Dergi makalesi Açık Erişim

Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi

Başak, Hazan; Akyıldız, Hatice Seçil; Yücel, Levent; Karakaya Gojayev, Ebru; Beton, Süha


Dublin Core

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:oai_dc="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd">
 <dc:creator>Başak, Hazan</dc:creator>
 <dc:creator>Akyıldız, Hatice Seçil</dc:creator>
 <dc:creator>Yücel, Levent</dc:creator>
 <dc:creator>Karakaya Gojayev, Ebru</dc:creator>
 <dc:creator>Beton, Süha</dc:creator>
 <dc:date>2021-09-13</dc:date>
 <dc:description>Amaç: Laringeal melanozis (LM), laringeal mukozanın bazal membranının pigmentasyonu olarak tanımlanmıştır ve her ne kadar sigara ile ilişkilendirilse de malignite ile ilişkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır. Çalışmadaki amacımız, LM ile malign ve premalign lezyon varlığı hakkında literatüre katkıda bulunmak ayrıca LM şüpheli hastalarda direkt laringoskopinin (DL) gerekliliğini tartışmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD’de, 2010-2020 tarihleri arasında DL sonrası histopatolojik sonuçları LM olarak raporlanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 5 (%83,3) erkek, 1 (%17,7) kadın toplam 6 hasta dâhil edildi ve yaş ortalamaları 62 (±13) idi. Tüm hastalarda sigara kullanımı mevcut idi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, 3 (%50) hastada hafif dereceli displazi, diğer hastalarda ise hiperkeratoz saptandı. Hastaların takipleri ortalama 60,6 aydı (18-120 ay arasında) ve herhangi bir maligniteye rastlanmadı. Dört (%66,6) hastaya tekrar biyopsi yapıldı, 2 hastada düşük dereceli displazi saptanırken, diğer 2 hastada hiperkeratoz mevcuttu. Sonuç: LM’nin skuamöz hücreli karsinom gelişimi üzerine etkisi henüz bilinemese de premalign lezyonlarla birlikteliği nedeniyle LM’li hastaların uzun süreli takibi önem taşır. LM, nadir bir hastalık olması nedeniyle bu hastalarda muayeneye ek olarak DL incelemelerin semptomatik hastalarda kesin olarak yapılmasını, asemptomatik hastalarda da larinks kanseri gelişiminde etkili risk faktörleri bir arada değerlendirilerek DL uygulanması kararı alınmasını önermekteyiz.</dc:description>
 <dc:identifier>https://aperta.ulakbim.gov.trrecord/228092</dc:identifier>
 <dc:identifier>oai:aperta.ulakbim.gov.tr:228092</dc:identifier>
 <dc:language>tur</dc:language>
 <dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
 <dc:rights>https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
 <dc:source>Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 29(4) 259-63</dc:source>
 <dc:subject>Laringeal melanozis</dc:subject>
 <dc:subject>premalign larinks hastalıkları</dc:subject>
 <dc:subject>larinks neoplazmları</dc:subject>
 <dc:title>Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi</dc:title>
 <dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
 <dc:type>publication-article</dc:type>
</oai_dc:dc>
289
90
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 289
İndirme 90
Veri hacmi 46.4 MB
Tekil görüntülenme 226
Tekil indirme 82

Alıntı yap