N%20ZORUNLU%20L__SANSI%5B"
   }, 
   "size": 395016, 
   "type": ""
  }
 ], 
 "id": 252047, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252047.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/67b84938-cd9d-4b19-b53a-657e61051e71", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252046.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252046", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252047", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252047", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252047", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252047"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "ANKARA SOSYAL B\u0130L\u0130MLER \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130", 
    "name": "Hakan Kocak", 
    "orcid": "0000-0002-9591-028X"
   }
  ], 
  "description": "<p>&Uuml;lkeler ihtiya&ccedil; duyduklar\u0131 patentli ila&ccedil;lara zorunlu lisans yoluyla daha uygun ko\u015fullarda eri\u015febilmektedirler. Zorunlu lisans, patent sahibinin r\u0131zas\u0131 olmaks\u0131z\u0131n bir kamu otoritesi karar\u0131 ile devlete veya &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; ki\u015filere verilen patent konusu bulu\u015fu kullanma yetkisidir. Zorunlu lisans sayesinde, bir yandan patent sahibinin menfaati uluslararas\u0131 anla\u015fmalarda ve ulusal d&uuml;zenlemelerde belirlenen ilke ve esaslar &ccedil;er&ccedil;evesinde korunurken; di\u011fer yandan, toplumun patentli ila&ccedil;lara duydu\u011fu ihtiya&ccedil; kar\u015f\u0131lanmaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada, ila&ccedil;lara eri\u015fim sorununun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;nde zorunlu lisans kurumunun oynad\u0131\u011f\u0131 rol, Ticaretle Ba\u011flant\u0131l\u0131 Fikri M&uuml;lkiyet Anla\u015fmas\u0131 (TRIPS Anla\u015fmas\u0131) ba\u011flam\u0131nda incelenmektedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, d&ouml;rt b&ouml;l&uuml;mden olu\u015fmaktad\u0131r. Birinci b&ouml;l&uuml;mde, ila&ccedil; bulu\u015flar\u0131n\u0131n patent korumas\u0131na al\u0131nmas\u0131 s&uuml;recinden bahsedilmektedir. \u0130kinci b&ouml;l&uuml;mde, zorunlu lisans kurumunun genel esaslar\u0131 a&ccedil;\u0131klanmaktad\u0131r. &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; b&ouml;l&uuml;mde, ila&ccedil; patentleri hakk\u0131nda zorunlu lisansa karar verilmesi s&uuml;reci incelenmektedir. Son olarak, g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze kadar ila&ccedil; patentleri y&ouml;n&uuml;nden zorunlu lisans uygulamas\u0131na de\u011finilmektedir.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252047", 
  "has_grant": false, 
  "journal": {
   "issue": "1", 
   "pages": "277-306", 
   "title": "T\u00dcRK\u0130YE ADALET AKADEM\u0130S\u0130 DERG\u0130S\u0130", 
   "volume": "41"
  }, 
  "keywords": [
   "Zorunlu Lisans", 
   "\u0130la\u00e7 Patenti", 
   "TRIPS Anla\u015fmas\u0131", 
   "Doha Deklarasyonu", 
   "Lisans Bedeli", 
   "\u0130la\u00e7lara Eri\u015fim Hakk\u0131"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-4.0"
  }, 
  "publication_date": "2020-01-01", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252046", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252047"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252046"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "article", 
   "title": "Dergi makalesi", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Hukuk", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Hukuk > Ticaret Hukuku", 
   "Sosyal ve Be\u015feri Bilimler > Hukuk > Fikri ve S\u0131nai M\u00fclkiyet Hukuku"
  ], 
  "title": "TRIPS ANLA\u015eMASI'NDA \u0130LA\u00c7 PATENTLER\u0130N\u0130N ZORUNLU L\u0130SANSI"
 }, 
 "owners": [
  647
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 10.0, 
  "unique_downloads": 9.0, 
  "unique_views": 40.0, 
  "version_downloads": 10.0, 
  "version_unique_downloads": 9.0, 
  "version_unique_views": 40.0, 
  "version_views": 44.0, 
  "version_volume": 3950160.0, 
  "views": 44.0, 
  "volume": 3950160.0
 }, 
 "updated": "2022-11-12T00:45:53.162306+00:00"
}
44
10
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 4444
İndirme 1010
Veri hacmi 4.0 MB4.0 MB
Tekil görüntülenme 4040
Tekil indirme 99

Alıntı yap