Dergi makalesi Açık Erişim

Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi

Başak, Hazan; Akyıldız, Hatice Seçil; Yücel, Levent; Karakaya Gojayev, Ebru; Beton, Süha


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="URL">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228092</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Başak, Hazan</creatorName>
   <givenName>Hazan</givenName>
   <familyName>Başak</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9973-7170</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Akyıldız, Hatice Seçil</creatorName>
   <givenName>Hatice Seçil</givenName>
   <familyName>Akyıldız</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-9674-8608</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Yücel, Levent</creatorName>
   <givenName>Levent</givenName>
   <familyName>Yücel</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9045-4636</nameIdentifier>
   <affiliation>Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Karakaya Gojayev, Ebru</creatorName>
   <givenName>Ebru</givenName>
   <familyName>Karakaya Gojayev</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4749-3511</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Beton, Süha</creatorName>
   <givenName>Süha</givenName>
   <familyName>Beton</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-8195-4380</nameIdentifier>
   <affiliation>Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Ankara, TÜRKİYE</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Laringeal Melanozis: Klinik Önemi Ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Laringeal melanozis</subject>
  <subject>premalign larinks hastalıkları</subject>
  <subject>larinks neoplazmları</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-09-13</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Journal article</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228092</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsIdenticalTo">10.24179/kbbbbc.2021-85463</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Ama&amp;ccedil;: Laringeal melanozis (LM), laringeal mukozanın bazal membranının pigmentasyonu olarak tanımlanmıştır ve her ne kadar sigara ile ilişkilendirilse de malignite ile ilişkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır. &amp;Ccedil;alışmadaki amacımız, LM ile malign ve premalign lezyon varlığı hakkında literat&amp;uuml;re katkıda bulunmak ayrıca LM ş&amp;uuml;pheli hastalarda direkt laringoskopinin (DL) gerekliliğini tartışmaktır. Gere&amp;ccedil; ve Y&amp;ouml;ntemler: Ankara &amp;Uuml;niversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD&amp;rsquo;de, 2010-2020 tarihleri arasında DL sonrası histopatolojik sonu&amp;ccedil;ları LM olarak raporlanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: &amp;Ccedil;alışmaya 5 (%83,3) erkek, 1 (%17,7) kadın toplam 6 hasta d&amp;acirc;hil edildi ve yaş ortalamaları 62 (&amp;plusmn;13) idi. T&amp;uuml;m hastalarda sigara kullanımı mevcut idi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, 3 (%50) hastada hafif dereceli displazi, diğer hastalarda ise hiperkeratoz saptandı. Hastaların takipleri ortalama 60,6 aydı (18-120 ay arasında) ve herhangi bir maligniteye rastlanmadı. D&amp;ouml;rt (%66,6) hastaya tekrar biyopsi yapıldı, 2 hastada d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k dereceli displazi saptanırken, diğer 2 hastada hiperkeratoz mevcuttu. Sonu&amp;ccedil;: LM&amp;rsquo;nin skuam&amp;ouml;z h&amp;uuml;creli karsinom gelişimi &amp;uuml;zerine etkisi hen&amp;uuml;z bilinemese de premalign lezyonlarla birlikteliği nedeniyle LM&amp;rsquo;li hastaların uzun s&amp;uuml;reli takibi &amp;ouml;nem taşır. LM, nadir bir hastalık olması nedeniyle bu hastalarda muayeneye ek olarak DL incelemelerin semptomatik hastalarda kesin olarak yapılmasını, asemptomatik hastalarda da larinks kanseri gelişiminde etkili risk fakt&amp;ouml;rleri bir arada değerlendirilerek DL uygulanması kararı alınmasını &amp;ouml;nermekteyiz.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
214
68
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 214
İndirme 68
Veri hacmi 35.1 MB
Tekil görüntülenme 155
Tekil indirme 65

Alıntı yap