Dergi makalesi Açık Erişim

Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi

   Başak, Hazan; Akyıldız, Hatice Seçil; Yücel, Levent; Karakaya Gojayev, Ebru; Beton, Süha

Amaç: Laringeal melanozis (LM), laringeal mukozanın bazal membranının pigmentasyonu olarak tanımlanmıştır ve her ne kadar sigara ile ilişkilendirilse de malignite ile ilişkisi kesin olarak kanıtlanamamıştır. Çalışmadaki amacımız, LM ile malign ve premalign lezyon varlığı hakkında literatüre katkıda bulunmak ayrıca LM şüpheli hastalarda direkt laringoskopinin (DL) gerekliliğini tartışmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD’de, 2010-2020 tarihleri arasında DL sonrası histopatolojik sonuçları LM olarak raporlanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya 5 (%83,3) erkek, 1 (%17,7) kadın toplam 6 hasta dâhil edildi ve yaş ortalamaları 62 (±13) idi. Tüm hastalarda sigara kullanımı mevcut idi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, 3 (%50) hastada hafif dereceli displazi, diğer hastalarda ise hiperkeratoz saptandı. Hastaların takipleri ortalama 60,6 aydı (18-120 ay arasında) ve herhangi bir maligniteye rastlanmadı. Dört (%66,6) hastaya tekrar biyopsi yapıldı, 2 hastada düşük dereceli displazi saptanırken, diğer 2 hastada hiperkeratoz mevcuttu. Sonuç: LM’nin skuamöz hücreli karsinom gelişimi üzerine etkisi henüz bilinemese de premalign lezyonlarla birlikteliği nedeniyle LM’li hastaların uzun süreli takibi önem taşır. LM, nadir bir hastalık olması nedeniyle bu hastalarda muayeneye ek olarak DL incelemelerin semptomatik hastalarda kesin olarak yapılmasını, asemptomatik hastalarda da larinks kanseri gelişiminde etkili risk faktörleri bir arada değerlendirilerek DL uygulanması kararı alınmasını önermekteyiz.

Dosyalar (516.1 kB)
Dosya adı Boyutu
186346784625743.pdf
md5:72f394cc1cd86ab24227386e0a238b23
516.1 kB İndir
231
70
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 231
İndirme 70
Veri hacmi 36.1 MB
Tekil görüntülenme 170
Tekil indirme 67

Alıntı yap