Konferans bildirisi Açık Erişim

Geleneksel Yağmursuyu Drenaj Sistemlerinin Taşkın Analizi ve Kentsel Sürdürülebilir Drenaj Sistemleri Örnekleri

   Çırağ, Burak; Fırat, Mahmut

Kentsel bölgelerde geçirimsiz alanların artması ve buna bağlı olarak yüzeysel akışın artması, kentsel taşkın olasılığını arttırmaktadır. İnsanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki kentsel taşkınlar, can ve mal kaybı gibi önemli olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Bunun yanı sıra taşkınlar, kentsel bölgelerde bulunan tarihi ve sanatsal yapılara vereceği zararla şehrin sosyal ve ekonomik özellikleri açısından ciddi sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle taşkınların vereceği zararı en aza indirmek için yağış, drenaj sistemleri ile tahliye edilmesi gerekmektedir. Ağ benzeri yapıya sahip geleneksel drenaj sistemlerinin, iklim değişikliği, yoğun kentleşme gibi etkilerden dolayı zaman zaman kapasitesi yağışı tahliye etmekte yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, yeşil çatı, yağmur hendeği gibi yapılarla güçlendirilen sürdürülebilir drenaj sistemleri, yağış miktarını ve pik akışı azaltma amacıyla kullanılmaktadır. Bu çalışma Malatya ilinde mevcutta hizmet veren yağmursuyu drenaj sistemlerinin performansını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, hidrodinamik modelleme yeteneğine sahip InfoWorks ICM yazılımı kullanılmıştır. Sayısal yükseklik modeli, bina verileri ve arazi kullanım türü verileri ile model oluşturulmuştur. Analiz, 10 yıl geri dönüş periyodu ve 10 dakikalık yağış süresine sahip yağış için gerçekleştirilmiştir. Taşkın yayılım haritası ve boru-baca kesitleri ile çalışma alanı için taşkın durumu analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yağmursuyu drenaj sistemlerinin bazı bölgelerde yağışı deşarj edemediği ve yağışı bacalarda biriktirdiği görülmektedir. Çalışmanın sonunda, uygulaması yapılan ve literatürde bulunan sürdürülebilir drenaj sistemlerine örnekler verilmiştir.

 • Brundtland, G. H., & Khalid, M. 1987. Our common future. Oxford University Press, Oxford, GB.
 • Burak Çırağ. (2021). Yağmursuyu drenaj sistemlerinin taşkın performansının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Tez Numarası 676350. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Cengiz, T., & Kahvecioğlu, C. 2016. "Sürdürülebilir kent ulaşımında bisiklet kullanımının Çanakkale kent merkezi örneğinde incelenmesi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2), 55-66.
 • Dibaba, W. T. 2018. "A review of sustainability of urban drainage system: traits and consequences". Journal of Sedimentary Environments, 3(3), 131-137.
 • Dong, X., Guo, H., & Zeng, S. 2017. "Enhancing future resilience in urban drainage system: Green versus grey infrastructure". Water research, 124, 280-289.
 • Huang, L., Wu, J., & Yan, L. 2015. "Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators". Landscape ecology, 30(7), 1175-1193.
 • Innovyze. (2022). [Çevrim-içi:https://www.innovyze.com/], Erişim Tarihi: 05.04.2023
 • Locatelli, L., Mark, O., Mikkelsen, P. S., Arnbjerg-Nielsen, K., Jensen, M. B., & Binning, P. J. 2014. "Modelling of green roof hydrological performance for urban drainage applications". Journal of hydrology, 519, 3237-3248.
 • MalatyaValiliği. 2022a. Coğrafi konum. Erişim Tarihi: 05.04.2023 http://www.malatya.gov.tr/cografikonum
 • MalatyaValiliği. 2022b. Nüfus ve idari yapı. Erişim Tarihi: 05.04.2023 http://www.malatya.gov.tr/nufus-ve-idari-yapi#
 • Müftüoğlu, V., & Perçin, H. 2015. "Sürdürülebilir kentsel yağmur suyu yönetimi kapsaminda yağmur bahçesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 27-37.
 • Papaioannou, G., Efstratiadis, A., Vasiliades, L., Loukas, A., Papalexiou, S. M., Koukouvinos, A., Tsoukalas, I., Kossieris, P. 2018. "An operational method for flood directive implementation in ungauged urban areas". Hydrology, 5(2), 24.
 • Rodríguez-Rojas, M., Huertas-Fernández, F., Moreno, B., Martínez, G., & Grindlay, A. 2018. "A study of the application of permeable pavements as a sustainable technique for the mitigation of soil sealing in cities: A case study in the south of Spain". Journal of environmental management, 205, 151-162.
 • Shafique, M., Kim, R., & Kyung-Ho, K. 2018. "Green roof for stormwater management in a highly urbanized area: The case of Seoul, Korea". Sustainability, 10(3), 584.
 • Shafique, M., Kim, R., & Rafiq, M. 2018. "Green roof benefits, opportunities and challenges–A review". Renewable Sustainable Energy Reviews, 90, 757-773.
 • Uğur, Ü., & Akyüz, D. E. 2017. "Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemlerinde Yağmur Hendeklerinin Değerlendirilmesi". Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, 1(1), 15-24.
 • Zhao, J. 2011. "Towards sustainable cities in China: analysis and assessment of some Chinese cities in 2008". Springer Science & Business Media.
 • Zhou, Q. 2014. "A review of sustainable urban drainage systems considering the climate change and urbanization impacts". Water, 6(4), 976-992.
 • Çırağ, B., & Fırat, M. 2022. "Taşkın Yayılım Haritalarında Arazi Kullanım Türü Ve Yüzeysel Akışın Etkilerinin Değerlendirilmesi: Malatya İli Örneği". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(3), 222-236.
 • Şenol, Y., & Gürbey, A. P. 2020. "Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Kriterleri Doğrultusunda Sultanbeyli Gölet Parkı için bir Model Önerisi". Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 22(3), 775-790.
68
58
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 6868
İndirme 5858
Veri hacmi 51.2 MB51.2 MB
Tekil görüntülenme 5757
Tekil indirme 5151

Alıntı yap