Kitap Açık Erişim

Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler

Alkan Meşhur; Ertuğay; Eren; Şimşekoğlu


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.263579</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Alkan Meşhur</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-6311-9151</nameIdentifier>
   <affiliation>H.Filiz</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Ertuğay</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-9593-3548</nameIdentifier>
   <affiliation>Kıvanç</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Eren</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>Fatih</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Şimşekoğlu</creatorName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0003-4806-8058</nameIdentifier>
   <affiliation>Vesile</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Gaziantep'Te Kentsel Ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>neoliberal kentleşme</subject>
  <subject>yeşil alan erişebilirliği</subject>
  <subject>kent sağlığı</subject>
  <subject>kırdan kente göç</subject>
  <subject>tarım alanlarının kaybı</subject>
  <subject>yeraltı boşlukları</subject>
  <subject>kent yoksulluğu</subject>
  <subject>ulaşım güvenliği ve lojistiği</subject>
  <subject>gıda güvenliği</subject>
  <subject>afet</subject>
  <subject>Suriyeli sığınmacıların kente uyumu</subject>
  <subject>kentsel kimlik ve silüet</subject>
  <subject>kentsel dönüşüm</subject>
  <subject>hava kirliliği</subject>
  <subject>kentsel estetik</subject>
  <subject>ekolojik kıtlık</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-12-29</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263579</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.263578</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&amp;Ouml;NS&amp;Ouml;Z&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;nin &amp;ouml;nemli şehirlerine ait kentsel bilgileri tematik olarak ki-taplarda toplamak, şehir ve b&amp;ouml;lge planlama &amp;ouml;ğrencilerinin g&amp;ouml;z&amp;uuml;nden şehirlerin d&amp;ouml;nemsel birer fotoğrafını &amp;ccedil;ekmek maksadıyla yıllar &amp;ouml;nce bir yola &amp;ccedil;ıktık. Bu kapsamda &amp;ouml;ğrencilerimizle beraber bir seri halinde aşağıdaki kitapları hazırlamış ve kamuoyu ile paylaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz:&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
✓ K&amp;uuml;tahya&amp;rsquo;da Planlama D&amp;uuml;ş&amp;uuml;nceleri &amp;Uuml;zerine (2016)&lt;br&gt;
✓ Balıkesir 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik &amp;Ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;m (2017)&lt;br&gt;
✓ İstanbul&amp;rsquo;da B&amp;uuml;y&amp;uuml;k &amp;Ouml;l&amp;ccedil;ekli Kentsel Projeler ve Planlama S&amp;uuml;re&amp;ccedil;leri (2019)&lt;br&gt;
✓ ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik &amp;Ccedil;&amp;ouml;z&amp;uuml;mler (2021)&lt;br&gt;
✓ İZMİR Kentsel Araştırmalar ve Tartışmalar (2022)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Yolculuğumuz şu an okuyor olduğunuz &amp;ldquo;Gaziantep&amp;rsquo;te Kentsel ve B&amp;ouml;lgesel Planlama Sorunları &amp;Uuml;zerine D&amp;uuml;ş&amp;uuml;nceler&amp;rdquo; başlıklı kitapla devam ediyor. Konya Teknik &amp;Uuml;niversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak&amp;uuml;ltesi Şehir ve B&amp;ouml;lge Planlama B&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml; 2019-2020 Eğitim-&amp;Ouml;ğretim Yılı G&amp;uuml;z D&amp;ouml;neminde Planlama St&amp;uuml;dyosu 7 dersi kapsamında Gaziantep &amp;ccedil;alışma alanı olarak se&amp;ccedil;ildi. &amp;Ouml;ğrencilerimizden, Gaziantep&amp;rsquo;te kente ve planlamaya dair &amp;ouml;ne &amp;ccedil;ıkan meseleleri tespit etmelerini ve bu meselelere dair d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n-celer geliştirmelerini istedik. Bu s&amp;uuml;re&amp;ccedil;te &amp;ouml;ğrencilerimiz, Gaziantep&amp;rsquo;in tarihi, k&amp;uuml;lt&amp;uuml;rel, doğal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yapısına ilişkin sorun-ları ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devamında se&amp;ccedil;tikleri sorun &amp;ouml;zelinde kapsamlı bir şekilde ger&amp;ccedil;ekleştirdikleri literat&amp;uuml;r ve saha araştırmalarını akademik kurallara uygun olarak hazırlanmış birer kitap b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;ne d&amp;ouml;n&amp;uuml;şt&amp;uuml;rd&amp;uuml;ler.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Bu kitapta Gaziantep&amp;rsquo;te neoliberal kentleşme, yeşil alan erişebilirliği, kent sağlığı, kırdan kente g&amp;ouml;&amp;ccedil;, tarım alanlarının kaybı, yeraltı boşlukları, kent yoksulluğu, ulaşım g&amp;uuml;venliği ve lojistiği, gıda g&amp;uuml;venliği, afet, Suriyeli sığınmacıların kente uyumu, kentsel kimlik ve sil&amp;uuml;et, kentsel d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m uygulamaları, hava kirliliği, kentsel estetik ve ekolojik kıtlık gibi şehir ve b&amp;ouml;lge planlama disiplininin ilgi alanına giren konulara y&amp;ouml;nelik meseleler ele alınmaktadır.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Kitabımızın Gazianteplilere ve Gaziantep ile ilgili &amp;ccedil;alışan herkese katkı sağlamasını diliyoruz. Kitabın hazırlanma s&amp;uuml;recinde bizlere des-teklerini esirgemeyen t&amp;uuml;m kişi ve kurumlara en i&amp;ccedil;ten minnet ve teşek-k&amp;uuml;rlerimizi sunarız.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br&gt;
Edit&amp;ouml;rler Grubu&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
133
97
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 133133
İndirme 9797
Veri hacmi 3.5 GB3.5 GB
Tekil görüntülenme 119119
Tekil indirme 7373

Alıntı yap