Kitap Açık Erişim

Gaziantep'te Kentsel ve Bölgesel Planlama Sorunları Üzerine Düşünceler

Alkan Meşhur; Ertuğay; Eren; Şimşekoğlu


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-625-393-314-2", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263579", 
 "abstract": "<p><strong>&Ouml;NS&Ouml;Z</strong></p>\n\n<p><br>\nT&uuml;rkiye&rsquo;nin &ouml;nemli \u015fehirlerine ait kentsel bilgileri tematik olarak ki-taplarda toplamak, \u015fehir ve b&ouml;lge planlama &ouml;\u011frencilerinin g&ouml;z&uuml;nden \u015fehirlerin d&ouml;nemsel birer foto\u011fraf\u0131n\u0131 &ccedil;ekmek maksad\u0131yla y\u0131llar &ouml;nce bir yola &ccedil;\u0131kt\u0131k. Bu kapsamda &ouml;\u011frencilerimizle beraber bir seri halinde a\u015fa\u011f\u0131daki kitaplar\u0131 haz\u0131rlam\u0131\u015f ve kamuoyu ile payla\u015fm\u0131\u015f olman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yoruz:</p>\n\n<p><br>\n\u2713 K&uuml;tahya&rsquo;da Planlama D&uuml;\u015f&uuml;nceleri &Uuml;zerine (2016)<br>\n\u2713 Bal\u0131kesir 18 Planlama Sorunu 18 Stratejik &Ccedil;&ouml;z&uuml;m (2017)<br>\n\u2713 \u0130stanbul&rsquo;da B&uuml;y&uuml;k &Ouml;l&ccedil;ekli Kentsel Projeler ve Planlama S&uuml;re&ccedil;leri (2019)<br>\n\u2713 ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik &Ccedil;&ouml;z&uuml;mler (2021)<br>\n\u2713 \u0130ZM\u0130R Kentsel Ara\u015ft\u0131rmalar ve Tart\u0131\u015fmalar (2022)</p>\n\n<p><br>\nYolculu\u011fumuz \u015fu an okuyor oldu\u011funuz &ldquo;Gaziantep&rsquo;te Kentsel ve B&ouml;lgesel Planlama Sorunlar\u0131 &Uuml;zerine D&uuml;\u015f&uuml;nceler&rdquo; ba\u015fl\u0131kl\u0131 kitapla devam ediyor. Konya Teknik &Uuml;niversitesi Mimarl\u0131k ve Tasar\u0131m Fak&uuml;ltesi \u015eehir ve B&ouml;lge Planlama B&ouml;l&uuml;m&uuml; 2019-2020 E\u011fitim-&Ouml;\u011fretim Y\u0131l\u0131 G&uuml;z D&ouml;neminde Planlama St&uuml;dyosu 7 dersi kapsam\u0131nda Gaziantep &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 olarak se&ccedil;ildi. &Ouml;\u011frencilerimizden, Gaziantep&rsquo;te kente ve planlamaya dair &ouml;ne &ccedil;\u0131kan meseleleri tespit etmelerini ve bu meselelere dair d&uuml;\u015f&uuml;n-celer geli\u015ftirmelerini istedik. Bu s&uuml;re&ccedil;te &ouml;\u011frencilerimiz, Gaziantep&rsquo;in tarihi, k&uuml;lt&uuml;rel, do\u011fal, ekonomik, fiziksel ve sosyal yap\u0131s\u0131na ili\u015fkin sorun-lar\u0131 ortaya koyarak derinlemesine incelediler. Devam\u0131nda se&ccedil;tikleri sorun &ouml;zelinde kapsaml\u0131 bir \u015fekilde ger&ccedil;ekle\u015ftirdikleri literat&uuml;r ve saha ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 akademik kurallara uygun olarak haz\u0131rlanm\u0131\u015f birer kitap b&ouml;l&uuml;m&uuml;ne d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rd&uuml;ler.</p>\n\n<p><br>\nBu kitapta Gaziantep&rsquo;te neoliberal kentle\u015fme, ye\u015fil alan eri\u015febilirli\u011fi, kent sa\u011fl\u0131\u011f\u0131, k\u0131rdan kente g&ouml;&ccedil;, tar\u0131m alanlar\u0131n\u0131n kayb\u0131, yeralt\u0131 bo\u015fluklar\u0131, kent yoksullu\u011fu, ula\u015f\u0131m g&uuml;venli\u011fi ve lojisti\u011fi, g\u0131da g&uuml;venli\u011fi, afet, Suriyeli s\u0131\u011f\u0131nmac\u0131lar\u0131n kente uyumu, kentsel kimlik ve sil&uuml;et, kentsel d&ouml;n&uuml;\u015f&uuml;m uygulamalar\u0131, hava kirlili\u011fi, kentsel estetik ve ekolojik k\u0131tl\u0131k gibi \u015fehir ve b&ouml;lge planlama disiplininin ilgi alan\u0131na giren konulara y&ouml;nelik meseleler ele al\u0131nmaktad\u0131r.</p>\n\n<p><br>\nKitab\u0131m\u0131z\u0131n Gazianteplilere ve Gaziantep ile ilgili &ccedil;al\u0131\u015fan herkese katk\u0131 sa\u011flamas\u0131n\u0131 diliyoruz. Kitab\u0131n haz\u0131rlanma s&uuml;recinde bizlere des-teklerini esirgemeyen t&uuml;m ki\u015fi ve kurumlara en i&ccedil;ten minnet ve te\u015fek-k&uuml;rlerimizi sunar\u0131z.</p>\n\n<p><br>\nEdit&ouml;rler Grubu</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Alkan Me\u015fhur"
  }, 
  {
   "family": "Ertu\u011fay"
  }, 
  {
   "family": "Eren"
  }, 
  {
   "family": "\u015eim\u015feko\u011flu"
  }
 ], 
 "container_title": "Gaziantep'te Kentsel ve B\u00f6lgesel Planlama Sorunlar\u0131 \u00dczerine D\u00fc\u015f\u00fcnceler", 
 "id": "263579", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2023, 
    12, 
    29
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "NOBEL Bilimsel", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "Gaziantep'te Kentsel ve B\u00f6lgesel Planlama Sorunlar\u0131 \u00dczerine D\u00fc\u015f\u00fcnceler", 
 "type": "book"
}
140
99
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 140140
İndirme 9999
Veri hacmi 3.5 GB3.5 GB
Tekil görüntülenme 126126
Tekil indirme 7575

Alıntı yap