Konferans bildirisi Açık Erişim

Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut


JSON-LD (schema.org)

{
 "@context": "https://schema.org/", 
 "@id": 252412, 
 "@type": "ScholarlyArticle", 
 "creator": [
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-7721-5128", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi", 
   "name": "\u00c7\u0131ra\u011f, Burak"
  }, 
  {
   "@id": "https://orcid.org/0000-0002-8010-9289", 
   "@type": "Person", 
   "affiliation": "\u0130n\u00f6n\u00fc \u00dcniversitesi", 
   "name": "F\u0131rat, Mahmut"
  }
 ], 
 "datePublished": "2023-05-18", 
 "description": "<p>Kentsel b&ouml;lgelerde ge&ccedil;irimsiz alanlar\u0131n artmas\u0131 ve buna ba\u011fl\u0131 olarak y&uuml;zeysel ak\u0131\u015f\u0131n artmas\u0131, kentsel ta\u015fk\u0131n olas\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 artt\u0131rmaktad\u0131r. \u0130nsanlar\u0131n yo\u011fun olarak ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 b&ouml;lgelerdeki kentsel ta\u015fk\u0131nlar, can ve mal kayb\u0131 gibi &ouml;nemli olumsuz sonu&ccedil;lar ortaya &ccedil;\u0131karabilmektedir. Bunun yan\u0131 s\u0131ra ta\u015fk\u0131nlar, kentsel b&ouml;lgelerde bulunan tarihi ve sanatsal yap\u0131lara verece\u011fi zararla \u015fehrin sosyal ve ekonomik &ouml;zellikleri a&ccedil;\u0131s\u0131ndan ciddi sonu&ccedil;lara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle ta\u015fk\u0131nlar\u0131n verece\u011fi zarar\u0131 en aza indirmek i&ccedil;in ya\u011f\u0131\u015f, drenaj sistemleri ile tahliye edilmesi gerekmektedir. A\u011f benzeri yap\u0131ya sahip geleneksel drenaj sistemlerinin, iklim de\u011fi\u015fikli\u011fi, yo\u011fun kentle\u015fme gibi etkilerden dolay\u0131 zaman zaman kapasitesi ya\u011f\u0131\u015f\u0131 tahliye etmekte yeterli olmamaktad\u0131r. Bu nedenle, ye\u015fil &ccedil;at\u0131, ya\u011fmur hende\u011fi gibi yap\u0131larla g&uuml;&ccedil;lendirilen s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir drenaj sistemleri, ya\u011f\u0131\u015f miktar\u0131n\u0131 ve pik ak\u0131\u015f\u0131 azaltma amac\u0131yla kullan\u0131lmaktad\u0131r. Bu &ccedil;al\u0131\u015fma Malatya ilinde mevcutta hizmet veren ya\u011fmursuyu drenaj sistemlerinin performans\u0131n\u0131 de\u011ferlendirmeyi ama&ccedil;lamaktad\u0131r. Bu kapsamda, hidrodinamik modelleme yetene\u011fine sahip InfoWorks ICM yaz\u0131l\u0131m\u0131 kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Say\u0131sal y&uuml;kseklik modeli, bina verileri ve arazi kullan\u0131m t&uuml;r&uuml; verileri ile model olu\u015fturulmu\u015ftur. Analiz, 10 y\u0131l geri d&ouml;n&uuml;\u015f periyodu ve 10 dakikal\u0131k ya\u011f\u0131\u015f s&uuml;resine sahip ya\u011f\u0131\u015f i&ccedil;in ger&ccedil;ekle\u015ftirilmi\u015ftir. Ta\u015fk\u0131n yay\u0131l\u0131m haritas\u0131 ve boru-baca kesitleri ile &ccedil;al\u0131\u015fma alan\u0131 i&ccedil;in ta\u015fk\u0131n durumu analiz edilmi\u015ftir. Analiz sonucunda ya\u011fmursuyu drenaj sistemlerinin baz\u0131 b&ouml;lgelerde ya\u011f\u0131\u015f\u0131 de\u015farj edemedi\u011fi ve ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bacalarda biriktirdi\u011fi g&ouml;r&uuml;lmektedir. &Ccedil;al\u0131\u015fman\u0131n sonunda, uygulamas\u0131 yap\u0131lan ve literat&uuml;rde bulunan s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir drenaj sistemlerine &ouml;rnekler verilmi\u015ftir.</p>", 
 "headline": "Geleneksel Ya\u011fmursuyu Drenaj Sistemlerinin Ta\u015fk\u0131n Analizi ve Kentsel S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir Drenaj Sistemleri \u00d6rnekleri", 
 "identifier": 252412, 
 "image": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/static/img/logo/aperta_logo_with_icon.svg", 
 "inLanguage": {
  "@type": "Language", 
  "alternateName": "tur", 
  "name": "Turkish"
 }, 
 "keywords": [
  "S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilirlik", 
  "Ta\u015fk\u0131n", 
  "Ta\u015fk\u0131n analizi", 
  "Ya\u011fmursuyu drenaj sistemleri"
 ], 
 "license": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa", 
 "name": "Geleneksel Ya\u011fmursuyu Drenaj Sistemlerinin Ta\u015fk\u0131n Analizi ve Kentsel S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir Drenaj Sistemleri \u00d6rnekleri", 
 "url": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252412"
}
194
162
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 194194
İndirme 162162
Veri hacmi 143.0 MB143.0 MB
Tekil görüntülenme 169169
Tekil indirme 141141

Alıntı yap