Kitap Açık Erişim

On Temel Eser Örneğinde Dinî ve Ahlâkî Değerler

   Kurttekin, Fatma

Editor(s)
Tekin, İshak

Tez danışman(lar)ı

Kılavuz, Mehmet Akif

Çocukluktan itibaren dinlenilen masallar ve ninniler, okunan hikâyeler ve romanlar ruh dünyamızı etkilemekle kalmayıp dinî ve ahlâkî gelişimimizi de etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada, 2005 yılında MEB tarafından tavsiye edilen 100 Temel Eser içinden öğrencilerin en çok okuduğu kitapların dinî ve ahlâkî gelişimlerini etkileyip etkilemediği, kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin nasıl işlendiği incelenmeye çalışılmıştır.

Çalışmaya temel oluşturan problemleri şu şekilde özetlemek mümkündür: 100 Temel Eser içinden seçilen kitaplarda dinî ve ahlâkî değerler nasıl işlenmektedir? DKAB programlarında hangi değerlere yer verilmektedir? Dinî ve ahlâkî değerlerin öğretiminde edebi eserlerden faydalanılabilir mi? Bahsedilen eserler DKAB derslerinde kullanılabilir mi? Bahsedilen eserler öğrencilerin dinî ve ahlâkî eğitimini nasıl etkilemektedir?

Bu problemlerin incelenmeye çalışıldığı araştırmada, betimsel alan araştırması yöntemi kullanılarak bazı dinî ve ahlâkî değerler tespit edilmiş ve bu değerlerle ilgili yorumlar yapılmıştır. Daha sonra bahsedilen kitaplar temel alınarak hazırlanan anketler farklı liselerin 1. sınıfında okuyan 200 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulamadan sonra öğrenciler ve öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS programıyla analiz edilmiştir.

Sonunda, bahsedilen kitaplarda dinî ve ahlâkî değerlerin yoğun olarak işlendiği, öğrencilerin 100 Temel Eserde yer verilen kitapları okuduğu ve etkilendiği ancak DKAB derslerinde kullanılması konusunda, kitapları sanat eseri olarak görmelerinden dolayı zihinsel karmaşıklık yaşadıkları görülmüştür. Bununla birlikte dinî ve ahlâkî değerleri belirli bir kesim ya da zamanla sınırlandırmayan, günümüzle bağlantı kurabilen, öğrencilerin ilgi ile ihtiyaçlarını dikkate alan ve gerçeklik algısına uyan eserlerin yazılmasına ihtiyaç olduğu ortaya çıkmıştır.

Dosyalar (14.7 MB)
Dosya adı Boyutu
No.3_ISBN 978-605-74416-2-1.pdf
md5:c99cc20b5665290d8d0ff6db6f6a32b5
14.7 MB İndir
 • Acuner, H. Yusuf. 14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlâkî Yargı Gelişimi ve Ahlâk Eğitimi. Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bi-limler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2004.
 • Akarsu, Bedia. Felsefe Terimleri Sözlüğü. Ankara: Savaş Yayınları, 1984.
 • Aslantürk, Zeki. Araştırma Metot ve Teknikleri. İstanbul: İFAV Yayınları, 1999.
 • Aydın, Mahmut. Monologdan Diyaloğa: Çağdaş Hristiyan Düşüncesinde Hris-tiyan-Müslüman Diyaloğu. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2001.
 • Aydın, Mehmet Zeki. "Okullarda Çalışan Herkesin Görevi Olarak Değerler Eğitimi" Docplayer. Erişim 19.05.2021. https://docplayer.biz.tr/185804925-Okulda-calisan-herkesin-gorevi-olarak-degerler-egitimi-1.html.
 • Ayhan, Halis- Hökelekli, Hayati - Öcal, Mustafa - Ekşi, Halil – Mehmedoğlu, Yurdagül. Din ve Ahlâk Eğitim Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. İs-tanbul: Dem Yayınları, 2004.
 • Cebeci, Aylin. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Derslerinde Ahlâkî De-ğerlerin Eğitimi ve Öğretimi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2005.
 • Cervantes, Don Kişot, ed. Mehmet Dikmen. İstanbul: Karanfil Yayınları, 2012.
 • Collodi, Carlo. Pinokyo. çev. Nihal Yeğinobalı. Ankara: İmge Yayınları, 2011.
 • Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. çev. Akşit Göktürk. İstanbul: YKY Yayınları, 2012.
 • Çağrıcı, Mustafa. "Şükür". Türkiye Diyanet Vakıfı İslâm Ansiklopedisi. Eri-şim: 30.05.2021. https://islamansiklopedisi.org.tr/sukur
 • Çelenk, Şule. Çocuklara Dinî Alışkanlıkların Kazandırılmasında Aile, Okul ve Çevrenin Etkisi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2004.
192
148
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 192192
İndirme 148148
Veri hacmi 2.2 GB2.2 GB
Tekil görüntülenme 161161
Tekil indirme 136136

Alıntı yap