Proje çıktısı Açık Erişim

İklim Değişikliklerinin Karadeniz ve Ege Denizi Ekosistemi ve Dinamiğine Etkileri

Barış Salihoğlu; Bettina Fach Salihoğlu; Temel Oğuz


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 263043, 
 "@type": "CreativeWork", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-7510-7713", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Orta Do\u011fu Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Bar\u0131\u015f Saliho\u011flu"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0003-4688-1918", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Orta Do\u011fu Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Bettina Fach Saliho\u011flu"
  }, 
  {
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Orta Do\u011fu Teknik \u00dcniversitesi", 
   "name": "Temel O\u011fuz"
  }
 ], 
 "datePublished": "2011-07-15", 
 "description": "<p>Projedeki temel yakla\u015f\u0131m, ge&ccedil;mi\u015fteki Ege ve Karadeniz iklim-deniz etkile\u015fimlerinin ayd\u0131nlat\u0131lmas\u0131, atmosfer ve deniz sistemlerinin &ouml;nemli de\u011fi\u015fkenliklerinin saptanmas\u0131, yeterli istatistik&icirc; veri bulunanlar\u0131n ne kadar d&uuml;zenli veya d&uuml;zensiz olduklar\u0131n\u0131n tespiti ve farkl\u0131 iklim ko\u015fullar\u0131ndaki sistem &ouml;zelliklerinin model sim&uuml;lasyonlar\u0131yla belirlenmesidir. \u0130ki y\u0131l s&uuml;ren proje kapsam\u0131nda O\u011fuz ve di\u011f. (2006) ile Kazmin ve Zatsepin (2007)&rsquo;nin &ccedil;al\u0131\u015fmalar\u0131 ve daha &ouml;nce konunun baz\u0131 detaylar\u0131 &uuml;zerinde ger&ccedil;ekle\u015ftirilen &ccedil;al\u0131\u015fmalar &ccedil;er&ccedil;evesinde Karadeniz ve Ege Denizi i&ccedil;in deniz-atmosfer-iklim etkile\u015fimlerini kapsaml\u0131 olarak a&ccedil;\u0131klamaya y&ouml;nelik bulgu analizlerine ve matematiksel model sim&uuml;lasyonlar\u0131na dayal\u0131 &ccedil;al\u0131\u015fmalar ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. Projenin &ouml;zg&uuml;n de\u011feri, son y\u0131llarda a&ccedil;\u0131k&ccedil;a ortaya &ccedil;\u0131kan iklim de\u011fi\u015fiklikleri ve bunlar\u0131n denizlerimiz &uuml;zerindeki etkilerine y&ouml;nelik ara\u015ft\u0131rmalara ivme kazand\u0131rmas\u0131 ve konunun \u015fimdiye kadar b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de ihmal edilen bilimsel bir zemine oturtulmas\u0131na katk\u0131da bulunmas\u0131d\u0131r. &Ouml;zetle, Ege Denizi&rsquo;nde yap\u0131lan veri analizlerinin &ouml;nemli sonu&ccedil;lar\u0131ndan biri yak\u0131n d&ouml;nemde g&ouml;zlenen su s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 art\u0131\u015f\u0131yla birlikte artan yeni yabanc\u0131 t&uuml;r giri\u015fidir. Yabanc\u0131 t&uuml;rlerin giri\u015findeki y\u0131llar aras\u0131 de\u011fi\u015fimler s\u0131cakl\u0131k art\u0131\u015f\u0131yla paraleldir. Karadeniz&rsquo;de birlikte y&uuml;r&uuml;t&uuml;len veri ve model analizleri sonu&ccedil;lar\u0131 1992-1993 y\u0131llar\u0131ndaki karasal k&ouml;kenli besin tuzu girdisindeki azalma ve iklimsel so\u011fumayla Karadeniz sisteminin istenmeyen diren&ccedil;li, az &uuml;retken bir evreye girmi\u015f oldu\u011funu g&ouml;stermektedir. Bu evre, d&uuml;nyadaki deniz ekosistemleri aras\u0131nda g&ouml;sterilebilecek en k&ouml;t&uuml; &ouml;rneklerden biri olarak; deniz analar\u0131n\u0131n bask\u0131n oldu\u011fu, ekotrofik olarak yetersiz ve kayda de\u011fer bal\u0131k pop&uuml;lasyonu i&ccedil;ermeyen bir besin a\u011f\u0131 olu\u015fumunu desteklemektedir. G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde bilimin ve politikan\u0131n ana meselelerinden birisi yabanc\u0131 t&uuml;r ve &ouml;zellikle deniz anas\u0131n\u0131n etkiledi\u011fi bu sistemleri bal\u0131k bask\u0131n hale d&ouml;n&uuml;\u015ft&uuml;rebilmek i&ccedil;in yollar bulmaya &ccedil;al\u0131\u015fmak olmal\u0131d\u0131r.</p>", 
 "identifier": 263043, 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "Karadeniz, Ege Denizi, Ekosistem, \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi"
 ], 
 "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/", 
 "name": "\u0130klim De\u011fi\u015fikliklerinin Karadeniz ve Ege Denizi Ekosistemi ve Dinami\u011fine Etkileri", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/263043"
}
97
67
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 9797
İndirme 6767
Veri hacmi 1.5 GB1.5 GB
Tekil görüntülenme 8888
Tekil indirme 6464

Alıntı yap