Konferans bildirisi Açık Erişim

Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri

Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252412</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Çırağ, Burak</creatorName>
   <givenName>Burak</givenName>
   <familyName>Çırağ</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-7721-5128</nameIdentifier>
   <affiliation>Atatürk Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
  <creator>
   <creatorName>Fırat, Mahmut</creatorName>
   <givenName>Mahmut</givenName>
   <familyName>Fırat</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0002-8010-9289</nameIdentifier>
   <affiliation>İnönü Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi Ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2023</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Sürdürülebilirlik</subject>
  <subject>Taşkın</subject>
  <subject>Taşkın analizi</subject>
  <subject>Yağmursuyu drenaj sistemleri</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2023-05-18</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Conference paper</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252412</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252411</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by-sa">Creative Commons Attribution Share-Alike</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Kentsel b&amp;ouml;lgelerde ge&amp;ccedil;irimsiz alanların artması ve buna bağlı olarak y&amp;uuml;zeysel akışın artması, kentsel taşkın olasılığını arttırmaktadır. İnsanların yoğun olarak yaşadığı b&amp;ouml;lgelerdeki kentsel taşkınlar, can ve mal kaybı gibi &amp;ouml;nemli olumsuz sonu&amp;ccedil;lar ortaya &amp;ccedil;ıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra taşkınlar, kentsel b&amp;ouml;lgelerde bulunan tarihi ve sanatsal yapılara vereceği zararla şehrin sosyal ve ekonomik &amp;ouml;zellikleri a&amp;ccedil;ısından ciddi sonu&amp;ccedil;lara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle taşkınların vereceği zararı en aza indirmek i&amp;ccedil;in yağış, drenaj sistemleri ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Ağ benzeri yapıya sahip geleneksel drenaj sistemlerinin, iklim değişikliği, yoğun kentleşme gibi etkilerden dolayı zaman zaman kapasitesi yağışı tahliye etmekte yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, yeşil &amp;ccedil;atı, yağmur hendeği gibi yapılarla g&amp;uuml;&amp;ccedil;lendirilen s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemleri, yağış miktarını ve pik akışı azaltma amacıyla kullanılmaktadır. Bu &amp;ccedil;alışma Malatya ilinde mevcutta hizmet veren yağmursuyu drenaj sistemlerinin performansını değerlendirmeyi ama&amp;ccedil;lamaktadır. Bu kapsamda, hidrodinamik modelleme yeteneğine sahip InfoWorks ICM yazılımı kullanılmıştır. Sayısal y&amp;uuml;kseklik modeli, bina verileri ve arazi kullanım t&amp;uuml;r&amp;uuml; verileri ile model oluşturulmuştur. Analiz, 10 yıl geri d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş periyodu ve 10 dakikalık yağış s&amp;uuml;resine sahip yağış i&amp;ccedil;in ger&amp;ccedil;ekleştirilmiştir. Taşkın yayılım haritası ve boru-baca kesitleri ile &amp;ccedil;alışma alanı i&amp;ccedil;in taşkın durumu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yağmursuyu drenaj sistemlerinin bazı b&amp;ouml;lgelerde yağışı deşarj edemediği ve yağışı bacalarda biriktirdiği g&amp;ouml;r&amp;uuml;lmektedir. &amp;Ccedil;alışmanın sonunda, uygulaması yapılan ve literat&amp;uuml;rde bulunan s&amp;uuml;rd&amp;uuml;r&amp;uuml;lebilir drenaj sistemlerine &amp;ouml;rnekler verilmiştir.&lt;/p&gt;</description>
