Dergi makalesi Açık Erişim

Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi

Başak, Hazan; Akyıldız, Hatice Seçil; Yücel, Levent; Karakaya Gojayev, Ebru; Beton, Süha


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 228092, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9973-7170", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 ABD, Ankara, T\u00dcRK\u0130YE", 
   "name": "Ba\u015fak, Hazan"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-9674-8608", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 ABD, Ankara, T\u00dcRK\u0130YE", 
   "name": "Aky\u0131ld\u0131z, Hatice Se\u00e7il"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-9045-4636", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Sa\u011fl\u0131k Bilimleri \u00dcniversitesi G\u00fclhane E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 ABD, Ankara, T\u00dcRK\u0130YE", 
   "name": "Y\u00fccel, Levent"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-4749-3511", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 ABD, Ankara, T\u00dcRK\u0130YE", 
   "name": "Karakaya Gojayev, Ebru"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-8195-4380", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Ankara \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi, Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 ABD, Ankara, T\u00dcRK\u0130YE", 
   "name": "Beton, S\u00fcha"
  }
 ], 
 "datePublished": "2021-09-13", 
 "description": "<p>Ama&ccedil;: Laringeal melanozis (LM), laringeal mukozan\u0131n bazal membran\u0131n\u0131n pigmentasyonu olarak tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r ve her ne kadar sigara ile ili\u015fkilendirilse de malignite ile ili\u015fkisi kesin olarak kan\u0131tlanamam\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmadaki amac\u0131m\u0131z, LM ile malign ve premalign lezyon varl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda literat&uuml;re katk\u0131da bulunmak ayr\u0131ca LM \u015f&uuml;pheli hastalarda direkt laringoskopinin (DL) gereklili\u011fini tart\u0131\u015fmakt\u0131r. Gere&ccedil; ve Y&ouml;ntemler: Ankara &Uuml;niversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 ABD&rsquo;de, 2010-2020 tarihleri aras\u0131nda DL sonras\u0131 histopatolojik sonu&ccedil;lar\u0131 LM olarak raporlanan hastalar retrospektif olarak de\u011ferlendirildi. Bulgular: &Ccedil;al\u0131\u015fmaya 5 (%83,3) erkek, 1 (%17,7) kad\u0131n toplam 6 hasta d&acirc;hil edildi ve ya\u015f ortalamalar\u0131 62 (&plusmn;13) idi. T&uuml;m hastalarda sigara kullan\u0131m\u0131 mevcut idi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, 3 (%50) hastada hafif dereceli displazi, di\u011fer hastalarda ise hiperkeratoz saptand\u0131. Hastalar\u0131n takipleri ortalama 60,6 ayd\u0131 (18-120 ay aras\u0131nda) ve herhangi bir maligniteye rastlanmad\u0131. D&ouml;rt (%66,6) hastaya tekrar biyopsi yap\u0131ld\u0131, 2 hastada d&uuml;\u015f&uuml;k dereceli displazi saptan\u0131rken, di\u011fer 2 hastada hiperkeratoz mevcuttu. Sonu&ccedil;: LM&rsquo;nin skuam&ouml;z h&uuml;creli karsinom geli\u015fimi &uuml;zerine etkisi hen&uuml;z bilinemese de premalign lezyonlarla birlikteli\u011fi nedeniyle LM&rsquo;li hastalar\u0131n uzun s&uuml;reli takibi &ouml;nem ta\u015f\u0131r. LM, nadir bir hastal\u0131k olmas\u0131 nedeniyle bu hastalarda muayeneye ek olarak DL incelemelerin semptomatik hastalarda kesin olarak yap\u0131lmas\u0131n\u0131, asemptomatik hastalarda da larinks kanseri geli\u015fiminde etkili risk fakt&ouml;rleri bir arada de\u011ferlendirilerek DL uygulanmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nmas\u0131n\u0131 &ouml;nermekteyiz.</p>", 
 "headline": "Laringeal Melanozis: Klinik \u00d6nemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla \u0130li\u015fkisi", 
 "identifier": 228092, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Laringeal melanozis", 
  "premalign larinks hastal\u0131klar\u0131", 
  "larinks neoplazmlar\u0131"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "Laringeal Melanozis: Klinik \u00d6nemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla \u0130li\u015fkisi", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/228092"
}
298
93
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 298
İndirme 93
Veri hacmi 48.0 MB
Tekil görüntülenme 232
Tekil indirme 85

Alıntı yap