Kitap bölümü Açık Erişim

Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru

Eren, Fatih


DataCite XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://datacite.org/schema/kernel-4" xsi:schemaLocation="http://datacite.org/schema/kernel-4 http://schema.datacite.org/meta/kernel-4.1/metadata.xsd">
 <identifier identifierType="DOI">10.48623/aperta.252309</identifier>
 <creators>
  <creator>
   <creatorName>Eren, Fatih</creatorName>
   <givenName>Fatih</givenName>
   <familyName>Eren</familyName>
   <nameIdentifier nameIdentifierScheme="ORCID" schemeURI="http://orcid.org/">0000-0001-7420-3538</nameIdentifier>
   <affiliation>İstanbul Teknik Üniversitesi</affiliation>
  </creator>
 </creators>
 <titles>
  <title>Türkiye'De Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru</title>
 </titles>
 <publisher>Aperta</publisher>
 <publicationYear>2021</publicationYear>
 <subjects>
  <subject>Ankara</subject>
  <subject>Gayrimenkul</subject>
  <subject>Geliştirme</subject>
  <subject>Analitik</subject>
  <subject>Yaklaşım</subject>
  <subject>Şehir</subject>
  <subject>Bölge</subject>
  <subject>Planlama</subject>
  <subject>Kent</subject>
 </subjects>
 <dates>
  <date dateType="Issued">2021-04-09</date>
 </dates>
 <language>tr</language>
 <resourceType resourceTypeGeneral="Text">Book section</resourceType>
 <alternateIdentifiers>
  <alternateIdentifier alternateIdentifierType="url">https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252309</alternateIdentifier>
 </alternateIdentifiers>
 <relatedIdentifiers>
  <relatedIdentifier relatedIdentifierType="DOI" relationType="IsVersionOf">10.48623/aperta.252308</relatedIdentifier>
 </relatedIdentifiers>
 <rightsList>
  <rights rightsURI="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives</rights>
  <rights rightsURI="info:eu-repo/semantics/openAccess">Open Access</rights>
 </rightsList>
 <descriptions>
  <description descriptionType="Abstract">&lt;p&gt;Bu &amp;ccedil;alışmada gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;recini anlamaya y&amp;ouml;nelik literat&amp;uuml;rde &amp;uuml;retilen analitik modeller &amp;ouml;zetlenmekte ve bu modellerin T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;de tecr&amp;uuml;be edilen gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerini a&amp;ccedil;ıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Modeller, d&amp;ouml;rt gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Akt&amp;ouml;r-Odaklı Yaklaşım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Kurumcu Yaklaşım. Her bir yaklaşım, gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;recini a&amp;ccedil;ıklarken başka bir d&amp;uuml;zeye odaklanmakta, bu y&amp;uuml;zden s&amp;uuml;rece dair farklı bir anlayış &amp;uuml;retmektedir. Bir başlangı&amp;ccedil; &amp;ccedil;alışması niteliğinde olan bu araştırma, mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin T&amp;uuml;rkiye a&amp;ccedil;ısından &amp;ccedil;alışan ve &amp;ccedil;alışmayan kısımlarını ortaya &amp;ccedil;ıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma, modellerin T&amp;uuml;rkiye&amp;rsquo;deki gayrimenkul geliştirme s&amp;uuml;re&amp;ccedil;lerini a&amp;ccedil;ıklamadaki başarısının sınırlı olduğunu g&amp;ouml;stermiştir. Modellerin sunduğu perspektifler, T&amp;uuml;rkiye gayrimenkul piyasasında y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;len gayrimenkul geliştirme projelerinin hayata ge&amp;ccedil;iriliş şeklini, y&amp;uuml;r&amp;uuml;t&amp;uuml;l&amp;uuml;ş tarzını ve s&amp;uuml;re&amp;ccedil; dinamiklerini a&amp;ccedil;ıklama noktasında yetersiz kalmaktadır. Bu y&amp;uuml;zden T&amp;uuml;rkiye gayrimenkul sekt&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;n yasal/kurumsal/end&amp;uuml;striyel yapısına ve işleyiş ger&amp;ccedil;ekliğine uyan, evrensel ve mahalli d&amp;uuml;zeyde s&amp;uuml;reci her boyutuyla ele alan &amp;ouml;zg&amp;uuml;n modellerin &amp;uuml;retilmesine ihtiya&amp;ccedil; vardır.&lt;/p&gt;</description>
 </descriptions>
</resource>
76
31
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 7676
İndirme 3131
Veri hacmi 64.1 MB64.1 MB
Tekil görüntülenme 6868
Tekil indirme 2626

Alıntı yap