  <description descriptionType="Other">{"references": ["Brundtland, G. H., &amp; Khalid, M. 1987. Our common future. Oxford University Press, Oxford, GB.", "Cengiz, T., &amp; Kahvecio\u011flu, C. 2016. \"S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kent ula\u015f\u0131m\u0131nda bisiklet kullan\u0131m\u0131n\u0131n \u00c7anakkale kent merkezi \u00f6rne\u011finde incelenmesi\". Tekirda\u011f Ziraat Fak\u00fcltesi Dergisi, 13(2), 55-66.", "Burak \u00c7\u0131ra\u011f. (2021). Ya\u011fmursuyu drenaj sistemlerinin ta\u015fk\u0131n performans\u0131n\u0131n de\u011ferlendirilmesi (Y\u00fcksek Lisans Tezi). Tez Numaras\u0131 676350. \u0130n\u00f6n\u00fc \u00dcniversitesi, Malatya.", "\u00c7\u0131ra\u011f, B., &amp; F\u0131rat, M. 2022. \"Ta\u015fk\u0131n Yay\u0131l\u0131m Haritalar\u0131nda Arazi Kullan\u0131m T\u00fcr\u00fc Ve Y\u00fczeysel Ak\u0131\u015f\u0131n Etkilerinin De\u011ferlendirilmesi: Malatya \u0130li \u00d6rne\u011fi\". Kahramanmara\u015f S\u00fct\u00e7\u00fc \u0130mam \u00dcniversitesi M\u00fchendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 222-236.", "Dibaba, W. T. 2018. \"A review of sustainability of urban drainage system: traits and consequences\". Journal of Sedimentary Environments, 3(3), 131-137.", "Dong, X., Guo, H., &amp; Zeng, S. 2017. \"Enhancing future resilience in urban drainage system: Green versus grey infrastructure\". Water research, 124, 280-289.", "Huang, L., Wu, J., &amp; Yan, L. 2015. \"Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators\". Landscape ecology, 30(7), 1175-1193.", "Innovyze. (2022). [\u00c7evrim-i\u00e7i:https://www.innovyze.com/], Eri\u015fim Tarihi: 05.04.2023", "Locatelli, L., Mark, O., Mikkelsen, P. S., Arnbjerg-Nielsen, K., Jensen, M. B., &amp; Binning, P. J. 2014. \"Modelling of green roof hydrological performance for urban drainage applications\". Journal of hydrology, 519, 3237-3248.", "MalatyaValili\u011fi. 2022a. Co\u011frafi konum. Eri\u015fim Tarihi: 05.04.2023 http://www.malatya.gov.tr/cografikonum", "MalatyaValili\u011fi. 2022b. N\u00fcfus ve idari yap\u0131. Eri\u015fim Tarihi: 05.04.2023 http://www.malatya.gov.tr/nufus-ve-idari-yapi#", "M\u00fcft\u00fco\u011flu, V., &amp; Per\u00e7in, H. 2015. \"S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir kentsel ya\u011fmur suyu y\u00f6netimi kapsaminda ya\u011fmur bah\u00e7esi\". \u0130n\u00f6n\u00fc \u00dcniversitesi Sanat ve Tasar\u0131m Dergisi, 5(11), 27-37.", "Papaioannou, G., Efstratiadis, A., Vasiliades, L., Loukas, A., Papalexiou, S. M., Koukouvinos, A., Tsoukalas, I., Kossieris, P. 2018. \"An operational method for flood directive implementation in ungauged urban areas\". Hydrology, 5(2), 24.", "Rodr\u00edguez-Rojas, M., Huertas-Fern\u00e1ndez, F., Moreno, B., Mart\u00ednez, G., &amp; Grindlay, A. 2018. \"A study of the application of permeable pavements as a sustainable technique for the mitigation of soil sealing in cities: A case study in the south of Spain\". Journal of environmental management, 205, 151-162.", "Shafique, M., Kim, R., &amp; Kyung-Ho, K. 2018. \"Green roof for stormwater management in a highly urbanized area: The case of Seoul, Korea\". Sustainability, 10(3), 584.", "Shafique, M., Kim, R., &amp; Rafiq, M. 2018. \"Green roof benefits, opportunities and challenges\u2013A review\". Renewable Sustainable Energy Reviews, 90, 757-773.", "\u015eenol, Y., &amp; G\u00fcrbey, A. P. 2020. \"S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir Peyzaj Tasar\u0131m Kriterleri Do\u011frultusunda Sultanbeyli G\u00f6let Park\u0131 i\u00e7in bir Model \u00d6nerisi\". Bart\u0131n Orman Fak\u00fcltesi Dergisi, 22(3), 775-790.", "U\u011fur, \u00dc., &amp; Aky\u00fcz, D. E. 2017. \"S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir Kentsel Drenaj Sistemlerinde Ya\u011fmur Hendeklerinin De\u011ferlendirilmesi\". Uluslararas\u0131 S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir M\u00fchendislik ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 15-24.", "Zhao, J. 2011. \"Towards sustainable cities in China: analysis and assessment of some Chinese cities in 2008\". Springer Science &amp; Business Media.", "Zhou, Q. 2014. \"A review of sustainable urban drainage systems considering the climate change and urbanization impacts\". Water, 6(4), 976-992."]}</description>
 </descriptions>
</resource>
28
19
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 2828
İndirme 1919
Veri hacmi 16.8 MB16.8 MB
Tekil görüntülenme 1919
Tekil indirme 1515

Alıntı yap