Dergi makalesi Açık Erişim

Laringeal Melanozis: Klinik Önemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla İlişkisi

Başak, Hazan; Akyıldız, Hatice Seçil; Yücel, Levent; Karakaya Gojayev, Ebru; Beton, Süha


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.24179/kbbbbc.2021-85463", 
 "abstract": "<p>Ama&ccedil;: Laringeal melanozis (LM), laringeal mukozan\u0131n bazal membran\u0131n\u0131n pigmentasyonu olarak tan\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r ve her ne kadar sigara ile ili\u015fkilendirilse de malignite ile ili\u015fkisi kesin olarak kan\u0131tlanamam\u0131\u015ft\u0131r. &Ccedil;al\u0131\u015fmadaki amac\u0131m\u0131z, LM ile malign ve premalign lezyon varl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda literat&uuml;re katk\u0131da bulunmak ayr\u0131ca LM \u015f&uuml;pheli hastalarda direkt laringoskopinin (DL) gereklili\u011fini tart\u0131\u015fmakt\u0131r. Gere&ccedil; ve Y&ouml;ntemler: Ankara &Uuml;niversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Kulak Burun Bo\u011faz Hastal\u0131klar\u0131 ABD&rsquo;de, 2010-2020 tarihleri aras\u0131nda DL sonras\u0131 histopatolojik sonu&ccedil;lar\u0131 LM olarak raporlanan hastalar retrospektif olarak de\u011ferlendirildi. Bulgular: &Ccedil;al\u0131\u015fmaya 5 (%83,3) erkek, 1 (%17,7) kad\u0131n toplam 6 hasta d&acirc;hil edildi ve ya\u015f ortalamalar\u0131 62 (&plusmn;13) idi. T&uuml;m hastalarda sigara kullan\u0131m\u0131 mevcut idi. Histopatolojik incelemeler sonucunda, 3 (%50) hastada hafif dereceli displazi, di\u011fer hastalarda ise hiperkeratoz saptand\u0131. Hastalar\u0131n takipleri ortalama 60,6 ayd\u0131 (18-120 ay aras\u0131nda) ve herhangi bir maligniteye rastlanmad\u0131. D&ouml;rt (%66,6) hastaya tekrar biyopsi yap\u0131ld\u0131, 2 hastada d&uuml;\u015f&uuml;k dereceli displazi saptan\u0131rken, di\u011fer 2 hastada hiperkeratoz mevcuttu. Sonu&ccedil;: LM&rsquo;nin skuam&ouml;z h&uuml;creli karsinom geli\u015fimi &uuml;zerine etkisi hen&uuml;z bilinemese de premalign lezyonlarla birlikteli\u011fi nedeniyle LM&rsquo;li hastalar\u0131n uzun s&uuml;reli takibi &ouml;nem ta\u015f\u0131r. LM, nadir bir hastal\u0131k olmas\u0131 nedeniyle bu hastalarda muayeneye ek olarak DL incelemelerin semptomatik hastalarda kesin olarak yap\u0131lmas\u0131n\u0131, asemptomatik hastalarda da larinks kanseri geli\u015fiminde etkili risk fakt&ouml;rleri bir arada de\u011ferlendirilerek DL uygulanmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nmas\u0131n\u0131 &ouml;nermekteyiz.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Ba\u015fak", 
   "given": " Hazan"
  }, 
  {
   "family": "Aky\u0131ld\u0131z", 
   "given": " Hatice Se\u00e7il"
  }, 
  {
   "family": "Y\u00fccel", 
   "given": " Levent"
  }, 
  {
   "family": "Karakaya Gojayev", 
   "given": " Ebru"
  }, 
  {
   "family": "Beton", 
   "given": " S\u00fcha"
  }
 ], 
 "container_title": "Kulak Burun Bo\u011faz ve Ba\u015f Boyun Cerrahisi Dergisi", 
 "id": "228092", 
 "issue": "4", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    9, 
    13
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "page": "259-63", 
 "title": "Laringeal Melanozis: Klinik \u00d6nemi ve Malign-Premalign Lezyonlarla \u0130li\u015fkisi", 
 "type": "article-journal", 
 "volume": "29"
}
298
93
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 298
İndirme 93
Veri hacmi 48.0 MB
Tekil görüntülenme 232
Tekil indirme 85

Alıntı yap