Kitap Açık Erişim

Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler

Alkan Meşhur; Ertuğay; Eren; Şimşekoğlu


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 263579, 
 "@type": "Book", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-6311-9151", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "H.Filiz", 
   "name": "Alkan Me\u015fhur"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-9593-3548", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "K\u0131van\u00e7", 
   "name": "Ertu\u011fay"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-7420-3538", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Fatih", 
   "name": "Eren"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-4806-8058", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Vesile", 
   "name": "\u015eim\u015feko\u011flu"
  }
 ], 
 "datePublished": "2023-12-29", 
 "description": "<p><strong>&Ouml;NS&Ouml;Z</strong></p>\n\n<p><br>\nT&uuml;rkiye&rsquo;nin &ouml;nemli \u015fehirlerine ait kentsel bilgileri tematik olarak ki-taplarda toplamak, \u015fehir ve b&ouml;lge planlama &ouml;\u011frencilerinin g&ouml;z&uuml;nden \u015fehirlerin d&ouml;nemsel birer foto\u011fraf\u0131n\u0131 &ccedil;ekmek maksad\u0131yla y\u0131llar &ouml;nce bir yola &ccedil;\u0131kt\u0131k. Bu kapsamda &ouml;\u011frencilerimizle beraber bir seri halinde a\u015fa\u011f\u0131daki kitaplar\u0131 haz\u0131rlam\u0131\u015f ve kamuoyu ile payla\u015fm\u0131\u015f olman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yoruz:</p>\n\n<p><br>\n\u2713 K&uuml;tahya&rsquo;da Planlama D&uuml;\u015f&uuml;nceleri &Uuml;zerine (2016)<br>\n\u2713 Bal\u0131kesir 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik &Ccedil;&ouml;z&uuml;m (2017)<br>\n\u2713 \u0130stanbul&rsquo;da B&uuml;y&uuml;k &Ouml;l&ccedil;ekli Kentsel Projeler ve Planlama S&uuml;re&ccedil;leri (2019)<br>\n\u2713 ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik &Ccedil;&ouml;z&uuml;mler (2021)<br>\n\u2713 \u0130ZM\u0130R Kentsel Ara\u015ft\u0131rmalar ve Tart\u0131\u015fmalar (2022)</p>\n\n<p><br>\nYolculu\u011fumuz \u015fu an okuyor oldu\u011funuz &ldquo;Gaziantep&rsquo;te Kentsel ve B&ouml;lgesel Planlama Sorunlar\u0131 &Uuml;zerine D&uuml;\u015f&uuml;nceler&rdquo; ba\u015fl\u0131kl\u0131 kitapla devam ediyor. Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml; 2019-2020 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131 G&uuml;z D&ouml;neminde Planlama St&uuml;dyosu 7 dersi kapsam\u0131nda Gaziantep &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ildi. &Ouml;\u011frencilerimizden, Gaziantep&rsquo;te kente ve planlamaya dair &ouml;ne &ccedil;\u0131kan meseleleri tespit etmelerini ve bu meselelere dair d&uuml;\u015f&uuml;n-celer geli\u015ftirmelerini istedik. Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz, Gaziantep&rsquo;in tarihi, k&uuml;lt&uuml;rel, do\u011fal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yap\u0131s\u0131na ili\u015fkin sorun-lar\u0131 ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devam\u0131nda se&ccedil;tikleri sorun &ouml;zelinde kapsaml\u0131 bir \u015fekilde ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri literat&uuml;r ve saha ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f birer kitap b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rd&uuml;ler.</p>\n\n<p><br>\nBu kitapta Gaziantep&rsquo;te neoliberal kentle\u015fme, ye\u015fil alan eri\u015febilirli\u011fi, kent sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, k\u0131rdan kente g&ouml;&ccedil;, tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131n kayb\u0131, yeralt\u0131 bo\u015fluklar\u0131, kent yoksullu\u011fu, ula\u015f\u0131m g&uuml;venli\u011fi ve lojisti\u011fi, g\u0131da g&uuml;venli\u011fi, afet, Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n kente uyumu, kentsel kimlik ve sil&uuml;et, kentsel d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m uygulamalar\u0131, hava kirlili\u011fi, kentsel estetik ve ekolojik k\u0131tl\u0131k gibi \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren konulara y&ouml;nelik meseleler ele al\u0131nmaktad\u0131r.</p>\n\n<p><br>\nKitab\u0131m\u0131z\u0131n Gazianteplilere ve Gaziantep ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan herkese katk\u0131 sa\u011flamas\u0131n\u0131 diliyoruz. Kitab\u0131n haz\u0131rlanma s&uuml;recinde bizlere des-teklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten minnet ve te\u015fek-k&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p><br>\nEdit&ouml;rler Grubu</p>", 
 "identifier": 263579, 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "neoliberal kentle\u015fme", 
  "ye\u015fil alan eri\u015febilirli\u011fi", 
  "kent sa\u011fl\u0131\u011f\u0131", 
  "k\u0131rdan kente g\u00f6\u00e7", 
  "tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131n kayb\u0131", 
  "yeralt\u0131 bo\u015fluklar\u0131", 
  "kent yoksullu\u011fu", 
  "ula\u015f\u0131m g\u00fcvenli\u011fi ve lojisti\u011fi", 
  "g\u0131da g\u00fcvenli\u011fi", 
  "afet", 
  "Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n kente uyumu", 
  "kentsel kimlik ve sil\u00fcet", 
  "kentsel d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm", 
  "hava kirlili\u011fi", 
  "kentsel estetik", 
  "ekolojik k\u0131tl\u0131k"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/", 
 "name": "Gaziantep'te Kentsel ve B\u00f6lgesel Planlama Sorunlar\u0131 \u00dczerine D\u00fc\u015f\u00fcnceler", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263579"
}
140
99
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 140140
İndirme 9999
Veri hacmi 3.5 GB3.5 GB
Tekil görüntülenme 126126
Tekil indirme 7575

Alıntı yap