Kitap bölümü Açık Erişim

Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru

Eren, Fatih


JSON

{
 "conceptdoi": "10.48623/aperta.252308", 
 "conceptrecid": "252308", 
 "created": "2023-03-09T12:52:47.648118+00:00", 
 "doi": "10.48623/aperta.252309", 
 "files": [
  {
   "bucket": "d06dd340-ec72-41ac-aa8a-ecfc72420547", 
   "checksum": "md5:bd542807f7a85aa7f03be55a45cc0808", 
   "key": "T\u00fcrkiye'de Gayrimenkul Geli\u015ftirme S\u00fcre\u00e7lerini Do\u011fru A\u00e7\u0131klayabilen Analitik Yakla\u015f\u0131ma Do\u011fru.pdf", 
   "links": {
    "self": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/d06dd340-ec72-41ac-aa8a-ecfc72420547/T%C3%BCrkiye%27de%20Gayrimenkul%20Geli%C5%9Ftirme%20S%C3%BCre%C3%A7lerini%20Do%C4%9Fru%20A%C3%A7%C4%B1klayabilen%20Analitik%20Yakla%C5%9F%C4%B1ma%20Do%C4%9Fru.pdf"
   }, 
   "size": 2068049, 
   "type": "pdf"
  }
 ], 
 "id": 252309, 
 "links": {
  "badge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252309.svg", 
  "bucket": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/files/d06dd340-ec72-41ac-aa8a-ecfc72420547", 
  "conceptbadge": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/badge/doi/10.48623/aperta.252308.svg", 
  "conceptdoi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252308", 
  "doi": "https://doi.org/10.48623/aperta.252309", 
  "html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252309", 
  "latest": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/api/records/252309", 
  "latest_html": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252309"
 }, 
 "metadata": {
  "access_right": "open", 
  "access_right_category": "success", 
  "communities": [
   {
    "id": "kent-mekan"
   }
  ], 
  "creators": [
   {
    "affiliation": "\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi", 
    "name": "Eren, Fatih", 
    "orcid": "0000-0001-7420-3538"
   }
  ], 
  "description": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;recini anlamaya y&ouml;nelik literat&uuml;rde &uuml;retilen analitik modeller &ouml;zetlenmekte ve bu modellerin T&uuml;rkiye&rsquo;de tecr&uuml;be edilen gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;re&ccedil;lerini a&ccedil;\u0131klamadaki ba\u015far\u0131s\u0131 sorgulanmaktad\u0131r. Modeller, d&ouml;rt gruba ayr\u0131larak incelenmi\u015ftir: S\u0131ral\u0131-Olay Yakla\u015f\u0131m\u0131, Akt&ouml;r-Odakl\u0131 Yakla\u015f\u0131m, Yap\u0131-Odakl\u0131 Yakla\u015f\u0131m ve Kurumcu Yakla\u015f\u0131m. Her bir yakla\u015f\u0131m, gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;recini a&ccedil;\u0131klarken ba\u015fka bir d&uuml;zeye odaklanmakta, bu y&uuml;zden s&uuml;rece dair farkl\u0131 bir anlay\u0131\u015f &uuml;retmektedir. Bir ba\u015flang\u0131&ccedil; &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 niteli\u011finde olan bu ara\u015ft\u0131rma, mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin T&uuml;rkiye a&ccedil;\u0131s\u0131ndan &ccedil;al\u0131\u015fan ve &ccedil;al\u0131\u015fmayan k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131 ortaya &ccedil;\u0131karmay\u0131 hedeflemektedir. Ara\u015ft\u0131rma, modellerin T&uuml;rkiye&rsquo;deki gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;re&ccedil;lerini a&ccedil;\u0131klamadaki ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131rl\u0131 oldu\u011funu g&ouml;stermi\u015ftir. Modellerin sundu\u011fu perspektifler, T&uuml;rkiye gayrimenkul piyasas\u0131nda y&uuml;r&uuml;t&uuml;len gayrimenkul geli\u015ftirme projelerinin hayata ge&ccedil;irili\u015f \u015feklini, y&uuml;r&uuml;t&uuml;l&uuml;\u015f tarz\u0131n\u0131 ve s&uuml;re&ccedil; dinamiklerini a&ccedil;\u0131klama noktas\u0131nda yetersiz kalmaktad\u0131r. Bu y&uuml;zden T&uuml;rkiye gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n yasal/kurumsal/end&uuml;striyel yap\u0131s\u0131na ve i\u015fleyi\u015f ger&ccedil;ekli\u011fine uyan, evrensel ve mahalli d&uuml;zeyde s&uuml;reci her boyutuyla ele alan &ouml;zg&uuml;n modellerin &uuml;retilmesine ihtiya&ccedil; vard\u0131r.</p>", 
  "doi": "10.48623/aperta.252309", 
  "has_grant": false, 
  "imprint": {
   "isbn": "978-625-439-228-3", 
   "place": "Ankara", 
   "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k"
  }, 
  "keywords": [
   "Ankara", 
   "Gayrimenkul", 
   "Geli\u015ftirme", 
   "Analitik", 
   "Yakla\u015f\u0131m", 
   "\u015eehir", 
   "B\u00f6lge", 
   "Planlama", 
   "Kent"
  ], 
  "language": "tur", 
  "license": {
   "id": "cc-by-nc-nd-4.0"
  }, 
  "part_of": {
   "title": "ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcmler"
  }, 
  "publication_date": "2021-04-09", 
  "related_identifiers": [
   {
    "identifier": "10.48623/aperta.252308", 
    "relation": "isVersionOf", 
    "scheme": "doi"
   }
  ], 
  "relations": {
   "version": [
    {
     "count": 1, 
     "index": 0, 
     "is_last": true, 
     "last_child": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252309"
     }, 
     "parent": {
      "pid_type": "recid", 
      "pid_value": "252308"
     }
    }
   ]
  }, 
  "resource_type": {
   "subtype": "section", 
   "title": "Kitap b\u00f6l\u00fcm\u00fc", 
   "type": "publication"
  }, 
  "science_branches": [
   "Teknik Bilimler > Mimarl\u0131k > \u015eehir ve B\u00f6lge Planlama"
  ], 
  "title": "T\u00fcrkiye'de Gayrimenkul Geli\u015ftirme S\u00fcre\u00e7lerini Do\u011fru A\u00e7\u0131klayabilen Analitik Yakla\u015f\u0131ma Do\u011fru"
 }, 
 "owners": [
  904
 ], 
 "revision": 1, 
 "stats": {
  "downloads": 139.0, 
  "unique_downloads": 86.0, 
  "unique_views": 119.0, 
  "version_downloads": 139.0, 
  "version_unique_downloads": 86.0, 
  "version_unique_views": 119.0, 
  "version_views": 130.0, 
  "version_volume": 287458811.0, 
  "views": 130.0, 
  "volume": 287458811.0
 }, 
 "updated": "2023-03-09T12:52:47.710283+00:00"
}
130
139
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 130130
İndirme 139139
Veri hacmi 287.5 MB287.5 MB
Tekil görüntülenme 119119
Tekil indirme 8686

Alıntı yap