Kitap Açık Erişim

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

Kurttekin, Fatma


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.48623/aperta.227993", 
 "ISBN": "0000-0002-5083-4746", 
 "abstract": "<p>&Ccedil;ocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hik&acirc;yeler ve romanlar ruh d&uuml;nyam\u0131z\u0131 etkilemekle kalmay\u0131p din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; geli\u015fimimizi de etkilemektedir. Bu ba\u011flamda ara\u015ft\u0131rmada, 2005 y\u0131l\u0131nda MEB taraf\u0131ndan tavsiye edilen 100 Temel Eser i&ccedil;inden &ouml;\u011frencilerin en &ccedil;ok okudu\u011fu kitaplar\u0131n din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; geli\u015fimlerini etkileyip etkilemedi\u011fi, kitaplarda din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; de\u011ferlerin nas\u0131l i\u015flendi\u011fi incelenmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.</p>\n\n<p>&Ccedil;al\u0131\u015fmaya temel olu\u015fturan problemleri&nbsp;\u015fu&nbsp;\u015fekilde &ouml;zetlemek m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r: 100 Temel Eser i&ccedil;inden se&ccedil;ilen kitaplarda din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; de\u011ferler nas\u0131l i\u015flenmektedir? DKAB programlar\u0131nda hangi de\u011ferlere yer verilmektedir? Din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; de\u011ferlerin &ouml;\u011fretiminde edebi eserlerden faydalan\u0131labilir mi? Bahsedilen eserler DKAB derslerinde kullan\u0131labilir mi? Bahsedilen eserler &ouml;\u011frencilerin din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; e\u011fitimini nas\u0131l etkilemektedir?</p>\n\n<p>Bu problemlerin incelenmeye &ccedil;al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada, betimsel alan ara\u015ft\u0131rmas\u0131 y&ouml;ntemi kullan\u0131larak baz\u0131 din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; de\u011ferler tespit edilmi\u015f&nbsp;ve bu de\u011ferlerle ilgili yorumlar yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Daha sonra bahsedilen kitaplar temel al\u0131narak haz\u0131rlanan anketler farkl\u0131 liselerin 1. s\u0131n\u0131f\u0131nda okuyan 200 &ouml;\u011frenciye uygulanm\u0131\u015ft\u0131r. Uygulamadan sonra &ouml;\u011frenciler ve &ouml;\u011fretmenlerle g&ouml;r&uuml;\u015fmeler yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Elde edilen bulgular SPSS program\u0131yla analiz edilmi\u015ftir.</p>\n\n<p>Sonunda, bahsedilen kitaplarda din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; de\u011ferlerin yo\u011fun olarak i\u015flendi\u011fi, &ouml;\u011frencilerin 100 Temel Eserde yer verilen kitaplar\u0131 okudu\u011fu ve etkilendi\u011fi ancak DKAB derslerinde kullan\u0131lmas\u0131 konusunda, kitaplar\u0131 sanat eseri olarak g&ouml;rmelerinden dolay\u0131 zihinsel karma\u015f\u0131kl\u0131k ya\u015fad\u0131klar\u0131 g&ouml;r&uuml;lm&uuml;\u015ft&uuml;r. Bununla birlikte din&icirc; ve ahl&acirc;k&icirc; de\u011ferleri belirli bir kesim ya da zamanla s\u0131n\u0131rland\u0131rmayan, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zle ba\u011flant\u0131 kurabilen, &ouml;\u011frencilerin ilgi ile ihtiya&ccedil;lar\u0131n\u0131 dikkate alan ve ger&ccedil;eklik alg\u0131s\u0131na uyan eserlerin yaz\u0131lmas\u0131na ihtiya&ccedil; oldu\u011fu ortaya &ccedil;\u0131km\u0131\u015ft\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Kurttekin", 
   "given": " Fatma"
  }
 ], 
 "container_title": "On Temel Eser \u00d6rne\u011finde Din\u00ee ve Ahl\u00e2k\u00ee De\u011ferler", 
 "id": "227993", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    6, 
    25
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Oku Okut Yay\u0131nlar\u0131", 
 "publisher_place": "Ankara, t\u00fcrkiye", 
 "title": "On Temel Eser \u00d6rne\u011finde Din\u00ee ve Ahl\u00e2k\u00ee De\u011ferler", 
 "type": "book"
}
120
89
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 120120
İndirme 8989
Veri hacmi 1.3 GB1.3 GB
Tekil görüntülenme 9696
Tekil indirme 8080

Alıntı yap