Kitap bölümü Açık Erişim

Türkiye'de Gayrimenkul Geliştirme Süreçlerini Doğru Açıklayabilen Analitik Yaklaşıma Doğru

Eren, Fatih


Citation Style Language JSON

{
 "ISBN": "978-625-439-228-3", 
 "URL": "https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252309", 
 "abstract": "<p>Bu &ccedil;al\u0131\u015fmada gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;recini anlamaya y&ouml;nelik literat&uuml;rde &uuml;retilen analitik modeller &ouml;zetlenmekte ve bu modellerin T&uuml;rkiye&rsquo;de tecr&uuml;be edilen gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;re&ccedil;lerini a&ccedil;\u0131klamadaki ba\u015far\u0131s\u0131 sorgulanmaktad\u0131r. Modeller, d&ouml;rt gruba ayr\u0131larak incelenmi\u015ftir: S\u0131ral\u0131-Olay Yakla\u015f\u0131m\u0131, Akt&ouml;r-Odakl\u0131 Yakla\u015f\u0131m, Yap\u0131-Odakl\u0131 Yakla\u015f\u0131m ve Kurumcu Yakla\u015f\u0131m. Her bir yakla\u015f\u0131m, gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;recini a&ccedil;\u0131klarken ba\u015fka bir d&uuml;zeye odaklanmakta, bu y&uuml;zden s&uuml;rece dair farkl\u0131 bir anlay\u0131\u015f &uuml;retmektedir. Bir ba\u015flang\u0131&ccedil; &ccedil;al\u0131\u015fmas\u0131 niteli\u011finde olan bu ara\u015ft\u0131rma, mevcut modelleri irdelemeyi ve modellerin T&uuml;rkiye a&ccedil;\u0131s\u0131ndan &ccedil;al\u0131\u015fan ve &ccedil;al\u0131\u015fmayan k\u0131s\u0131mlar\u0131n\u0131 ortaya &ccedil;\u0131karmay\u0131 hedeflemektedir. Ara\u015ft\u0131rma, modellerin T&uuml;rkiye&rsquo;deki gayrimenkul geli\u015ftirme s&uuml;re&ccedil;lerini a&ccedil;\u0131klamadaki ba\u015far\u0131s\u0131n\u0131n s\u0131n\u0131rl\u0131 oldu\u011funu g&ouml;stermi\u015ftir. Modellerin sundu\u011fu perspektifler, T&uuml;rkiye gayrimenkul piyasas\u0131nda y&uuml;r&uuml;t&uuml;len gayrimenkul geli\u015ftirme projelerinin hayata ge&ccedil;irili\u015f \u015feklini, y&uuml;r&uuml;t&uuml;l&uuml;\u015f tarz\u0131n\u0131 ve s&uuml;re&ccedil; dinamiklerini a&ccedil;\u0131klama noktas\u0131nda yetersiz kalmaktad\u0131r. Bu y&uuml;zden T&uuml;rkiye gayrimenkul sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n yasal/kurumsal/end&uuml;striyel yap\u0131s\u0131na ve i\u015fleyi\u015f ger&ccedil;ekli\u011fine uyan, evrensel ve mahalli d&uuml;zeyde s&uuml;reci her boyutuyla ele alan &ouml;zg&uuml;n modellerin &uuml;retilmesine ihtiya&ccedil; vard\u0131r.</p>", 
 "author": [
  {
   "family": "Eren", 
   "given": " Fatih"
  }
 ], 
 "container_title": "ANKARA Kentsel Sorunlar ve Stratejik \u00c7\u00f6z\u00fcmler", 
 "id": "252309", 
 "issued": {
  "date-parts": [
   [
    2021, 
    4, 
    9
   ]
  ]
 }, 
 "language": "tur", 
 "publisher": "Nobel Akademik Yay\u0131nc\u0131l\u0131k", 
 "publisher_place": "Ankara", 
 "title": "T\u00fcrkiye'de Gayrimenkul Geli\u015ftirme S\u00fcre\u00e7lerini Do\u011fru A\u00e7\u0131klayabilen Analitik Yakla\u015f\u0131ma Do\u011fru", 
 "type": "chapter"
}
130
139
görüntülenme
indirilme
Tüm sürümler Bu sürüm
Görüntülenme 130130
İndirme 139139
Veri hacmi 287.5 MB287.5 MB
Tekil görüntülenme 119119
Tekil indirme 8686

Alıntı yap