Dergi makalesi Açık Erişim

Ganos Dağları Doğal Florasında Bulunan Kültür Asmalarının (Vitis vinifera L.) Moleküler ve Ampelografik Karakterizasyonu

Bahar, Elman; Korkutal, İlknur; Şahin, Nihan; Sağır, Fatma Seren; Kök, Demir; Ergönül, Onur; Uysal, Tamer; Orhan Özalp, Zeliha


Citation Style Language JSON

{
 "DOI": "10.33462/jotaf.399858", 
 "abstract": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fma, Trakya B&ouml;lgesi Ganos (I\u015f\u0131klar) Da\u011flar\u0131 do\u011fal floras\u0131na adapte olmu\u015f ve varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 s&uuml;rd&uuml;ren Vitis vinifera L. asma formlar\u0131na<br>\nait pop&uuml;lasyonlar\u0131n molek&uuml;ler ve morfolojik karakterizasyonlar\u0131n\u0131n belirlenmesi amac\u0131yla yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. DNA izolasyonlar\u0131 i&ccedil;in kullan\u0131lan<br>\nmateryaller 2014 ve 2016 y\u0131llar\u0131 May\u0131s, Haziran, Temmuz aylar\u0131nda da\u011flar\u0131n kuzey ve g&uuml;ney yama&ccedil;lar\u0131ndan 7 farkl\u0131 alandan toplanm\u0131\u015ft\u0131r.<br>\n2014 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015f olan s&ouml;rvey &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131nda belirlenen 103 &ouml;rnekten, salk\u0131m g&ouml;steren 34 tanesinden 2016 y\u0131l\u0131nda materyal al\u0131nm\u0131\u015f ve<br>\nmolek&uuml;ler karakterizasyonlar\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Genotiplerin ampelografik ve molek&uuml;ler &ouml;zellikler a&ccedil;\u0131s\u0131ndan genel olarak birbirlerinden farkl\u0131<br>\noldu\u011fu ve 5 ayr\u0131 k&uuml;me olu\u015fturdu\u011fu belirlenmi\u015ftir. 34 genotipin molek&uuml;ler karakterizasyonunda iki temel bile\u015fene g&ouml;re yap\u0131lan k&uuml;meleme<br>\nanalizinde ise 3 ayr\u0131 k&uuml;me olu\u015fmu\u015ftur. Sonu&ccedil; olarak b&ouml;lgedeki asma biyo&ccedil;e\u015fitlili\u011finin molek&uuml;ler karakterizasyonunun tan\u0131mlanmas\u0131 ileride<br>\nyap\u0131lacak \u0131slah &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 ve molek&uuml;ler &ccedil;al\u0131\u015fmalarda genotiplerin belirlenmesi i&ccedil;in bir referans niteli\u011findedir. Bu &ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n sonucunda<br>\nelde edilmi\u015f bulgular ile b&ouml;lgesel k&uuml;lt&uuml;r asma &ccedil;e\u015fitlerinin geli\u015ftirilmesi ad\u0131na pratikte yararl\u0131 olacakt\u0131r. &Ouml;te yandan ileride SSR belirte&ccedil;leri ile<br>\nyap\u0131lacak di\u011fer &ccedil;al\u0131\u015fmalar ile de kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131labilecektir.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Bahar", 
   "given": " Elman"
  }, 
  {
   "family": "Korkutal", 
   "given": " \u0130lknur"
  }, 
  {
   "family": "\u015eahin", 
   "given": " Nihan"
  }, 
  {
   "family": "Sa\u011f\u0131r", 
   "given": " Fatma Seren"
  }, 
  {
   "family": "K\u00f6k", 
   "given": " Demir"
  }, 
  {
   "family": "Erg\u00f6n\u00fcl", 
   "given": " Onur"
  }, 
  {
   "family": "Uysal", 
   "given": " Tamer"
  }, 
  {
   "family": "Orhan \u00d6zalp", 
   "given": " Zeliha"
  }
 ], 
 "id": "263571", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2019, 
    2, 
    2
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "title": "Ganos Da\u011flar\u0131 Do\u011fal Floras\u0131nda Bulunan K\u00fclt\u00fcr Asmalar\u0131n\u0131n (Vitis vinifera L.) Molek\u00fcler ve Ampelografik Karakterizasyonu", 
 "type": "article-journal"
}
75
16
görüntülenme
indirilme
Görüntülenme 75
İndirme 16
Veri hacmi 32.1 MB
Tekil görüntülenme 71
Tekil indirme 16

Alıntı yap