Dergi makalesi Açık Erişim

Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis vinifera L.) Moleküler ve Ampelografik Karakterizasyonu

Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Şahin, Nihan; Sağır, Fatma Seren; Kök, Demir; Ergönül, Onur; Uysal, Tamer; Orhan Özalp, Zeliha


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 263571, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8842-7695", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "Bahar, Elman"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8016-9804", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "Korkutal, \u0130lknur"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-3204-9082", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u015eahin, Nihan"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-2993-2701", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "Sa\u011f\u0131r, Fatma Seren"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0001-5879-8535", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Nam\u0131k Kemal \u00dcniversitesi", 
   "name": "K\u00f6k, Demir"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-2251-426X", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Erg\u00f6n\u00fcl, Onur"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-0171-0605", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Uysal, Tamer"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-3146-6888", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Tekirda\u011f Viticulture Research Institute", 
   "name": "Orhan \u00d6zalp, Zeliha"
  }
 ], 
 "datePublished": "2019-02-02", 
 "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, Trakya B&ouml;lgesi Ganos (I\u015f\u0131klar) Da\u011flar\u0131 do\u011fal floras\u0131na adapte olmu\u015f ve varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s&uuml;rd&uuml;ren Vitis vinifera L. asma formlar\u0131na<br>\nait pop&uuml;lasyonlar\u0131n molek&uuml;ler ve morfolojik karakterizasyonlar\u0131n\u0131n belirlenmesi amac\u0131yla yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. DNA izolasyonlar\u0131 i&ccedil;in kullan\u0131lan<br>\nmateryaller 2014 ve 2016 y\u0131llar\u0131 May\u0131s, Haziran, Temmuz aylar\u0131nda da\u011flar\u0131n kuzey ve g&uuml;ney yama&ccedil;lar\u0131ndan 7 farkl\u0131 alandan toplanm\u0131\u015ft\u0131r.<br>\n2014 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015f olan s&ouml;rvey &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda belirlenen 103 &ouml;rnekten, salk\u0131m g&ouml;steren 34 tanesinden 2016 y\u0131l\u0131nda materyal al\u0131nm\u0131\u015f ve<br>\nmolek&uuml;ler karakterizasyonlar\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Genotiplerin ampelografik ve molek&uuml;ler &ouml;zellikler a&ccedil;\u0131s\u0131ndan genel olarak birbirlerinden farkl\u0131<br>\noldu\u011fu ve 5 ayr\u0131 k&uuml;me olu\u015fturdu\u011fu belirlenmi\u015ftir. 34 genotipin molek&uuml;ler karakterizasyonunda iki temel bile\u015fene g&ouml;re yap\u0131lan k&uuml;meleme<br>\nanalizinde ise 3 ayr\u0131 k&uuml;me olu\u015fmu\u015ftur. Sonu&ccedil; olarak b&ouml;lgedeki asma biyo&ccedil;e\u015fitlili\u011finin molek&uuml;ler karakterizasyonunun tan\u0131mlanmas\u0131 ileride<br>\nyap\u0131lacak \u0131slah &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 ve molek&uuml;ler &ccedil;al\u0131\u015fmalarda genotiplerin belirlenmesi i&ccedil;in bir referans niteli\u011findedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n sonucunda<br>\nelde edilmi\u015f bulgular ile b&ouml;lgesel k&uuml;lt&uuml;r asma &ccedil;e\u015fitlerinin geli\u015ftirilmesi ad\u0131na pratikte yararl\u0131 olacakt\u0131r. &Ouml;te yandan ileride SSR belirte&ccedil;leri ile<br>\nyap\u0131lacak di\u011fer &ccedil;al\u0131\u015fmalar ile de kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131labilecektir.</p>", 
 "headline": "Ganos Da\u011flar\u0131 Do\u011fal Floras\u0131nda Bulunan K\u00fclt\u00fcr Asmalar\u0131n\u0131n (Vitis vinifera L.) Molek\u00fcler ve Ampelografik Karakterizasyonu", 
 "identifier": 263571, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Vitis vinifera L.", 
  "SSR", 
  "Molek\u00fcler karakterizasyon", 
  "Biyo\u00e7e\u015fitlilik", 
  "Ganos Da\u011flar\u0131", 
  "Trakya"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "Ganos Da\u011flar\u0131 Do\u011fal Floras\u0131nda Bulunan K\u00fclt\u00fcr Asmalar\u0131n\u0131n (Vitis vinifera L.) Molek\u00fcler ve Ampelografik Karakterizasyonu", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263571"
}
70
14
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 70
İndirme 14
Veri hacmi 28.1 MB
Tekil görüntülenme 66
Tekil indirme 14

Alıntı yap